Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Názov Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • IČO 00151653
 • DIČ 2020411536
 • IČ DPH SK7020000262 podľa §4b
 • Sídlo Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. apríla 1994, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 601/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 212 000 000 € / splatené 212 000 000 €
 • Historický názov Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
  (platné do 23. októbra 2014 )
  Slovenská sporiteľňa, a.s.
  (platné do 4. júla 1995 )
 • Historické sídlo Suché mýto 4, 816 07 Bratislava
  (platné do 31. októbra 2008)
  Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 16. augusta 1999)
  Suché mýto 4, 816 07 Bratislava
  (platné do 10. februára 1998)
  Zelená 2, 816 07 Bratislava
  (platné do 4. novembra 1996)
  Nám. SNP 18, 816 07 Bratislava
  (platné do 4. júla 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti: 30.5.2002
prijímanie vkladov 30.5.2002
poskytovanie úverov 30.5.2002
obchodovanie na vlastný účet,
1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,
2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,
3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
8.4.2021
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 7.6.2005
finančný lízing 30.5.2002
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 30.5.2002
vydávanie a správa platobných prostriedkov 30.5.2002
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 30.5.2002
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 30.5.2002
uloženie vecí 7.6.2005
prenájom bezpečnostných schránok 30.5.2002
poskytovanie bankových informácií 30.5.2002
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 30.5.2002
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie ), vydávanie a správa elektronických peňazí. 1.7.2018
osobitné hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách 30.4.2008
funkciu depozitára 30.4.2008
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 79a ods. 1 v spojení s § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: 30.4.2008
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
24.6.2011
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
24.6.2011
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
24.6.2011
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
24.6.2011
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
24.6.2011
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere
24.6.2011
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere
24.6.2011
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
24.6.2011
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu 30.4.2008
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku 30.4.2008
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb 30.4.2008
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi 30.4.2008
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov 30.4.2008
vykonávanie investičnej činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení:
a) § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí ak k takémuto vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
b) § 5 ods. 1 písm. h) zákona o cenných papieroch - derivátové nástroje na presun úverového rizika,
c) § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
24.6.2011
poskytovanie vedľajšej služby v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) zákona o cenných papieroch - obchodovanie na vlastný účet podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) o cenných papieroch týkajúcich sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty 30.7.2009
vykonávanie investičných služieb - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení §5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch - opcie týkajúce sa cenných papierov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti,
opcie týkajúce sa finančných indexov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti
8.4.2021
vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán 11.7.2013
vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy 11.7.2013
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia 21.9.2021
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR so sídlom v Bratislave zo dňa 15.03.1994 osvedčenou notárskym zápisom číslo N 56/94, Nz 57/94 spísaným pred notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou podľa § 162 Obch. zák. a § 12 ods.1 písm. a) zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o FNM SR v súlade so schváleným privatizačným projektom podniku š.p. Slovenská štátna sporiteľňa.
Stary spis: Sa 1175
2. Notárska zápisnica zo dňa 22.6.1994 č. N 77/94, Nz 77/94.
Stary spis: Sa 1175
3. Zápisnica č. 17 z rokovania predstavenstva zo dňa 09. a 13.09.1994, na ktorom bol schválený organizačný poriadok Slovenskej sporiteľne, a.s.
Stary spis: Sa 1175
4. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
Stary spis: Sa 1175
5. Na valnom zhromaždení dňa 12.6.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 148/95, Nz 147/95 napísanej dňa 12.6.1995 bola schválená zmena stanov, zmena členov dozornej rady, Zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady dňa 15.6.1995 na ktorej boli schválení a vymenovaní členovia predstavenstva.
Stary spis: Sa 1175
6. Predmet činnosti odštepných závodov zapísaných v obchodnom registri vo vložke č. Sa 1175/B je totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.
Stary spis: Sa 1175
7. Výpis z uznesenia č. 23 predstavenstva zo dňa 18.10.1995.
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 21.11.1995. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 11.1.1996.
Stary spis: Sa 1175
8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 3.6.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov.
Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 20.8.1996.
Národná banka Slovenska udelila dňom 19. júla 1996 povolenie na výkon bankových činností.
Stary spis: Sa 1175
9. Notárska zápisnica Nz 506/96 zo dňa 11.11.1996.
Stary spis: Sa 1175
10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 146/97.
Stary spis: Sa 1175
11. Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti, schválená valným zhromaždením dňa 18.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 459/97, Nz 479/97.
Stary spis: Sa 1175
12. Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo dňa 19.5.1998 o zmene stanov spoločnosti.
13. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia, uskutočneného dňa 26.11.1998, v NZ 357/98, napísaná dňa 26.11.1998 v Notárskom úrade JUDr. Oľgy Felbovej, Bratislava, Panská 6, a Valného zhromaždenia uskutočneného dňa 17.12.1998 v NZ 489/98, napísanej v NÚ JUDr. Tatiany Sweighoferovej, Bratislava, Mickiewiczova 10, ktorým boli upravené stanovy v článku IX. bod 1, písm. d/, a v čl. XII. bod 3. V čl. XII. sa ruší bod 12, pričom body 13 - 20, sa prečísľujú na body 12 - 19.
14. Na valnom zhromaždení dňa 27.05.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v NZ č. 217/99 napísanej v notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave, bola schválená zmena stanov spoločnosti.
15. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 487/99, Nz 473/99 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti, personálne zmeny v dozornej rade a udelený súhlas na kúpu podniku Priemyselnej banky, a.s. Košice.
