Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské kultúrne stredisko

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
387 004€ 366 511€ 350 751€ 317 551€ 275 016€ 310 373€ 319 693€ 332 339€ 406 491€ 437 009€ 417 179€ 392 183€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
361 754€ 345 509€ 334 841€ 303 330€ 254 883€ 276 934€ 294 879€ 326 980€ 369 596€ 382 267€ 370 591€ 335 845€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
361 754€ 345 509€ 334 841€ 303 330€ 254 883€ 276 934€ 294 879€ 326 980€ 369 596€ 382 267€ 370 591€ 335 845€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
342 417€ 313 988€ 287 245€ 259 539€ 213 806€ 233 370€ 272 498€ 320 093€ 361 149€ 376 563€ 366 768€ 329 729€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
16 315€ 25 112€ 34 121€ 22 376€ 20 100€ 24 517€ 16 341€ 0€ 387€ 1 621€ 3 216€ 5 065€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
3 022€ 6 410€ 9 797€ 13 184€ 17 299€ 15 370€ 2 363€ 3 210€ 4 181€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 202€ 405€ 607€ 1 051€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
4 554€ 0€ 0€ 0€ 3 677€ 3 678€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
3 677€ 3 677€ 3 677€ 3 677€ 3 677€ 3 677€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
25 250€ 21 002€ 15 911€ 14 222€ 20 133€ 33 009€ 24 319€ 5 186€ 36 620€ 54 232€ 46 152€ 55 948€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 225€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 225€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
3 040€ 6 860€ 3 423€ 2 590€ 1 080€ 12 824€ 14 555€ 2 890€ 26 074€ 43 190€ 34 408€ 42 892€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 1 058€ 0€ 0€ 0€ 9 197€ 9 262€ 13 942€ 10 271€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 22€ 8 887€ 11 034€ 1 996€ 7 000€ 29 200€ 11 000€ 20 536€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
3 040€ 6 860€ 3 423€ 2 590€ 0€ 3 937€ 3 522€ 894€ 9 877€ 4 728€ 9 466€ 12 085€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
22 210€ 14 142€ 12 488€ 11 631€ 19 053€ 20 185€ 9 763€ 2 071€ 10 546€ 11 042€ 11 744€ 13 056€
087
2.
Ceniny
(213))
1 560€ 1 088€ 756€ 1 512€ 1 292€ 0€ 152€ 0€ 1 445€ 1 918€ 600€ 1 112€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
20 650€ 13 054€ 11 732€ 10 119€ 17 761€ 20 185€ 9 612€ 2 071€ 9 101€ 9 124€ 10 474€ 9 533€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 670€ 2 411€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 430€ 496€ 173€ 275€ 510€ 436€ 390€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 430€ 496€ 173€ 275€ 510€ 436€ 390€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
387 004€ 366 511€ 350 751€ 317 551€ 275 016€ 310 373€ 319 693€ 332 339€ 406 491€ 437 009€ 417 179€ 392 183€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
16 790€ 12 292€ -1 264€ -13 896€ -16 877€ -34 927€ -39 820€ -30 838€ -6 263€ 14 301€ 16 008€ 13 256€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
16 790€ 12 292€ -1 264€ -13 896€ -16 877€ -34 927€ -39 820€ -30 838€ -6 263€ 14 301€ 16 008€ 13 256€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
12 292€ -1 264€ -13 896€ -16 877€ -34 927€ -39 820€ -30 838€ -6 263€ 14 302€ 4 338€ 13 256€ 20 185€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
4 498€ 13 556€ 12 632€ 2 981€ 18 050€ 4 893€ -8 982€ -24 575€ -20 565€ 9 963€ 2 752€ -6 929€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
363 884€ 347 797€ 345 546€ 325 364€ 286 522€ 340 176€ 355 343€ 358 954€ 407 855€ 417 834€ 396 411€ 373 684€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 26 769€ 30 891€ 24 149€ 4 943€ 0€ 0€ 5 276€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 26 769€ 30 891€ 24 149€ 4 943€ 0€ 0€ 5 276€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
361 754€ 345 509€ 334 841€ 306 785€ 259 436€ 284 925€ 298 400€ 326 980€ 369 597€ 382 266€ 370 591€ 335 844€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
3 455€ 0€ 3 437€ 3 522€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
361 754€ 345 509€ 334 841€ 303 330€ 259 436€ 281 488€ 294 879€ 326 980€ 369 597€ 382 266€ 370 591€ 335 844€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 002€ 638€ 511€ 264€ 293€ 292€ 274€ 543€ 832€ 835€ 794€ 663€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 002€ 638€ 511€ 264€ 293€ 292€ 274€ 543€ 832€ 835€ 794€ 663€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 128€ 1 650€ 10 195€ 18 315€ 26 793€ 28 189€ 25 779€ 7 281€ 32 483€ 34 733€ 25 026€ 31 901€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 128€ 1 650€ 8 915€ 16 697€ 24 039€ 28 189€ 25 779€ 937€ 20 188€ 22 439€ 11 325€ 5 232€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 992€ 3 984€ 4 104€ 3 984€ 15 389€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 203€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
1 280€ 1 618€ 2 753€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 242€ 254€ 237€ 33€ 2 477€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 182€ 4 571€ 4 689€ 5 530€ 4 577€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 929€ 2 883€ 2 701€ 3 302€ 3 320€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 603€ 563€ 649€ 906€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
6 330€ 6 422€ 6 470€ 6 083€ 5 371€ 5 124€ 4 170€ 4 223€ 4 899€ 4 874€ 4 760€ 5 243€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 73€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
6 330€ 6 422€ 6 470€ 6 083€ 5 371€ 5 052€ 4 170€ 4 223€ 4 899€ 4 874€ 4 760€ 5 243€