Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii" [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii" [zrušená]

 • Názov Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik"v likvidácii" [zrušená]
 • IČO 00153818
 • DIČ 2020451499
 • Sídlo Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 1. apríla 1989, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 20/S
 • Historický názov Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik
  (platné do 1. októbra 1996 )
 • Historické sídlo Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 11. februára 1997)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 23.augusta 2013
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Konkurzné konanie
Predmety podnikania
Názov Vznik
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb 9.12.1993
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti 9.12.1993
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s malou mechanizáciou, náradím, pracovnými pomôckami a stavebným materiálom 9.12.1993
obchodná činnosť so stavebným materiálom 9.12.1993
prenájom nebytových priestorov 9.12.1993
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností 9.12.1993
inžinierska činnosť v stavebníctve 9.12.1993
výroba kovových konštrukicí, polotovarov, kovoobrábanie a úprava kovových výrobkov 9.12.1993
projektová činnosť v stavebníctve 9.12.1993
vykonávanie prác dodatočného zateplovaniadryvit outsulation 9.12.1993
teoretická a praktická výuka v odbore zvárania 9.12.1993
organizovanie kurzov v stavebníctve 9.12.1993
poskytovanie ubytovacích služieb 9.12.1993
cestovná kancelária 9.12.1993
vnútroštátna nákladná doprava 9.12.1993
Iné právne skutočnosti
1. Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR, č.332/Zá-78/l989 zo dňa 2l.3.l989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.

Starý spis: Pš 113
2. Rozhodnutím zakladateľa č. 1588/M-1996 zo dňa 9.8.1996 bol štátny podnik zrušený formou likvidácie a v zmysle ust. § 71 Obch. zák.menovaný likvidátor. Stary spis: Pš 113
3. Rozhodnutím ministra výstaby a verejných prác SR č. 107/M-1997 bolo zmenené sídlo š.p. Pozemné stavy Banská Bystrica "v likvidácii".
4. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24 K 177/97 zo dňa 6.8.1997 bol za správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Peter Gruber, nar. 5.5.1967, advokát, s miestom podnikania Martin, Hviezdoslavova 9.
5. .
Na základe opatrenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 177/97-1287 zo dňa 27.03.2003 bol ustanovený osobitný správca úpadcu Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik "v likvidácii" - Ing. Pavol KEKERA, rod.č. XXXXXX/XXXX, bytom Rúbanisko 3/29, Lučenec pre odbor správy: správa a predaj nehnuteľností, vrátane bytov a správa s tým súvisiacich pohľadávok.
.
Na základe opatrenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 177/97-1291 zo dňa 07.04.2003 bola ustanovená osobitná správkyňa úpadcu Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik "v likvidácii" - Ing. Oliva NANIŠTOVÁ, rod.č. XXXXXX/XXX, bytom Levočská 2, Žilina pre odbor správy: správa a vymáhanie pohľadávok proti podstate, evidencia a oceňovanie majetku v konkurznej podstate, vedenie účtovníctva.
6. Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č.k. 51-24K/177/97-4040 zo dňa 07.12.2006, právoplatným dňa 02.01.2007, súd zbavil funkcie osobitného správcu Ing. Pavla Kekeru, nar. 14.11.1955, bytom Rúbanisko III/29, Lučenec a Ing. Olivu Naništovú, nar. 20.11.1950, bytom Levočská 2, Žilina.
7. Krajský súd Banská Bystrica uznesením č.k.: 51-24K 177/97-Ga-4861 zo dňa 21.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2011 zrušil konkurz na majetok úpadcu Pozemné stavby Banská BYstrica, š.p. "v likvidácií", so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 153 818, po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Grubera, J. Kráľa 3, Banská Bystrica.