Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000186
18.1.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 23.2.2017 Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza na ul. 17. Novembra č. 24 v centrálnej obytnej časti okresného mesta Sabinov v zástavbe bež… Bratislava Bratislavský
2017-X000185
18.1.2017
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
47251336
Dražba 20.2.2017 Dražba - rodinný dom súpisné číslo 113 v obci Horné Trhovište. K rodinnému domu prislúchajú pozemky parcelné č. 93/2, druh pozemku zastavané p… Bratislava Bratislavský
2017-X000184
18.1.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 23.2.2017 Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza na ul. Gen. Svobodu 8, v okrajovej obytnej východnej časti okresného mesta Svidník v zástav… Bratislava Bratislavský
2017-X000183
18.1.2017
Blackside, a.s.
48191515
Dražba 13.2.2017 Rodinný dom súp.č. 443 na p.č. 3389, Neslušská cesta 11, Kysucké Nové Mesto Bratislava Bratislavský
2017-X000182
18.1.2017
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom je novostavba v prostredí obytnej časti obce Horné Obdokovce, stavba je v súčasnosti užívaná. Bratislava Bratislavský
2017-X000181
18.1.2017
JUDr. Juraj Rybár
31819451
Dražba 14.2.2017 Predmetný bytový dom súp. č. 279 sa nachádza v okrajovej polohe okresného mesta Žiar nad Hronom. Jedná sa o panelový bytový dom s 12 vchodmi … Zvolen Banskobystrický
2017-X000180
18.1.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 16.2.2017 Predmetom dražby je rodinný dom s.č. 203 postavený na pozemku parc. č. 861 v k. ú. Stráže nad Myjavou. Objekt je prístupný po verejnej spevnen… Bratislava Bratislavský
2017-X000179
18.1.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s.č.1241, postaveného na pozemku parc.č. 2056/ 5, 2056/ 12, 2056/110, zapísaného na LV č. 9121, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Okresný úrad Trebišov – katastrálny odbor, Pracovisko Kráľovský Chlmec, nachádzajúceho sa v obci Kráľovský Chlmec, katastrálne územie Kráľovský Chlmec, zastúpení správcom bytového domu: Okresné stavebné bytové družstvo Trebišov
00175056
Dražba 14.2.2017 Byt č. 210 sa nachádza na 5. poschodí (VI. NP) bytového domu s. č. 1241, vchod č. 13. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva,… Trebišov Košický
2017-X000178
18.1.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 16.2.2017 Obytný dom súpisné číslo 1014, 1015 Bratislava I Bratislavský
2017-X000177
18.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 20.2.2017 Dražba rodinného domu súp.č. 776, p.č. 417/2, časť Tonkovce, k.ú. Malý Máger. Predmetom dražby sú aj pozemky o celkovej výmere 1000 m2. Bratislava Bratislavský
2017-X000172
17.1.2017
Dražba 12.1.2017 1-izbový byt č.1, na 2.p., vchod č.22, Námestie Matice Slovenskej 4262/22, Dubnica nad Váhom Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotená nehnuteľnosť…
2017-X000171
17.1.2017
Dražba 11.1.2017 Rodinný dom súp.č.408,na parc.č.3128/1 sa nachádza v zastavanom území obce Drietoma, okres Trenčín. Jedná sa o dvojdom v zástavbe rodinných do…
2017-X000170
17.1.2017
Dražba 12.1.2017 1-izbový byt č. 21, na 2. p., ul. Sklárska 176/8, Nemšová
2017-X000169
17.1.2017
Dražba 10.1.2017 Jedná sa o nepodpivničený prízemný rodinný dom pravdepodobne z roku 1915 (podľa vyjadrenia obce má dom 100 rokov)s predpokladanou celkovou živ…
2017-X000168
17.1.2017
Dražba 10.1.2017 Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín- sídlisko Sihoť v rovinatom teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11.…
2017-X000167
17.1.2017
Dražba 10.1.2017 Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín- sídlisko Sihoť v rovinatom teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11.…
2017-X000166
17.1.2017
Dražba 10.1.2017 Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín- sídlisko Sihoť v rovinatom teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11.…
2017-X000165
17.1.2017
Dražba 10.1.2017
2017-X000164
17.1.2017
Ing. Imrich Krupička, značka správcu: S1178, správca konkurznej podstaty úpadcu: Lakotrade Slovakia, s.r.o. "v konkurze" , IČO: 36 020 966, so sídlom Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov.
Dátum narodenia: 13.06.1967
Dražba 3.2.2017 Budova "Reštaurácia" č.s.184 na p.č.KN 2089/2 Košice Košický
2017-X000163
17.1.2017
Ing. Imrich Krupička, značka správcu: S1178, správca konkurznej podstaty úpadcu: Lakotrade Slovakia, s.r.o. "v konkurze" , IČO: 36 020 966, so sídlom Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov.
Dátum narodenia: 13.06.1967
Dražba 3.2.2017 Pozemky o celkovej výmere 11 155 m2 v meste Vranov nad Topľou. Pozemky sa nachádzajú na ulici Viničná v blízkosti lesného náučného chodníka &q… Košice Košický