Konkurzné konanie č. 31K/51/2016

  • Spisová značka 31K/51/2016
  • Prvý a posledný záznam 31.8.2016 - 16.1.2017
  • Dlžník/Úpadca Peter Antaš
    Hrabušice 0
    05315 Hrabušice

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
16.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
16.1.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrabušice Košický
3.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrabušice Košický
24.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrabušice Košický
23.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrabušice Košický