Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ACHP Levice a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
73 851 717 € 76 454 832 € 67 551 020 € 51 033 707 € 54 092 747 € 55 478 608 € 55 038 423 € 56 545 285 € 42 380 364 € 36 387 312 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
22 135 489 € 22 163 255 € 22 925 832 € 15 438 302 € 15 447 562 € 11 813 708 € 11 342 836 € 10 576 503 € 10 777 106 € 9 800 213 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 1 677 € 4 193 € 6 708 € 9 224 € 4 236 € 21 174 € 38 112 € 55 051 € 52 684 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 1 677€ 4 193€ 6 708€ 9 224€ 4 236€ 21 174€ 38 112€ 55 051€ 9 021€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 43 663€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 888 580 € 9 119 249 € 9 915 158 € 9 449 582 € 9 193 008 € 9 087 391 € 8 959 752 € 9 211 391 € 9 711 936 € 9 327 026 €
012
A.II.1
Pozemky
800 309€ 800 177€ 660 022€ 598 296€ 598 296€ 612 935€ 583 717€ 582 439€ 567 373€ 489 412€
013
A.II.2
Stavby
6 222 916€ 6 396 830€ 6 955 854€ 6 795 604€ 6 709 486€ 6 342 619€ 6 733 911€ 7 169 055€ 7 586 046€ 6 995 452€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 844 425€ 1 898 186€ 1 934 673€ 1 893 028€ 1 711 691€ 1 072 790€ 1 017 555€ 1 269 432€ 1 455 180€ 1 491 632€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 177 932€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 930€ 17 230€ 364 609€ 162 654€ 173 535€ 894 054€ 624 569€ 190 465€ 103 337€ 172 598€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 826€ 164 993€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
13 246 909 € 13 042 329 € 13 006 481 € 5 982 012 € 6 245 330 € 2 722 081 € 2 361 910 € 1 327 000 € 1 010 119 € 420 503 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
7 812 656€ 7 612 656€ 7 600 506€ 564 298€ 564 298€ 564 298€ 564 298€ 564 298€ 564 298€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
5 434 253€ 5 429 673€ 5 405 975€ 5 402 312€ 5 670 554€ 2 157 783€ 784 912€ 762 702€ 445 821€ 420 503€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
15 402€ 10 478€ 0€ 1 012 700€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
51 643 394 € 54 244 406 € 44 584 819 € 35 549 174 € 38 589 856 € 43 651 703 € 43 683 253 € 44 994 219 € 31 592 596 € 26 580 192 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
35 452 991 € 37 053 588 € 31 358 831 € 21 606 408 € 27 746 640 € 27 486 849 € 24 010 285 € 32 506 091 € 22 924 977 € 17 180 158 €
032
B.I.1
Materiál
365 287€ 269 478€ 218 431€ 221 955€ 157 993€ 140 062€ 126 665€ 119 845€ 173 018€ 205 454€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 7 430€ 143 385€
035
B.I.4
Zvieratá
1 360€ 1 410€ 1 410€ 1 410€ 1 810€ 1 810€ 1 860€ 1 860€ 1 910€ 1 850€
036
B.I.5
Tovar
35 086 344€ 36 782 700€ 31 138 990€ 21 383 043€ 27 586 837€ 27 344 977€ 23 881 760€ 31 106 886€ 22 742 619€ 16 818 129€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 1 277 500€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
100 € 100 € 123 121 € 298 623 € 432 186 € 317 011 € 47 570 € 100 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
123 021€ 298 523€ 432 086€ 316 911€ 47 470€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
16 035 314 € 16 885 955 € 12 394 732 € 13 129 272 € 9 882 624 € 13 150 915 € 13 519 576 € 7 738 014 € 7 465 517 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
15 667 855€ 15 984 086€ 11 576 952€ 12 598 491€ 9 479 498€ 12 267 254€ 12 719 211€ 7 731 414€ 7 289 099€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
353 060€ 886 428€ 802 749€ 514 851€ 389 403€ 855 481€ 791 503€ 905 749€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 399€ 15 441€ 15 031€ 15 930€ 13 723€ 28 180€ 8 862€ 6 600€ 176 418€ 38 442€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
155 089 € 304 763 € 831 156 € 690 373 € 661 969 € 2 581 753 € 5 836 381 € 4 702 544 € 1 202 002 € 3 620 807 €
056
B.IV.1
Peniaze
25 542€ 22 285€ 9 879€ 3 683€ 10 421€ 16 919€ 38 783€ 17 010€ 22 605€ 10 586€
057
B.IV.2
Účty v bankách
129 547€ 282 478€ 821 277€ 686 690€ 651 548€ 2 564 834€ 5 797 598€ 4 685 534€ 1 179 397€ 3 610 221€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
72 834 € 47 171 € 40 369 € 46 231 € 55 329 € 13 197 € 12 334 € 974 563 € 10 662 € 6 907 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 684€ 11 856€ 21 025€ 30 421€ 45 118€ 0€ 60€ 61€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
33 027€ 13 983€ 15 491€ 15 420€ 9 797€ 9 988€ 8 722€ 9 895€ 10 594€ 5 541€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
34 123€ 21 332€ 3 853€ 390€ 414€ 3 209€ 3 612€ 964 608€ 7€ 1 366€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
