Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 224 039€ 2 089 330€ 2 026 073€ 1 924 144€ 1 811 011€ 1 823 991€ 1 887 308€ 1 803 130€ 1 803 807€ 1 821 280€ 1 898 553€ 1 921 384€ 1 947 373€ 2 007 041€ 731 878€ 645 932€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 673 952€ 1 710 323€ 1 704 099€ 1 736 725€ 1 662 145€ 1 692 605€ 1 725 231€ 1 629 719€ 1 653 813€ 1 687 415€ 1 679 112€ 1 709 359€ 1 744 512€ 1 779 870€ 564 777€ 583 612€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 673 952€ 1 710 323€ 1 704 099€ 1 736 725€ 1 662 145€ 1 692 605€ 1 725 231€ 1 629 719€ 1 653 813€ 1 687 415€ 1 679 112€ 1 709 359€ 1 744 512€ 1 779 870€ 564 777€ 583 612€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 658 534€ 1 691 285€ 1 679 484€ 1 711 682€ 1 647 327€ 1 678 333€ 1 709 355€ 1 617 905€ 1 647 318€ 1 676 732€ 1 664 143€ 1 693 035€ 1 721 926€ 1 750 818€ 541 827€ 555 404€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
7 068€ 10 689€ 15 855€ 16 283€ 10 918€ 14 272€ 15 876€ 11 813€ 6 495€ 10 683€ 14 969€ 16 325€ 22 586€ 29 053€ 22 950€ 28 208€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
8 350€ 8 350€ 8 760€ 8 760€ 3 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
549 570€ 378 714€ 321 538€ 186 942€ 148 236€ 130 744€ 155 991€ 166 344€ 144 032€ 128 114€ 213 432€ 205 102€ 197 361€ 222 805€ 166 322€ 62 320€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 745€ 4 860€ 4 922€ 3 144€ 2 939€ 2 832€ 4 879€ 14 561€ 3 844€ 6 391€ 9 483€ 7 444€ 5 580€ 3 552€ 3 735€ 1 693€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 745€ 4 860€ 4 922€ 3 144€ 2 939€ 2 832€ 4 879€ 14 561€ 3 844€ 6 391€ 9 483€ 7 444€ 5 580€ 3 552€ 3 735€ 1 693€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 165€ 68 067€ 61 357€ 54 271€ 57 825€ 51 870€ 34 770€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
2 165€ 68 067€ 61 357€ 54 271€ 57 825€ 51 870€ 34 770€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
426€ 183€ 30€ 172€ 6€ 6€ 39€ 11€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
426€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
172€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 6€ 6€ 39€ 11€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
118€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
546 398€ 373 670€ 316 616€ 183 799€ 145 296€ 127 912€ 151 112€ 151 753€ 138 024€ 121 722€ 135 882€ 136 129€ 137 503€ 161 422€ 110 678€ 25 846€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
73€ 72€ 20€ 81€ 66€ 118€ 113€ 55€ 38€ 56€ 23€ 52€ 11€ 43€ 17€ 15€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
546 325€ 373 598€ 316 597€ 183 718€ 145 230€ 127 794€ 150 999€ 151 699€ 137 986€ 121 667€ 135 859€ 136 077€ 137 493€ 161 379€ 110 660€ 25 831€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
518€ 293€ 436€ 476€ 630€ 643€ 6 086€ 7 068€ 5 962€ 5 752€ 6 008€ 6 922€ 5 500€ 4 365€ 779€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
518€ 293€ 436€ 476€ 630€ 643€ 6 086€ 7 068€ 5 962€ 5 752€ 6 008€ 6 922€ 5 500€ 4 365€ 779€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 224 039€ 2 089 330€ 2 026 073€ 1 924 144€ 1 811 011€ 1 823 991€ 1 887 308€ 1 803 130€ 1 803 807€ 1 821 280€ 1 898 553€ 1 921 384€ 1 947 373€ 2 007 041€ 731 878€ 645 932€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
77 120€ 71 745€ 14 097€ -9 141€ -7 139€ -10 097€ -8 427€ -10 684€ -46€ -14 277€ -2 625€ -11 388€ -10 603€ -9 996€ -10 497€ -10 653€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
77 120€ 71 745€ 14 097€ -9 141€ -7 139€ -10 097€ -8 427€ -10 684€ -46€ -14 277€ -2 625€ -11 388€ -10 603€ -9 996€ -10 497€ -10 653€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
