Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
115 715€ 69 404€ 58 721€ 59 868€ 57 720€ 53 659€ 48 756€ 52 593€ 115 758€ 42 284€ 39 628€ 68 346€ 76 843€ 69 622€
02
501
Spotreba materiálu
80 336€ 34 740€ 43 247€ 46 313€ 39 722€ 35 052€ 27 649€ 30 093€ 93 791€ 18 753€ 16 999€ 20 332€ 26 857€ 31 725€
03
502
Spotreba energie
35 380€ 34 664€ 15 474€ 13 555€ 17 998€ 18 607€ 21 107€ 22 499€ 21 967€ 23 531€ 22 629€ 48 014€ 49 986€ 37 897€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
127 300€ 100 352€ 109 632€ 97 241€ 97 860€ 88 738€ 84 545€ 111 318€ 123 927€ 105 308€ 89 867€ 19 849€ 468 271€ 279 101€
07
511
Opravy a udržiavanie
4 175€ 8 965€ 28 382€ 14 547€ 6 105€ 7 265€ 3 445€ 27 834€ 5 025€ 4 792€ 15 592€ 1 740€ 434 768€ 247 033€
08
512
Cestovné
3 623€ 2 562€ 333€ 1 181€ 2 543€ 2 038€ 1 564€ 2 285€ 1 572€ 689€ 1 287€ 2 424€ 11 266€ 4 186€
09
513
Náklady na reprezentáciu
76€ 20€ 40€ 113€ 0€ 42€ 1 233€
10
518
Ostatné služby
119 426€ 88 825€ 80 917€ 81 494€ 89 172€ 79 322€ 79 536€ 81 199€ 117 331€ 99 828€ 72 988€ 15 686€ 22 194€ 26 649€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 461 203€ 1 296 179€ 1 263 220€ 1 214 542€ 1 151 362€ 1 009 755€ 955 663€ 911 898€ 926 232€ 856 723€ 744 420€ 683 164€ 627 696€ 588 577€
12
521
Mzdové náklady
1 032 821€ 922 126€ 882 534€ 874 906€ 807 217€ 716 003€ 684 965€ 659 329€ 667 242€ 618 658€ 537 558€ 489 646€ 452 571€ 422 732€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
359 216€ 319 111€ 311 637€ 287 288€ 283 779€ 249 526€ 238 259€ 227 612€ 231 746€ 214 598€ 186 901€ 171 198€ 156 641€ 146 150€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 863€ 11 844€ 17 033€ 15 877€ 14 888€ 11 167€ 7 997€ 7 946€ 7 941€ 7 602€ 6 593€ 5 419€ 5 017€ 4 555€
15
527
Zákonné sociálne náklady
55 302€ 43 097€ 52 016€ 36 471€ 45 478€ 33 060€ 24 442€ 17 012€ 18 024€ 14 254€ 12 498€ 15 972€ 11 979€ 13 194€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 278€ 1 612€ 870€ 929€ 1 488€ 1 946€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 064€ 1 700€ 1 402€ 1 777€ 1 143€ 1 173€ 1 121€ 1 064€ 1 064€ 1 039€ 1 133€ 1 048€ 1 151€ 1 141€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 064€ 1 700€ 1 402€ 1 777€ 1 143€ 1 173€ 1 121€ 1 064€ 1 064€ 1 039€ 1 133€ 1 048€ 1 151€ 1 141€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
14 565€ 11 142€ 2 466€ 14 346€ 74 899€ 76 137€ 28 982€ 69 291€ 290€ 1 453€ 1 224€ 150€ 383€ 92€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
381€ 0€ 6€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
11€ 5€ 60€ 34€ 240€ 0€ 0€ 35€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
14 174€ 11 137€ 2 466€ 14 286€ 74 864€ 76 137€ 28 982€ 69 291€ 290€ 1 213€ 1 224€ 150€ 377€ 57€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 163€ 2 895€ 2 895€ 3 971€ 5 685€ 5 700€ 5 737€ 5 740€ 6 442€ 9 505€ 39 822€ 36 298€ 35 907€ 27 143€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 163€ 2 895€ 2 895€ 3 971€ 5 685€ 5 700€ 5 715€ 5 715€ 5 715€ 9 505€ 10 231€ 10 687€ 11 327€ 9 800€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
22€ 25€ 727€ 29 591€ 25 611€ 24 580€ 17 343€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22€ 25€ 727€ 29 591€ 25 611€ 24 580€ 17 343€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
128€ 123€ 79€ 101€ 143€ 149€ 177€ 131€ 124€ 132€ 132€ 165€ 137€ 97€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
10€ 11€ 0€ 9€ 15€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
128€ 123€ 79€ 101€ 143€ 139€ 165€ 131€ 124€ 132€ 132€ 165€ 128€ 82€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 117€