73 851 717 € 76 454 832 € 67 551 020 € 51 033 707 € 54 092 747 € 55 478 608 € 55 038 423 € 56 545 285 € 42 380 364 € 36 387 312 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 305 160 € 21 250 506 € 21 180 960 € 20 218 728 € 19 290 623 € 17 963 331 € 16 664 639 € 15 734 452 € 14 303 376 € 11 615 866 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 590 409 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 590 409€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 181 421 € 1 181 421 € 1 181 421 € 1 181 421 € 1 181 421 € 1 181 421 € 1 839 795 € 1 839 795 € 1 839 795 € 1 837 435 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 179 061€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
658 374€ 658 374€ 658 374€ 658 374€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 345 104 € 2 345 104 € 2 345 104 € 2 345 104 € 2 345 104 € 2 345 104 € 1 686 730 € 1 686 730 € 1 686 730 € 1 665 689 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 089 835€ 1 089 835€ 1 089 835€ 1 089 835€ 1 089 835€ 1 089 835€ 431 461€ 431 461€ 431 461€ 409 420€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 256 269€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
13 013 438 € 12 932 438 € 11 972 438 € 11 072 438 € 9 717 265 € 8 437 265 € 7 482 076 € 6 076 000 € 3 768 317 € 3 098 127 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 013 438€ 12 932 438€ 11 972 438€ 11 072 438€ 9 717 265€ 8 437 265€ 7 482 076€ 6 076 000€ 3 798 789€ 3 098 127€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-30 472€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
64 347 € 90 693 € 981 147 € 918 915 € 1 345 983 € 1 298 691 € 955 188 € 1 431 077 € 2 307 684 € 424 206 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
52 501 456 € 55 149 543 € 46 312 028 € 30 749 560 € 34 727 531 € 37 433 811 € 38 288 211 € 40 709 180 € 27 961 014 € 24 628 980 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
771 440 € 1 294 636 € 1 286 288 € 2 020 884 € 2 325 788 € 2 285 219 € 2 180 056 € 1 321 372 € 809 004 € 382 293 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
120 424€ 128 730€ 118 749€ 116 836€ 92 573€ 172 721€ 159 477€ 145 492€ 91 646€ 76 257€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
54 531€ 28 062€ 23 409€ 39 117€ 26 321€ 39 600€ 37 159€ 41 139€ 46 003€ 14 651€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
596 485€ 1 137 844€ 1 144 130€ 1 864 931€ 2 206 894€ 2 072 898€ 1 983 420€ 1 134 741€ 671 355€ 291 385€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
263 174 € 186 477 € 176 763 € 84 463 € 126 725 € 114 482 € 107 064 € 75 527 € 83 247 € 143 079 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
75 007€ 102 163€ 97 927€ 84 463€ 121 361€ 109 118€ 101 700€ 70 163€ 61 281€ 60 308€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
104 606€ 5 573€ 5 364€ 5 364€ 5 364€ 5 364€ 5 364€ 5 364€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
83 561€ 78 741€ 78 836€ 16 602€ 77 407€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 193 924 € 19 496 694 € 11 468 210 € 7 806 527 € 5 547 913 € 8 114 327 € 15 397 579 € 20 312 281 € 6 606 919 € 9 108 570 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 805 697€ 8 283 806€ 6 279 753€ 4 494 307€ 5 154 081€ 7 702 090€ 14 979 880€ 19 312 495€ 6 201 804€ 8 875 209€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
46 236€ 44 502€ 41 729€ 52 609€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 002 675€ 11 014 470€ 5 006 271€ 3 002 668€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
95 461€ 106 700€ 92 133€ 96 930€ 161 020€ 104 196€ 100 623€ 105 585€ 93 641€ 54 552€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
162 411€ 71 854€ 71 354€ 142 277€ 146 411€ 60 686€ 96 356€ 102 214€ 63 994€ 86 815€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
68 055€ 16 894€ 16 535€ 67 059€ 74 386€ 224 785€ 156 370€ 728 867€ 183 460€ 18 894€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
57 461€ 806€ 1 122€ 9 851€ 20 406€ 15 950€ 16 454€ 20 127€ 18 327€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
40 272 918 € 34 171 736 € 33 380 767 € 20 837 686 € 26 727 105 € 26 919 783 € 20 603 512 € 19 000 000 € 20 461 844 € 14 995 038 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 700 245€ 2 516 617€ 537 237€ 717 237€ 62 239€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
40 272 918€ 34 171 736€ 31 680 522€ 18 321 069€ 26 189 868€ 26 202 546€ 20 603 512€ 19 000 000€ 20 461 844€ 14 932 799€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
45 101 € 54 783 € 58 032 € 65 419 € 74 593 € 81 466 € 85 573 € 101 653 € 115 974 € 142 466 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 361€ 7 806€ 3 819€ 3 928€ 5 907€ 5 753€ 2 834€ 9 422€ 17 176€ 2 133€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
32 504€ 39 741€ 46 977€ 54 213€ 61 659€ 68 687€ 73 247€ 82 739€ 92 230€ 130 360€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 236€ 7 236€ 7 236€ 7 278€ 7 027€ 7 026€ 9 492€ 9 492€ 6 568€ 9 973€