Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ACHP Levice a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
73 851 717 € 76 454 832 € 67 551 020 € 51 033 707 € 54 092 747 € 55 478 608 € 55 038 423 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
22 135 489 € 22 163 255 € 22 925 832 € 15 438 302 € 15 447 562 € 11 813 708 € 11 342 836 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
0 € 1 677 € 4 193 € 6 708 € 9 224 € 4 236 € 21 174 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 1 677€ 4 193€ 6 708€ 9 224€ 4 236€ 21 174€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
8 888 580 € 9 119 249 € 9 915 158 € 9 449 582 € 9 193 008 € 9 087 391 € 8 959 752 €
012
A.II.1
Pozemky
800 309€ 800 177€ 660 022€ 598 296€ 598 296€ 612 935€ 583 717€
013
A.II.2
Stavby
6 222 916€ 6 396 830€ 6 955 854€ 6 795 604€ 6 709 486€ 6 342 619€ 6 733 911€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 844 425€ 1 898 186€ 1 934 673€ 1 893 028€ 1 711 691€ 1 072 790€ 1 017 555€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 930€ 17 230€ 364 609€ 162 654€ 173 535€ 894 054€ 624 569€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 826€ 164 993€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
13 246 909 € 13 042 329 € 13 006 481 € 5 982 012 € 6 245 330 € 2 722 081 € 2 361 910 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
7 812 656€ 7 612 656€ 7 600 506€ 564 298€ 564 298€ 564 298€ 564 298€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
5 434 253€ 5 429 673€ 5 405 975€ 5 402 312€ 5 670 554€ 2 157 783€ 784 912€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky
(067A)-/096A/)
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/)
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(22XA))
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok
(043)-/096A/)
15 402€ 10 478€ 0€ 1 012 700€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok
(053)-/095A/)
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
51 643 394 € 54 244 406 € 44 584 819 € 35 549 174 € 38 589 856 € 43 651 703 € 43 683 253 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
35 452 991 € 37 053 588 € 31 358 831 € 21 606 408 € 27 746 640 € 27 486 849 € 24 010 285 €
035
B.I.1
Materiál
365 287€ 269 478€ 218 431€ 221 955€ 157 993€ 140 062€ 126 665€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
1 360€ 1 410€ 1 410€ 1 410€ 1 810€ 1 810€ 1 860€
039
B.I.5
Tovar
35 086 344€ 36 782 700€ 31 138 990€ 21 383 043€ 27 586 837€ 27 344 977€ 23 881 760€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
100 € 100 € 123 121 € 298 623 € 432 186 € 317 011 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A))
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
123 021€ 298 523€ 432 086€ 316 911€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
16 035 314 € 16 885 955 € 12 394 732 € 13 129 272 € 9 882 624 € 13 150 915 € 13 519 576 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
15 667 855 € 15 984 086 € 11 576 952 € 12 598 491 € 9 479 498 € 12 267 254 € 12 719 211 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
5 284 432€ 4 616 448€ 4 159 491€ 3 709 314€ 2 921 298€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
10 383 423€ 11 367 638€ 7 417 461€ 8 889 177€ 6 558 200€ 12 267 254€ 12 719 211€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
353 060€ 886 428€ 802 749€ 514 851€ 389 403€ 855 481€ 791 503€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14 399€ 15 441€ 15 031€ 15 930€ 13 723€ 28 180€ 8 862€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
(252))
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A)-/291A/)
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
155 089 € 304 763 € 831 156 € 690 373 € 661 969 € 2 581 753 € 5 836 381 €
072
B.V.1.
Peniaze
25 542€ 22 285€ 9 879€ 3 683€ 10 421€ 16 919€ 38 783€
073
B.V.2.
