Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 926 157 € 1 877 678 € 1 573 982 € 1 555 648 € 1 694 586 € 2 170 871 € 1 909 704 € 1 980 650 € 2 107 472 € 2 397 847 € 2 353 977 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
944 561 € 896 008 € 992 135 € 936 487 € 1 066 708 € 1 090 820 € 1 249 744 € 1 386 971 € 1 470 298 € 1 625 884 € 1 768 873 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 650 € 1 300 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 650€ 1 300€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
944 561 € 896 008 € 992 135 € 936 487 € 1 066 708 € 1 090 820 € 1 249 744 € 1 386 971 € 1 470 298 € 1 625 234 € 1 767 573 €
012
A.II.1
Pozemky
165 869€ 165 234€ 165 234€ 165 234€ 165 234€ 162 573€ 152 524€ 149 442€ 145 464€ 151 683€ 140 445€
013
A.II.2
Stavby
286 930€ 325 270€ 446 392€ 493 227€ 540 278€ 565 143€ 611 948€ 674 222€ 732 477€ 790 843€ 849 399€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
469 693€ 370 974€ 349 265€ 244 923€ 328 727€ 305 943€ 432 385€ 520 833€ 545 657€ 640 497€ 747 725€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
22 069€ 34 530€ 31 244€ 33 103€ 32 469€ 34 301€ 40 014€ 42 474€ 37 700€ 42 135€ 29 944€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 860€ 12 873€ 9 000€ 76€ 60€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
978 468 € 972 229 € 578 465 € 615 070 € 625 481 € 1 069 261 € 656 603 € 591 947 € 618 105 € 764 083 € 581 071 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
449 856 € 684 509 € 484 322 € 507 367 € 492 188 € 477 474 € 530 746 € 466 325 € 484 329 € 549 482 € 465 069 €
035
B.I.1
Materiál
69 210€ 165 857€ 50 508€ 54 675€ 19 008€ 18 110€ 20 195€ 21 605€ 18 816€ 25 839€ 25 384€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
163 324€ 215 367€ 151 753€ 210 029€ 210 887€ 254 582€ 255 035€ 205 820€ 195 711€ 181 140€ 191 569€
037
B.I.3
Výrobky
179 649€ 272 415€ 244 041€ 179 337€ 206 051€ 108 415€ 166 092€ 136 992€ 146 658€ 237 946€ 151 601€
038
B.I.4
Zvieratá
37 673€ 30 870€ 38 020€ 63 326€ 56 242€ 96 367€ 89 424€ 101 908€ 123 144€ 104 557€ 96 515€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
377 358 € 111 284 € 58 033 € 77 926 € 88 617 € 555 548 € 85 851 € 34 793 € 57 225 € 67 527 € 30 989 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
50 158 € 43 112 € 26 616 € 43 154 € 36 520 € 45 300 € 62 179 € 19 484 € 39 876 € 43 359 € 30 828 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
50 158€ 43 112€ 26 616€ 43 154€ 36 520€ 45 300€ 62 179€ 19 484€ 39 876€ 43 359€ 30 828€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
326 935€ 67 913€ 31 145€ 34 589€ 51 892€ 510 018€ 23 457€ 15 064€ 17 135€ 24 046€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
265€ 259€ 272€ 183€ 205€ 230€ 215€ 245€ 214€ 122€ 161€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
151 254 € 176 436 € 36 110 € 29 777 € 44 676 € 36 239 € 40 006 € 90 829 € 76 551 € 147 074 € 85 013 €
072
B.V.1.
Peniaze
412€ 1 456€ 1 006€ 1 062€ 750€ 1 242€ 993€ 1 205€ 1 345€ 1 318€ 1 032€
073
B.V.2.
