FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii

Konkurzné konanie č. 1K/48/2016
  • Spisová značka 1K/48/2016
  • Prvý a posledný záznam 29.11.2016 - 23.2.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.2.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
16.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
16.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
28.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
14.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
Reštrukturalizačné konanie č. 2R/2/2015 [ukončené]
  • Spisová značka 2R/2/2015
  • Prvý a posledný záznam 16.9.2015 - 26.7.2016
  • Ukončenie detegujeme: 15.7.2016 ukončením reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26.7.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
21.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
15.7.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
25.5.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
24.5.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
26.4.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
29.1.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
29.1.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
25.1.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
15.12.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
23.11.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
23.11.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Batizovce Prešovský
16.11.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
13.10.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský
6.10.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Batizovce Prešovský