50
572
Škody
0€ 0€ 117€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 489€ 1 938€ 3 783€ 1 941€ 10 300€ 6 503€ 6 837€ 7 069€ 6 606€ 5 855€ 6 358€ 4 554€ 1 900€ 5 978€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
103€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
3 149€ 1 621€ 3 559€ 1 941€ 9 979€ 6 305€ 6 691€ 6 650€ 6 298€ 4 860€ 5 418€ 4 458€ 1 413€ 5 774€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
340€ 316€ 224€ 321€ 197€ 146€ 316€ 308€ 995€ 940€ 95€ 487€ 204€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 727 627€ 1 483 733€ 1 442 198€ 1 393 787€ 1 399 111€ 1 241 813€ 1 131 817€ 1 159 104€ 1 180 443€ 1 022 299€ 922 584€ 813 575€ 1 212 288€ 971 868€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
5 960€ 4 611€ 3 590€ 8 385€ 6 910€ 6 027€ 4 863€ 3 080€ 3 502€ 1 475€ 1 190€ 2 074€ 2 307€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
5 960€ 4 611€ 3 590€ 8 385€ 6 910€ 6 027€ 4 863€ 3 080€ 3 502€ 1 475€ 1 190€ 2 074€ 2 307€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 644€ 19 727€ 14 544€ 14 105€ 25 726€ 13 161€ 10 076€ 10 277€ 9 300€ 8 101€ 9 289€ 7 431€ 4 558€ 7 544€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
24€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 644€ 19 727€ 14 544€ 14 105€ 25 726€ 13 161€ 10 076€ 10 277€ 9 300€ 8 101€ 9 289€ 7 406€ 4 558€ 7 544€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
22€ 25€ 727€ 29 591€ 25 611€ 24 580€ 17 343€ 13 008€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
22€ 25€ 727€ 29 591€ 25 611€ 24 580€ 17 343€ 13 008€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22€ 25€ 727€ 29 591€ 25 611€ 24 580€ 17 343€ 13 008€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
640€ 14€ 15€ 12€ 10€ 11€ 12€ 15€ 28€ 14€ 12€ 27€ 41€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
640€ 14€ 15€ 12€ 10€ 11€ 12€ 15€ 28€ 14€ 12€ 27€ 41€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 715 834€ 1 461 023€ 1 426 730€ 1 377 784€ 1 364 683€ 1 221 652€ 1 116 803€ 1 144 239€ 1 169 382€ 999 833€ 881 342€ 822 556€ 1 130 211€ 947 302€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
21 066€ 17 951€ 7 527€ 2 413€ 14 202€ 22 929€ 7 858€ 14 909€ 14 137€ 8 652€ 7 602€ 4 859€ 1 991€ 5 785€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 625€ 1 628€ 1 628€ 2 559€ 4 144€ 4 159€ 4 174€ 4 174€ 4 174€ 7 964€ 8 064€ 8 064€ 8 067€ 8 067€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 674 529€ 1 429 711€ 1 414 245€ 1 348 667€ 1 270 344€ 1 123 234€ 1 069 645€ 1 052 457€ 1 150 701€ 978 633€ 856 654€ 801 537€ 1 093 006€ 921 903€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
4 672€ 2 930€ 23 158€ 71 343€ 65 901€ 25 580€ 67 231€ 20€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
18 343€ 7 060€ 400€ 986€ 4 650€ 5 429€ 9 545€ 5 468€ 350€ 4 585€ 9 022€ 8 096€ 26 510€ 10 909€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
271€ 0€ 637€ 639€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 729 077€ 1 485 361€ 1 441 289€ 1 395 494€ 1 398 805€ 1 241 755€ 1 132 942€ 1 160 119€ 1 181 777€ 1 041 055€ 917 731€ 855 769€ 1 154 213€ 970 203€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 450€ 1 628€ -910€ 1 706€ -306€ -59€ 1 125€ 1 014€ 1 335€ 18 756€ -4 853€ 42 194€ -58 074€ -1 665€
136
591
Splatná daň z príjmov
378€ 118€ 2€ 269€ 453€ 387€ 324€ 315€ 171€ 312€ 30€ 77€ 76€ 183€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 072€ 1 511€ -912€ 1 437€ -759€ -446€ 800€ 700€ 1 163€ 18 445€ -4 883€ 42 117€ -58 150€ -1 848€