Účty v bankách
150 842€ 174 980€ 35 104€ 28 715€ 43 926€ 34 997€ 39 013€ 89 624€ 75 206€ 145 756€ 83 981€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 128 € 9 441 € 3 382 € 4 091 € 2 397 € 10 790 € 3 357 € 1 732 € 19 069 € 7 880 € 4 033 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
29€ 65€ 38€ 73€ 34€ 61€ 35€ 31€ 59€ 49€ 55€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 011€ 2 882€ 2 268€ 3 964€ 2 055€ 2 273€ 1 835€ 1 540€ 2 755€ 2 842€ 3 978€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 088€ 6 494€ 1 076€ 54€ 308€ 8 456€ 1 487€ 161€ 16 255€ 4 989€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 926 157 € 1 877 678 € 1 573 982 € 1 555 648 € 1 694 586 € 2 170 871 € 1 909 704 € 1 980 650 € 2 107 472 € 2 397 847 € 2 353 977 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
861 888 € 939 195 € 606 670 € 494 443 € 764 830 € 976 504 € 1 150 140 € 1 200 430 € 1 307 526 € 1 482 058 € 1 470 990 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
314 035 € 330 395 € 358 610 € 364 978 € 380 432 € 386 980 € 415 287 € 439 286 € 1 147 565 € 1 147 565 € 1 147 565 €
082
A.I.1
Základné imanie
314 433€ 330 793€ 361 000€ 364 978€ 380 432€ 386 980€ 415 287€ 439 286€ 1 147 565€ 1 147 565€ 1 147 565€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-398€ -398€ -2 390€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 376 629€ 1 376 629€ 1 789 927€ 1 789 927€ 1 791 354€ 1 798 791€ 1 690 972€ 1 836 313€ 1 848 695€ 1 867 408€ 1 907 041€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 885 655 € 1 835 658 € 1 386 543 € 1 379 576 € 1 362 696 € 1 349 011 € 1 428 523 € 1 260 690 € 540 029 € 531 089 € 491 456 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 885 655€ 1 835 658€ 1 386 543€ 1 379 576€ 1 362 696€ 1 349 011€ 1 428 523€ 1 260 690€ 540 029€ 531 089€ 491 456€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 647 125 € -2 939 874 € -3 040 038 € -2 769 652 € -2 558 278 € -2 384 642 € -2 335 859 € -2 228 763 € -2 065 111 € -2 075 072 € -1 820 155 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 647 125€ -2 939 874€ -3 040 038€ -2 769 652€ -2 558 278€ -2 384 642€ -2 335 859€ -2 228 763€ -2 065 111€ -2 075 072€ -1 820 155€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-67 306 € 336 387 € 111 628 € -270 386 € -211 374 € -173 636 € -48 783 € -107 096 € -163 652 € 11 068 € -254 917 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
996 713 € 896 636 € 917 130 € 1 000 364 € 908 707 € 1 156 357 € 728 925 € 718 421 € 728 268 € 819 822 € 768 245 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
221 206 € 172 907 € 191 791 € 121 683 € 150 678 € 165 833 € 192 248 € 212 704 € 245 083 € 268 093 € 274 182 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 67 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
67€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
83 565€ 47 621€ 80 322€ 4 525€ 9 050€ 3 793€ 7 263€ 3 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 271€ 5 435€ 8 399€ 9 368€ 10 035€ 10 121€ 10 291€ 9 584€ 9 056€ 8 768€ 8 491€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
33 930€ 29 594€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
89 440€ 90 257€ 103 070€ 107 790€ 131 593€ 155 712€ 181 890€ 203 120€ 232 234€ 252 062€ 262 691€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 127€ 20 767€ 35 407€ 50 047€ 77 723€ 39 028€ 65 020€ 98 502€ 37 274€ 67 058€ 96 842€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
632 331 € 616 052 € 498 603 € 606 823 € 357 869 € 332 087 € 418 432 € 331 860 € 395 242 € 440 322 € 331 071 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
455 452 € 391 955 € 351 648 € 488 277 € 300 555 € 277 380 € 365 184 € 279 023 € 345 451 € 390 875 € 289 443 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
455 452€ 391 955€ 351 648€ 488 277€ 300 555€ 277 380€ 365 184€ 279 023€ 345 451€ 390 875€ 289 443€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 638€ 19 104€ 19 486€ 14 393€ 15 693€ 14 776€ 14 856€ 14 538€ 15 163€ 12 280€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 064€ 2 615€ 2 841€ 30 627€ 9 915€ 8 884€ 7 531€ 6 672€ 5 683€ 4 315€ 4 776€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 764€ 13 092€ 13 889€ 19 423€ 17 386€ 16 910€ 16 357€ 15 157€ 14 222€ 13 641€ 12 507€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 046€ 70 572€ 10 658€ 4 786€ 4 042€ 3 867€ 6 346€ 5 863€ 5 367€ 5 263€ 8 537€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
141 367€ 118 714€ 100 081€ 63 710€ 11 578€ 9 353€ 8 238€ 10 289€ 9 981€ 11 065€ 3 528€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 784 € 22 270 € 16 889 € 22 135 € 72 330 € 19 844 € 19 743 € 19 579 € 20 885 € 14 565 € 27 220 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 784€ 5 385€ 15 558€ 20 815€ 20 430€ 18 944€ 18 843€ 17 612€ 19 985€ 14 565€ 27 220€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€ 16 885€ 1 331€ 1 320€ 51 900€ 900€ 900€ 1 967€ 900€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
124 265€ 64 640€ 174 440€ 199 676€ 250 107€ 599 565€ 33 482€ 55 776€ 29 784€ 29 784€ 38 930€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
67 556 € 41 847 € 50 182 € 60 841 € 21 049 € 38 010 € 30 639 € 61 799 € 71 678 € 95 967 € 114 742 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
939€ 1 455€ 1 653€ 4 176€ 3 257€ 998€ 2 544€ 12 531€ 1 237€ 3 735€ 11€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
52 862€ 32 256€ 40 393€ 48 529€ 15 759€ 15 250€ 6 922€ 28 095€ 48 651€ 69 733€ 91 998€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
13 755€ 8 136€ 8 136€ 8 136€ 2 033€ 21 762€ 21 173€ 21 173€ 21 790€ 22 499€ 22 733€