Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 483 180€ 1 305 628€ 948 279€ 981 512€ 875 819€ 839 365€ 837 513€ 821 402€ 818 290€ 826 660€ 842 343€ 861 916€ 883 139€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 097 618€ 711 771€ 726 199€ 735 127€ 746 520€ 760 071€ 773 831€ 787 648€ 801 466€ 815 376€ 830 614€ 849 358€ 870 628€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 889€ 2 386€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 332€ 829€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€ 1 557€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 096 061€ 710 214€ 724 642€ 733 571€ 744 963€ 758 514€ 772 274€ 786 091€ 799 909€ 813 819€ 829 058€ 847 469€ 868 241€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
378 395€ 378 395€ 378 395€ 378 395€ 378 395€ 378 395€ 378 395€ 378 395€ 378 395€ 378 395€ 378 395€ 378 395€ 378 395€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
548 350€ 277 321€ 290 472€ 303 839€ 317 391€ 330 942€ 344 701€ 358 519€ 372 177€ 385 728€ 399 243€ 412 794€ 426 468€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
96 559€ 5 828€ 6 188€ 6 637€ 4 479€ 4 479€ 4 479€ 4 479€ 4 479€ 4 479€ 4 572€ 742€ 742€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 1 273€ 4 979€ 8 685€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
28 057€ 3 972€ 4 889€ 159€ 518€ 877€ 5 861€ 9 252€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
43 191€ 43 191€ 43 191€ 43 191€ 43 191€ 43 191€ 43 191€ 43 191€ 43 191€ 43 191€ 43 191€ 43 191€ 43 191€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
385 562€ 593 857€ 222 080€ 246 385€ 129 299€ 79 294€ 63 682€ 33 754€ 16 824€ 11 284€ 11 729€ 12 559€ 12 511€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
23 570€ 23 113€ 24 496€ 13 224€ 10 403€ 9 878€ 10 903€ 8 316€ 8 970€ 7 365€ 8 434€ 9 807€ 9 527€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
21 700€ 21 662€ 22 096€ 11 125€ 9 127€ 8 507€ 8 553€ 6 812€ 7 719€ 6 234€ 5 989€ 7 015€ 7 065€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€ 95€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
1 774€ 1 356€ 2 305€ 2 004€ 1 181€ 1 276€ 2 255€ 1 408€ 1 156€ 1 036€ 2 349€ 2 698€ 2 367€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
33 669€ 93 440€ 24 449€ 8 665€ 2 627€ 1 478€ 3 052€ 4 878€ 3 098€ 2 604€ 2 511€ 1 410€ 1 489€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
26 103€ 18 824€ 13 840€ 3 591€ 1 109€ 400€ 477€ 1 563€ 622€ 1 120€ 2 018€ 704€ 1 011€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
65 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
7 566€ 8 943€ 9 778€ 4 497€ 1 519€ 1 078€ 2 575€ 3 316€ 2 476€ 1 484€ 493€ 706€ 478€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
830€ 577€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
328 323€ 477 305€ 173 135€ 224 497€ 116 269€ 67 938€ 49 727€ 20 559€ 4 757€ 1 315€ 784€ 1 341€ 1 496€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
448€ 418€ 500€ 365€ 71€ 427€ 294€ 385€ 779€ 578€ 624€ 89€ 166€
087
2.
Ceniny (213)
32€ 32€ 32€ 32€ 32€ 32€ 32€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
327 876€ 476 887€ 172 636€ 224 131€ 116 198€ 67 511€ 49 401€ 20 143€ 3 946€ 705€ 129€ 1 221€ 1 298€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 483 180€ 1 305 628€ 948 279€ 981 512€ 875 819€ 839 365€ 837 513€ 821 402€ 818 290€ 826 660€ 842 343€ 861 916€ 883 139€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
934 307€ 648 157€ 589 981€ 549 345€ 501 108€ 461 308€ 437 709€ 404 156€ 391 111€ 333 563€ 296 892€ 346 971€ 386 856€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
210 448€ 152 272€ 111 635€ 63 399€ 23 599€ 0€ 0€ 0€ 84€ 116€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
210 448€ 152 272€ 111 635€ 63 399€ 23 599€ 0€ 0€ 0€ 84€ 116€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
723 859€ 495 885€ 478 346€ 485 946€ 477 510€ 461 308€ 437 709€ 404 156€ 391 111€ 333 563€ 296 892€ 346 887€ 386 740€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
437 709€ 437 709€ 437 709€ 437 709€ 437 709€ 437 709€ 404 156€ 391 111€ 333 563€ 296 892€ 346 887€ 386 740€ 398 514€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
286 150€ 58 176€ 40 637€ 48 236€ 39 800€ 23 599€ 33 553€ 13 046€ 57 548€ 36 671€ -49 995€ -39 853€ -11 774€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
548 873€ 657 471€ 358 298€ 432 168€ 374 711€ 378 057€ 399 803€ 417 245€ 427 179€ 493 097€ 545 452€ 514 946€ 496 283€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
10 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
10 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
482 231€ 591 138€ 320 750€ 394 718€ 332 401€ 345 952€ 375 418€ 383 525€ 387 346€ 414 536€ 450 455€ 457 363€ 456 508€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
482 231€ 591 138€ 320 750€ 394 718€ 332 401€ 345 952€ 375 418€ 383 525€ 387 346€ 414 536€ 450 455€ 457 363€ 456 508€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
6 573€ 5 568€ 4 678€ 3 987€ 3 206€ 2 639€ 2 221€ 1 795€ 1 408€ 1 115€ 7 924€ 9 327€ 5 650€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 7 080€ 7 534€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 573€ 5 568€ 4 678€ 3 987€ 3 206€ 2 639€ 2 221€ 1 795€ 1 408€ 1 115€ 844€ 932€ 1 146€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 861€ 4 504€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
60 069€ 60 765€ 32 870€ 33 463€ 39 104€ 29 466€ 22 165€ 21 226€ 38 425€ 77 446€ 87 072€ 48 255€ 34 124€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 415€ 19 009€ 683€ 93€ 3 748€ 4 248€ 1 799€ 291€ 1 849€ 14 190€ 10 243€ 5 623€ 14 025€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
595€ 595€ 595€ 595€ 595€ 595€ 595€ 595€ 1 270€ 1 178€ 3 784€ 618€ 490€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
20 577€ 9 791€ 8 939€ 9 017€ 14 274€ 6 022€ 3 710€ 5 106€ 3 931€ 3 063€ 8 397€ 4 309€ 2 781€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
21 063€ 16 693€ 11 848€ 12 896€ 11 523€ 10 922€ 8 982€ 7 832€ 6 634€ 7 998€ 9 581€ 11 086€ 9 439€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 138€ 1 138€ 71€ 71€ 71€ 71€ 71€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
13 989€ 12 912€ 10 734€ 10 791€ 7 233€ 6 261€ 6 062€ 6 179€ 23 854€ 49 818€ 47 938€ 24 746€ 6 370€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 293€ 627€ 1 661€ 1 348€ 946€ 1 214€ 887€ 1 198€ 7 129€ 1 873€ 1 020€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€