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 8.12.1999.
Výpis uznesenia z rokovania dozornej rady zo dňa 25.2.2000.
Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami dňa 23.9.1999.
16. Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici č. N 228/00, Nz 222/00 napísanej v notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave dňa 31.5.2000 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
17. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 3.11.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 465/00, Nz 453/00 spísaná dňa 3.11.2000 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.11.2000. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 17.1.2001 ktorého priebeh osvedčuje notársku zápisnicu N 22/01, Nz 21/01 zo dňa 17.1.2001 spísaná JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N/131/01, Nz 128/01 zo dňa 4.4.2001 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
19. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.4.2001. Mimoriadne rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 25.4.2001. Menovací dekrét zo dňa 20.6.2000.
20. Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti o udelení prokúry zo dňa 15.1.2002.
Notárska zápisnica č. N 273/01, Nz 268/01 zo dňa 29.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
21. Vyhlásenie volebnej komisie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 16.5.2001.
22. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.2.2002, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 93/02, Nz 92/02 spísaná dňa 13.2.2002 notárkou JUDr.Tatianou Schweighoferovou.
23. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.3.2002, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení mestských pobočiek ako odštepných závodov ku dňu 31.5.2002.
24. Notárska zápisnica N 250/02, Nz 245/02 zo dňa 14.5.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 15.1.2002.
25. Zápisnica hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledkoch hlasovania odvolávania členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 13.3.2003.
Doc. Ing. Juraj Stern, CSc. - deň zániku funkcie 13.3.2003.
Gabriel Eichler - deň zániku funkcie 13.3.2003.
Ing. Ľubica Strnádová - deň zániku funkcie 13.3.2003.
JUDr. Renáta Hitterová - deň zániku funkcie 13.3.2003.
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 30.4.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 247/2003, Nz 32820/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
26. Ing. Juraj Renčko CSc. - deň zániku funkcie 11.6.2003.
Mag. Herbert Martinetz - deň zániku funkcie: 11.9.2003.
27. Osvedčenie o priebehu riadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 359/2004 Nz 43482/2004 napísanej dňa 21.05.2004 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
28. Notárska zápisnica č. N 731/2004, Nz 71094/2004 zo dňa 21.09.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Leopold Weber, Mag. Bernhard Spalt , Mgr. Petr Papanek, Rogers David LeBaron, Marián Lieskovský - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 22.09.2004.
29. Notárska zápisnica N 178/2005, Nz 19955/2005, NCRls 19674/2005 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, ktorá osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2005.
30. Udelenie prokúry JUDr. Ing. Andrei Borguľovej dňa 06. 12. 2005, účinné od 13. 01. 2006.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2006.
32. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.2.2006.
33. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2006.
34. Zápisnica č. 34/2006 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.8.2006.
35. Výpis z protokolu č. 2/2007 z riadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 20.6.2007.
36. Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.2.2008.
37. Notárska zápisnica N 119/2008, 14029/2008, NCRls 13901/2008 zo dňa 4.4.2008.
38. Protokol č. 24 zo zasadnutia predstavenstva SLSP, a.s. zo dňa 10.06.2008.
39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2008.
40. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 387/2008, Nz 42457/2008 zo dňa 9.10.2008.
41. Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamesmancami zo dňa 18.9.2008. Protokol č. 3/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.9.2008. Protokol č. 39/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.2008.
42. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. 18/2009, Nz 1348/2009, NCRls 1336/2009 zo dňa 20.01.2009.
43. Výpis z protokolu č. 1/2009 z riadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.02.2009. Výpis z protokolu č. 2/2009 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady.
44. Protokol č. 1/2009 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.01.2009.
45. Protokol č. 08/2009 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1.4.2009. Výpis z protokolu Dozornej rady č. 3/2009 zo dňa 31.3.2009.
46. Notárska zápisnica N 179/2009, Nz 20717/2009 zo dňa 19.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
47. Výpis z protokolu č. 5/2009 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady.
48. Protokol č. 25/2009 zo zasadnutia predstavenstva dňa 18.12.2009.
49. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápsinice N 318/2010 Nz 10380/2010 zo dňa 25.03.2010.
50. Protokol č. 2/2010 z riadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.05.2010.
51. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.09.2010.
52. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 556/2011, Nz 11206/2011, NCRls 11502/2011 zo dňa 29.03.2011.
53. Protokol č. 23/2011 zo zasadnutia predstavenstva.
54. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 785/2012, Nz 10462/2012, NCRls 10729/2012 zo dňa 23.03.2012.
55. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2012.
56. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.11.2012
57. Protokol č. 3/2013 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.06.2013.
58. Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára č. N 2565/2013 zo dňa 11.07.2013.
59. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 20.09.2013.
60. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013
61. Notárska zápisnica č. N 3104/2014, Nz 35921/2014, NCRls 36647/2014 zo dňa 01.10.2014.
62. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 3363/2014, Nz 39786/2014, NCRls 40554/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 3374/2014, Nz 39966/2014, NCRls 40738/2014.
63. Výpis z Protokolu č. 02/2015 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.05.2015.
64. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2015.
65. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 3094/2015, Nz 39505/2015, NCRIs 40366/2015 zo dňa 29.10. 2015.
66. Notárska zápisníca - Zmluva o zlúčení zo dňa 30.03.2016.
67. Čestné vyhlásenie o uplynutí riadneho funkčného obdobia člena dozornej rady zo dňa 28.06.2016.
68. Protokol č. 5/2016 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.12.2016. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.12.2016.
69. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 13.02.2018.