Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
44 088 857€ 45 075 234€ 42 613 760€ 40 672 557€ 41 157 026€ 41 610 198€ 42 694 703€ 44 386 719€ 41 228 991€ 39 819 148€ 39 236 960€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
9 184€ 18 329€ 11 188€ 18 303€ 21 836€ 25 346€ 42 352€ 88 471€ 114 727€ 187 086€ 74 878€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
9 184€ 18 329€ 11 188€ 18 303€ 21 836€ 25 346€ 42 352€ 88 471€ 114 727€ 187 086€ 74 878€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
44 079 674€ 45 056 906€ 42 602 572€ 40 654 254€ 41 135 191€ 41 584 852€ 42 652 351€ 44 298 248€ 41 114 264€ 39 632 063€ 39 162 083€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
2 882 281€ 2 842 072€ 2 842 072€ 2 789 539€ 2 789 539€ 2 789 539€ 2 840 551€ 2 546 005€ 2 546 005€ 2 546 005€ 2 546 005€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
55 389€ 55 389€ 55 513€ 55 513€ 53 513€ 52 513€ 52 513€ 52 513€ 53 011€ 49 282€ 49 282€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
40 189 506€ 41 066 379€ 35 337 956€ 36 326 012€ 37 378 606€ 35 426 453€ 36 439 073€ 34 833 568€ 33 978 562€ 34 264 395€ 34 770 627€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
372 554€ 559 524€ 536 093€ 518 167€ 486 419€ 1 192 198€ 2 256 745€ 3 501 755€ 3 211 719€ 2 118 168€ 1 390 203€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
3 086€ 27 852€ 56 758€ 87 839€ 75 028€ 32 053€ 54 727€ 54 087€ 60 800€ 68 877€ 71 808€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
576 857€ 505 690€ 3 774 181€ 877 184€ 352 086€ 2 092 097€ 1 008 742€ 3 310 320€ 1 264 166€ 585 336€ 334 157€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
23 699 038€ 23 353 532€ 22 491 999€ 19 317 175€ 17 942 063€ 16 786 604€ 16 176 532€ 13 427 616€ 13 827 762€ 13 794 248€ 11 460 772€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
255 059€ 238 644€ 217 368€ 205 299€ 191 769€ 233 631€ 193 087€ 177 547€ 202 447€ 158 639€ 159 090€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
255 059€ 238 644€ 215 723€ 202 431€ 188 229€ 228 894€ 188 396€ 172 573€ 196 261€ 150 172€ 148 456€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 1 646€ 2 868€ 3 540€ 4 737€ 4 691€ 4 974€ 6 187€ 8 467€ 10 634€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
253 900€ 133 513€ 156 236€ 130 141€ 55 652€ 79 475€ 68 741€ 80 963€ 79 272€ 174 813€ 43 637€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
36 036€ 13 969€ 38 516€ 34 590€ 21 235€ 20 656€ 16 744€ 21 973€ 32 933€ 76 585€ 19 502€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
58 766€ 10 958€ 10 865€ 33 517€ 8 053€ 30 521€ 37 486€ 42 637€ 35 910€ 20 948€ 17 610€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
2 337€ 6 535€ 40 704€ 2 568€ 451€ 11 476€ 1 748€ 7 209€ 0€ 51 048€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
156 760€ 102 050€ 66 151€ 59 466€ 25 913€ 16 822€ 12 763€ 9 145€ 10 428€ 26 232€ 6 525€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
23 190 079€ 22 981 376€ 22 118 394€ 18 981 735€ 17 694 642€ 16 473 498€ 15 914 703€ 13 169 106€ 13 546 042€ 13 460 796€ 11 258 044€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
0€ 0€ 39€ 499€ 18 107€ 8 240€ 3 375€ 11 658€ 5 221€ 11 000€ 3 910€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
23 190 079€ 22 981 376€ 22 118 355€ 18 981 236€ 17 676 535€ 16 465 258€ 15 911 328€ 13 157 447€ 13 540 822€ 13 449 796€ 11 254 134€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
131 512€ 35 650€ 36 764€ 39 331€ 55 560€ 50 070€ 53 408€ 58 321€ 54 175€ 40 151€ 46 603€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
131 512€ 35 650€ 36 764€ 38 795€ 54 940€ 49 679€ 44 253€ 58 321€ 53 264€ 39 199€ 45 434€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 535€ 620€ 392€ 9 154€ 0€ 911€ 953€ 1 169€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
67 919 408€ 68 464 416€ 65 142 523€ 60 029 063€ 59 154 649€ 58 446 873€ 58 924 643€ 57 872 656€ 55 110 928€ 53 653 548€ 50 744 335€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
