Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
45 075 234€ 42 613 760€ 40 672 557€ 41 157 026€ 41 610 198€ 42 694 703€ 44 386 719€ 41 228 991€ 39 819 148€ 39 236 960€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
18 329€ 11 188€ 18 303€ 21 836€ 25 346€ 42 352€ 88 471€ 114 727€ 187 086€ 74 878€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
18 329€ 11 188€ 18 303€ 21 836€ 25 346€ 42 352€ 88 471€ 114 727€ 187 086€ 74 878€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
45 056 906€ 42 602 572€ 40 654 254€ 41 135 191€ 41 584 852€ 42 652 351€ 44 298 248€ 41 114 264€ 39 632 063€ 39 162 083€
010
 
Pozemky (031)
2 842 072€ 2 842 072€ 2 789 539€ 2 789 539€ 2 789 539€ 2 840 551€ 2 546 005€ 2 546 005€ 2 546 005€ 2 546 005€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
55 389€ 55 513€ 55 513€ 53 513€ 52 513€ 52 513€ 52 513€ 53 011€ 49 282€ 49 282€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
41 066 379€ 35 337 956€ 36 326 012€ 37 378 606€ 35 426 453€ 36 439 073€ 34 833 568€ 33 978 562€ 34 264 395€ 34 770 627€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
559 524€ 536 093€ 518 167€ 486 419€ 1 192 198€ 2 256 745€ 3 501 755€ 3 211 719€ 2 118 168€ 1 390 203€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
27 852€ 56 758€ 87 839€ 75 028€ 32 053€ 54 727€ 54 087€ 60 800€ 68 877€ 71 808€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
505 690€ 3 774 181€ 877 184€ 352 086€ 2 092 097€ 1 008 742€ 3 310 320€ 1 264 166€ 585 336€ 334 157€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
23 353 532€ 22 491 999€ 19 317 175€ 17 942 063€ 16 786 604€ 16 176 532€ 13 427 616€ 13 827 762€ 13 794 248€ 11 460 772€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
238 644€ 217 368€ 205 299€ 191 769€ 233 631€ 193 087€ 177 547€ 202 447€ 158 639€ 159 090€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
238 644€ 215 723€ 202 431€ 188 229€ 228 894€ 188 396€ 172 573€ 196 261€ 150 172€ 148 456€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 1 646€ 2 868€ 3 540€ 4 737€ 4 691€ 4 974€ 6 187€ 8 467€ 10 634€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
133 513€ 156 236€ 130 141€ 55 652€ 79 475€ 68 741€ 80 963€ 79 272€ 174 813€ 43 637€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
13 969€ 38 516€ 34 590€ 21 235€ 20 656€ 16 744€ 21 973€ 32 933€ 76 585€ 19 502€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
10 958€ 10 865€ 33 517€ 8 053€ 30 521€ 37 486€ 42 637€ 35 910€ 20 948€ 17 610€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
6 535€ 40 704€ 2 568€ 451€ 11 476€ 1 748€ 7 209€ 0€ 51 048€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
102 050€ 66 151€ 59 466€ 25 913€ 16 822€ 12 763€ 9 145€ 10 428€ 26 232€ 6 525€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
22 981 376€ 22 118 394€ 18 981 735€ 17 694 642€ 16 473 498€ 15 914 703€ 13 169 106€ 13 546 042€ 13 460 796€ 11 258 044€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
0€ 39€ 499€ 18 107€ 8 240€ 3 375€ 11 658€ 5 221€ 11 000€ 3 910€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
22 981 376€ 22 118 355€ 18 981 236€ 17 676 535€ 16 465 258€ 15 911 328€ 13 157 447€ 13 540 822€ 13 449 796€ 11 254 134€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
35 650€ 36 764€ 39 331€ 55 560€ 50 070€ 53 408€ 58 321€ 54 175€ 40 151€ 46 603€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
35 650€ 36 764€ 38 795€ 54 940€ 49 679€ 44 253€ 58 321€ 53 264€ 39 199€ 45 434€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 535€ 620€ 392€ 9 154€ 0€ 911€ 953€ 1 169€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
68 464 416€ 65 142 523€ 60 029 063€ 59 154 649€ 58 446 873€ 58 924 643€ 57 872 656€ 55 110 928€ 53 653 548€ 50 744 335€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
28 668 539€ 27 897 145€ 26 966 517€ 24 509 332€ 23 575 462€ 22 818 770€ 21 782 003€ 20 864 242€ 20 156 227€ 19 387 802€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
19 202 538€ 18 337 949€ 18 173 016€ 18 044 833€ 18 052 879€ 18 199 054€ 18 015 899€ 17 516 429€ 17 569 635€ 17 559 835€
063
 