Účty v bankách
129 547€ 282 478€ 821 277€ 686 690€ 651 548€ 2 564 834€ 5 797 598€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
72 834 € 47 171 € 40 369 € 46 231 € 55 329 € 13 197 € 12 334 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 684€ 11 856€ 21 025€ 30 421€ 45 118€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
33 027€ 13 983€ 15 491€ 15 420€ 9 797€ 9 988€ 8 722€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
34 123€ 21 332€ 3 853€ 390€ 414€ 3 209€ 3 612€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
73 851 717 € 76 454 832 € 67 551 020 € 51 033 707 € 54 092 747 € 55 478 608 € 55 038 423 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
21 305 160 € 21 250 506 € 21 180 960 € 20 218 728 € 19 290 623 € 17 963 331 € 16 664 639 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 € 4 700 850 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€ 4 700 850€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€ 1 181 421€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 089 835 € 1 089 835 € 1 089 835 € 1 089 835 € 1 089 835 € 1 089 835 € 1 089 835 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 089 835€ 1 089 835€ 1 089 835€ 1 089 835€ 1 089 835€ 1 089 835€ 1 089 835€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 255 269 € 1 255 269 € 1 255 269 € 1 255 269 € 1 255 269 € 1 255 269 € 1 255 269 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€ 1 255 269€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
0 € 0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 013 438 € 12 932 438 € 11 972 438 € 11 072 438 € 9 717 265 € 8 437 265 € 7 482 076 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 013 438€ 12 932 438€ 11 972 438€ 11 072 438€ 9 717 265€ 8 437 265€ 7 482 076€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
64 347 € 90 693 € 981 147 € 918 915 € 1 345 983 € 1 298 691 € 955 188 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
52 501 456 € 55 149 543 € 46 312 028 € 30 749 560 € 34 727 531 € 37 433 811 € 38 288 211 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
263 174 € 186 477 € 176 763 € 84 463 € 126 725 € 114 482 € 107 064 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 € 0 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 393€ 5 573€ 5 364€ 5 364€ 5 364€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
75 007€ 102 163€ 97 927€ 84 463€ 121 361€ 109 118€ 101 700€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
103 213€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
83 561€ 78 741€ 78 836€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
54 531 € 28 062 € 23 409 € 39 117 € 26 321 € 39 600 € 37 159 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
54 531€ 28 062€ 23 409€ 39 117€ 26 321€ 39 600€ 37 159€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 700 245€ 2 516 617€ 537 237€ 717 237€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
11 193 924 € 19 496 694 € 11 468 210 € 7 806 527 € 5 547 913 € 8 114 327 € 15 397 579 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
7 805 697 € 8 283 806 € 6 279 753 € 4 494 307 € 5 154 081 € 7 702 090 € 15 026 116 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 484 670€ 4 341 855€ 3 142 008€ 940 801€ 1 296 847€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 321 027€ 3 941 951€ 3 137 745€ 3 553 506€ 3 857 234€ 7 702 090€ 15 026 116€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 002 675€ 11 014 470€ 5 006 271€ 3 002 668€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
95 461€ 106 700€ 92 133€ 96 930€ 161 020€ 104 196€ 100 623€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
162 411€ 71 854€ 71 354€ 142 277€ 146 411€ 60 686€ 96 356€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
68 055€ 16 894€ 16 535€ 67 059€ 74 386€ 224 785€ 156 370€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
57 461€ 806€ 1 122€ 9 851€ 20 406€ 15 950€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
716 909 € 1 266 574 € 1 262 879 € 1 981 767 € 2 299 467 € 2 245 619 € 2 142 897 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
120 424€ 128 730€ 118 749€ 116 836€ 92 573€ 172 721€ 159 477€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
596 485€ 1 137 844€ 1 144 130€ 1 864 931€ 2 206 894€ 2 072 898€ 1 983 420€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
40 272 918€ 34 171 736€ 31 680 522€ 18 321 069€ 26 189 868€ 26 202 546€ 20 603 512€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
45 101 € 54 783 € 58 032 € 65 419 € 74 593 € 81 466 € 85 573 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 361€ 7 806€ 3 819€ 3 928€ 5 907€ 5 753€ 2 834€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
32 504€ 39 741€ 46 977€ 54 213€ 61 659€ 68 687€ 73 247€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 236€ 7 236€ 7 236€ 7 278€ 7 027€ 7 026€ 9 492€