Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000942
22.2.2017
Peter Hodermarský Súdny exekútor 31.3.2017 Dobšiná, Jarková 342 Rožňava Košický
2017-X000984
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom Komárno, Lándor 29 je umiestnený na pozemku parc. č. 12546/3. Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenskéh…
2017-X000983
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X000982
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X000981
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X000980
22.2.2017
Dražba 15.2.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X000979
22.2.2017
Dražba 15.2.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X000978
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom
2017-X000977
22.2.2017
Dražba 14.2.2017 Nehnuteľnosť z listu vlastníctva č. 303 k.ú. Turňa nad Bodvou obec Turňa nad Bodvou na parcely č. 5239/7 je pozemok v zastavanom území obce Tu…
2017-X000976
22.2.2017
Dražba 14.2.2017 Nehnuteľnosti z listu vlastníctva 1298 k.ú. Čemerné obec Vranov nad Topľou sú parcely 1404/2 a 1404/3 sa nachádzajú v intraviláne obce Vranov …
2017-X000975
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 6945
2017-X000974
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom s.č.469 na parc. KN č.7631/3
2017-X000973
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom
2017-X000972
22.2.2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
Dražba 28.3.2017 Byt číslo 11 - B Bratislava Bratislavský
2017-X000971
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 24.3.2017 Rodinný dom s. č. 5, p. č. 52/1 Bratislava Bratislavský
2017-X000970
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 15.3.2017 Rodinný dom sa nachádza v obci Farná, okres Levice v zastavanom území prevažne rodinných domov, v rovinatom teréne. Z hľadiska dopravného napo… Bratislava Bratislavský
2017-X000969
22.2.2017
Dobson Limit s.r.o.
IČO: 04412893
Dražba 29.3.2017 Rodinný dom súpisné číslo 459 (na stavbe označený č. 723) je postavený na pozemku parcelné číslo 2964 v obci Veľké Ludince. Je obdĺžnikového p… Praha 1 Banskobystrický
2017-X000968
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 14.3.2017 Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Svodín v … Bratislava Bratislavský
2017-X000967
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 15.3.2017 Dom sa nachádza v okrajovej časti obce Michal nad Žitavou. Dom je v rade domov s 1x bytom ul. bez mena. Od krajského mesta Nitra je obec vzdi… Bratislava Bratislavský
2017-X000966
22.2.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., značka správcu: S 1701, správca konkurznej podstaty úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. "v konkurze", sídlo: Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO.: 35 810 807
36865265
Dražba 22.3.2017 Dražba - Nebytový priestor č. 12- 903 na 1.p., Agátová 5/C, Bratislava Bratislava Bratislavský