Základné imanie (411)
18 809 056€ 17 066 295€ 17 024 710€ 16 992 625€ 16 966 417€ 17 197 973€ 17 747 232€ 17 297 262€ 17 166 813€ 17 339 117€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
393 482€ 567 621€ 405 898€ 277 714€ 292 610€ 451 822€ 268 667€ 172 545€ 228 871€ 220 718€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 704 034€ 742 408€ 774 494€ 793 852€ 549 259€ 0€ 46 622€ 173 951€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
8 670 659€ 8 798 817€ 6 461 037€ 5 524 363€ 4 595 916€ 3 760 383€ 2 952 860€ 2 559 578€ 1 815 788€ 1 149 769€
069
 
Rezervný fond (421)
8 330 256€ 8 609 606€ 6 278 141€ 5 339 006€ 4 413 339€ 3 555 006€ 2 742 762€ 2 350 123€ 1 599 017€ 922 111€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
340 403€ 189 212€ 182 895€ 185 358€ 182 577€ 205 376€ 210 098€ 209 456€ 216 771€ 227 659€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 1 677 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
795 342€ 760 378€ 654 591€ 940 136€ 926 666€ 859 333€ 813 245€ 788 235€ 770 804€ 678 198€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 893 882€ 2 679 437€ 2 497 747€ 2 274 984€ 2 405 384€ 2 077 750€ 1 939 218€ 2 276 516€ 2 234 617€ 2 080 202€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
391 339€ 401 285€ 506 326€ 467 178€ 455 355€ 389 473€ 360 372€ 353 760€ 380 263€ 319 990€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
391 339€ 401 285€ 506 326€ 467 178€ 455 355€ 389 473€ 360 372€ 353 760€ 380 263€ 319 990€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
26 462€ 17 548€ 48 420€ 12 047€ 15 505€ 11 317€ 6 397€ 9 753€ 27 725€ 13 140€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
25 345€ 16 431€ 23 175€ 12 047€ 15 505€ 11 317€ 6 397€ 9 753€ 27 725€ 13 140€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
1 117€ 1 117€ 25 245€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 476 080€ 2 260 604€ 1 943 002€ 1 795 759€ 1 934 524€ 1 676 960€ 1 572 449€ 1 913 004€ 1 826 630€ 1 747 071€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
328 178€ 350 151€ 186 629€ 198 040€ 274 093€ 180 584€ 160 074€ 427 755€ 362 123€ 199 733€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
1 067 258€ 870 298€ 807 476€ 797 615€ 779 789€ 741 529€ 730 904€ 769 038€ 752 614€ 735 617€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
761 239€ 650 025€ 608 024€ 492 557€ 489 500€ 457 895€ 445 301€ 473 627€ 461 765€ 412 864€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
214 955€ 191 368€ 196 783€ 181 498€ 132 566€ 175 366€ 111 995€ 119 537€ 118 078€ 249 604€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 9 640€ 4 445€ 3 070€ 4 136€ 5 139€ 8 172€ 9 562€ 23 386€ 4 697€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
104 450€ 189 123€ 139 644€ 122 979€ 254 439€ 116 448€ 116 004€ 113 485€ 108 664€ 144 557€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
36 901 996€ 34 565 941€ 30 564 798€ 32 370 333€ 32 466 027€ 34 028 123€ 34 151 435€ 31 970 169€ 31 262 703€ 29 276 331€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
175€ 36€ 493€ 748€ 389€ 617€ 0€ 298€ 66€ 221€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
36 901 821€ 34 565 905€ 30 564 306€ 32 369 585€ 32 465 638€ 34 027 506€ 34 151 435€ 31 969 871€ 31 262 637€ 29 276 110€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
68 464 416€ 65 142 523€ 60 029 063€ 59 154 649€ 58 446 873€ 58 924 643€ 57 872 656€ 55 110 928€ 53 653 548€ 50 744 335€