71 745€ 18 562€ -11 373€ -7 139€ -10 097€ -8 427€ -10 684€ -46€ -14 277€ -2 625€ -2 454€ -10 603€ -9 996€ -10 497€ -10 653€ -10 749€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
5 375€ 53 182€ 25 470€ -2 002€ 2 957€ -1 670€ 2 258€ -10 639€ 14 232€ -11 653€ -170€ -785€ -607€ 501€ 157€ 96€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 113 334€ 1 941 944€ 1 932 104€ 1 886 364€ 1 770 139€ 1 785 062€ 1 842 068€ 1 803 649€ 1 797 892€ 1 835 231€ 1 899 694€ 1 926 848€ 1 952 813€ 2 013 195€ 739 773€ 653 258€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 165€ 70 647€ 63 766€ 55 895€ 58 842€ 53 387€ 36 444€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 165€ 70 647€ 63 766€ 55 895€ 58 842€ 53 387€ 36 444€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 702 022€ 1 689 511€ 1 690 783€ 1 690 361€ 1 614 830€ 1 644 339€ 1 677 763€ 1 626 675€ 1 653 813€ 1 687 415€ 1 679 112€ 1 709 531€ 1 744 512€ 1 779 870€ 564 777€ 583 612€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
172€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 625 798€ 1 658 304€ 1 663 189€ 1 690 361€ 1 614 830€ 1 644 339€ 1 677 763€ 1 626 675€ 1 653 813€ 1 687 415€ 1 679 112€ 1 709 359€ 1 744 512€ 1 779 870€ 564 777€ 583 612€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
76 224€ 31 208€ 27 594€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 121€ 8 432€ 13 944€ 9 417€ 4 964€ 1 957€ 1 562€ 2 730€ 3 792€ 4 582€ 9 491€ 5 769€ 4 449€ 1 196€ 6 728€ 7 974€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 121€ 8 432€ 13 944€ 9 417€ 4 964€ 1 957€ 1 562€ 2 730€ 3 792€ 4 582€ 9 491€ 5 769€ 4 449€ 1 196€ 6 728€ 7 974€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
407 191€ 244 001€ 227 377€ 186 586€ 150 345€ 138 766€ 162 743€ 174 244€ 138 122€ 143 235€ 140 444€ 147 781€ 147 957€ 173 286€ 114 882€ 25 227€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
25 425€ 16 039€ 7 510€ 7 508€ 7 139€ 10 097€ 8 427€ 10 684€ 84€ 5 527€ 4 594€ 10 029€ 9 333€ 9 575€ 10 257€ 8 933€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
161 281€ 83 050€ 50 492€ 55 639€ 37 809€ 45 121€ 67 336€ 72 817€ 61 590€ 59 833€ 49 820€ 46 988€ 30 588€ 26 904€ 16 744€ 11 086€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
71€ 71€ 94€ 71€ 71€ 301€ 91€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
478€ 547€ 565€ 70 260€ 59 431€ 47 937€ 49 108€ 51 361€ 45 276€ 44 562€ 50 428€ 51 092€ 54 089€ 78 136€ 52 285€ 5 117€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
87 724€ 64 188€ 78 029€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
63 986€ 49 868€ 59 614€ 43 308€ 35 561€ 29 527€ 31 126€ 32 357€ 26 387€ 28 338€ 30 125€ 30 103€ 32 176€ 47 055€ 30 393€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
808€ 1 143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
11 983€ 9 224€ 13 762€ 9 871€ 8 005€ 6 085€ 6 746€ 7 025€ 4 784€ 4 904€ 5 407€ 5 493€ 6 136€ 11 545€ 4 901€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
3 983€ 15 563€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
55 505€ 19 942€ 17 404€ 2 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
33 585€ 75 641€ 79 872€ 46 921€ 48 011€ 49 026€ 53 667€ 10 166€ 5 961€ 326€ 1 484€ 5 924€ 5 163€ 3 842€ 2 601€ 3 328€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
203€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
33 585€ 75 641€ 79 872€ 46 921€ 48 011€ 49 026€ 53 667€ 10 166€ 5 961€ 326€ 1 281€ 5 924€ 5 163€ 3 842€ 2 601€ 3 328€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€