Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000989
23.2.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., značka správcu: S1790, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Viktor Zuštjak, nar.: 31.01.1964, bytom Seňa 598, 044 58 Seňa
Dátum narodenia: 29.05.1987
Dražba 23.3.2017 Rodinný dom s.č.598, na parc.č. 257, k.u. Seňa Košice Košický
2017-X000988
23.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 24.3.2017 Rodinný dom č. 14, na parc. č. 90, v obci Ľubovec, katastrálne územie Ruské Pekľany. K predmetu dražby patrí aj pozemok, parc. č. 90, druh zas… Bratislava Bratislavský
2017-X000987
23.2.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 3.4.2017 Rodinný dom súp. č. 94 na parcele registra "C" par.č. 937/4 bol zbúraný. Bratislava Bratislavský
2017-X000986
23.2.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 29.3.2017 Budova bytovky bola postavená začiatkom 50-tych rokoch 20. storočia a je užívaná od roku 1955. Bratislava Bratislavský
2017-X000985
23.2.2017
Jozef Karas Súdny exekútor 27.3.2017 v priestoroch nehnuteľnosti - bytu, Komenského 2665/15, Snina Humenné Prešovský
2017-X000942
22.2.2017
Peter Hodermarský Súdny exekútor 31.3.2017 Dobšiná, Jarková 342 Rožňava Košický
2017-X000984
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom Komárno, Lándor 29 je umiestnený na pozemku parc. č. 12546/3. Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenskéh…
2017-X000983
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X000982
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X000981
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X000980
22.2.2017
Dražba 15.2.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X000979
22.2.2017
Dražba 15.2.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X000978
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom
2017-X000977
22.2.2017
Dražba 14.2.2017 Nehnuteľnosť z listu vlastníctva č. 303 k.ú. Turňa nad Bodvou obec Turňa nad Bodvou na parcely č. 5239/7 je pozemok v zastavanom území obce Tu…
2017-X000976
22.2.2017
Dražba 14.2.2017 Nehnuteľnosti z listu vlastníctva 1298 k.ú. Čemerné obec Vranov nad Topľou sú parcely 1404/2 a 1404/3 sa nachádzajú v intraviláne obce Vranov …
2017-X000975
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 6945
2017-X000974
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom s.č.469 na parc. KN č.7631/3
2017-X000973
22.2.2017
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom
2017-X000972
22.2.2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
Dražba 28.3.2017 Byt číslo 11 - B Bratislava Bratislavský
2017-X000971
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 24.3.2017 Rodinný dom s. č. 5, p. č. 52/1 Bratislava Bratislavský