29 417 229€ 28 668 539€ 27 897 145€ 26 966 517€ 24 509 332€ 23 575 462€ 22 818 770€ 21 782 003€ 20 864 242€ 20 156 227€ 19 387 802€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
19 294 670€ 19 202 538€ 18 337 949€ 18 173 016€ 18 044 833€ 18 052 879€ 18 199 054€ 18 015 899€ 17 516 429€ 17 569 635€ 17 559 835€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
18 096 535€ 18 809 056€ 17 066 295€ 17 024 710€ 16 992 625€ 16 966 417€ 17 197 973€ 17 747 232€ 17 297 262€ 17 166 813€ 17 339 117€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
460 896€ 393 482€ 567 621€ 405 898€ 277 714€ 292 610€ 451 822€ 268 667€ 172 545€ 228 871€ 220 718€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
737 240€ 0€ 704 034€ 742 408€ 774 494€ 793 852€ 549 259€ 0€ 46 622€ 173 951€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
9 418 264€ 8 670 659€ 8 798 817€ 6 461 037€ 5 524 363€ 4 595 916€ 3 760 383€ 2 952 860€ 2 559 578€ 1 815 788€ 1 149 769€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
9 091 098€ 8 330 256€ 8 609 606€ 6 278 141€ 5 339 006€ 4 413 339€ 3 555 006€ 2 742 762€ 2 350 123€ 1 599 017€ 922 111€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
327 166€ 340 403€ 189 212€ 182 895€ 185 358€ 182 577€ 205 376€ 210 098€ 209 456€ 216 771€ 227 659€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 1 677 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
704 295€ 795 342€ 760 378€ 654 591€ 940 136€ 926 666€ 859 333€ 813 245€ 788 235€ 770 804€ 678 198€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
2 474 440€ 2 893 882€ 2 679 437€ 2 497 747€ 2 274 984€ 2 405 384€ 2 077 750€ 1 939 218€ 2 276 516€ 2 234 617€ 2 080 202€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
439 456€ 391 339€ 401 285€ 506 326€ 467 178€ 455 355€ 389 473€ 360 372€ 353 760€ 380 263€ 319 990€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
439 456€ 391 339€ 401 285€ 506 326€ 467 178€ 455 355€ 389 473€ 360 372€ 353 760€ 380 263€ 319 990€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
22 063€ 26 462€ 17 548€ 48 420€ 12 047€ 15 505€ 11 317€ 6 397€ 9 753€ 27 725€ 13 140€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
22 063€ 25 345€ 16 431€ 23 175€ 12 047€ 15 505€ 11 317€ 6 397€ 9 753€ 27 725€ 13 140€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 1 117€ 1 117€ 25 245€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
2 012 921€ 2 476 080€ 2 260 604€ 1 943 002€ 1 795 759€ 1 934 524€ 1 676 960€ 1 572 449€ 1 913 004€ 1 826 630€ 1 747 071€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
371 172€ 328 178€ 350 151€ 186 629€ 198 040€ 274 093€ 180 584€ 160 074€ 427 755€ 362 123€ 199 733€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
877 968€ 1 067 258€ 870 298€ 807 476€ 797 615€ 779 789€ 741 529€ 730 904€ 769 038€ 752 614€ 735 617€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
532 165€ 761 239€ 650 025€ 608 024€ 492 557€ 489 500€ 457 895€ 445 301€ 473 627€ 461 765€ 412 864€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
129 708€ 214 955€ 191 368€ 196 783€ 181 498€ 132 566€ 175 366€ 111 995€ 119 537€ 118 078€ 249 604€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 9 640€ 4 445€ 3 070€ 4 136€ 5 139€ 8 172€ 9 562€ 23 386€ 4 697€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
101 909€ 104 450€ 189 123€ 139 644€ 122 979€ 254 439€ 116 448€ 116 004€ 113 485€ 108 664€ 144 557€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
36 027 740€ 36 901 996€ 34 565 941€ 30 564 798€ 32 370 333€ 32 466 027€ 34 028 123€ 34 151 435€ 31 970 169€ 31 262 703€ 29 276 331€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 175€ 36€ 493€ 748€ 389€ 617€ 0€ 298€ 66€ 221€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
6 905 603€ 36 901 821€ 34 565 905€ 30 564 306€ 32 369 585€ 32 465 638€ 34 027 506€ 34 151 435€ 31 969 871€ 31 262 637€ 29 276 110€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
29 122 136€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
67 919 408€ 68 464 416€ 65 142 523€ 60 029 063€ 59 154 649€ 58 446 873€ 58 924 643€ 57 872 656€ 55 110 928€ 53 653 548€ 50 744 335€