Konkurzné konanie č. 4K78/2016
  • Spisová značka 4K78/2016
  • Prvý a posledný záznam 6.12.2016 - 24.2.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.2.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
23.2.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
23.2.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
17.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
28.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický