Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 133 453€ 2 430 865€ 2 031 269€ 2 086 132€ 2 033 158€ 1 644 790€ 1 667 263€ 1 579 414€ 455 616€ 466 675€ 480 340€ 497 536€ 488 670€ 494 536€ 358 535€ 379 967€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 013 003€ 2 305 979€ 1 935 625€ 1 983 202€ 1 946 433€ 1 574 320€ 1 596 862€ 1 496 597€ 380 826€ 374 689€ 385 528€ 395 885€ 406 242€ 416 921€ 281 826€ 290 181€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 013 003€ 2 305 979€ 1 935 625€ 1 983 202€ 1 946 433€ 1 574 320€ 1 596 862€ 1 496 597€ 380 826€ 374 689€ 385 528€ 395 885€ 406 242€ 416 921€ 281 826€ 290 181€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
88 362€ 88 362€ 88 362€ 88 362€ 88 362€ 88 362€ 88 362€ 88 362€ 88 362€ 88 362€ 88 844€ 88 844€ 88 844€ 88 844€ 88 844€ 88 844€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
9 999€ 9 999€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 725 928€ 1 795 630€ 1 657 262€ 1 704 079€ 1 491 076€ 1 335 888€ 1 343 772€ 1 380 838€ 208 728€ 197 017€ 207 041€ 217 065€ 227 090€ 237 114€ 103 414€ 110 582€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
76 475€ 61 501€ 70 012€ 78 523€ 39 184€ 30 792€ 31 961€ 24 246€ 305€ 639€ 972€ 1 306€ 1 639€ 2 294€ 898€ 2 085€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
112 238€ 350 486€ 119 988€ 112 238€ 327 811€ 119 278€ 132 766€ 3 150€ 83 431€ 88 671€ 88 671€ 88 671€ 88 671€ 88 671€ 88 671€ 88 671€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
120 384€ 124 804€ 95 595€ 102 777€ 86 531€ 70 137€ 70 096€ 82 405€ 74 353€ 91 434€ 92 706€ 99 535€ 81 901€ 76 964€ 75 995€ 89 293€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
9 835€ 10 767€ 8 763€ 6 385€ 6 027€ 3 408€ 3 307€ 3 863€ 3 866€ 1 670€ 1 871€ 1 558€ 1 126€ 635€ 224€ 172€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
9 835€ 10 767€ 8 763€ 6 385€ 6 027€ 3 408€ 3 307€ 3 863€ 3 866€ 1 670€ 1 871€ 1 558€ 1 126€ 635€ 224€ 172€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
28 928€ 28 719€ 22 790€ 19 946€ 19 689€ 19 413€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
28 928€ 28 719€ 22 790€ 19 946€ 19 689€ 19 413€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
5 310€ 9 492€ 3 865€ 1 925€ 2 485€ 339€ 2 419€ 241€ 2 251€ 233€ 410€ 8€ 333€ 186€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
30€ 3 090€ 1 127€ 1 925€ 339€ 5€ 178€ 2 251€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 174€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 411€ 67€ 38€ 497€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 870€ 6 335€ 2 700€ 1 988€ 2 413€ 30€ 233€ 410€ 8€ 333€ 13€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
105 239€ 104 544€ 82 968€ 94 467€ 78 019€ 66 729€ 66 451€ 78 542€ 68 068€ 89 523€ 59 655€ 69 025€ 57 575€ 56 375€ 55 750€ 69 521€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
170€ 32€ 79€ 47€ 182€ 114€ 372€ 212€ 154€ 229€ 293€ 31€ 5€ 16€ 33€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
105 069€ 104 513€ 82 889€ 94 420€ 77 838€ 66 615€ 66 079€ 78 331€ 67 914€ 89 294€ 59 363€ 68 993€ 57 570€ 56 359€ 55 718€ 69 521€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
66€ 82€ 48€ 153€ 193€ 333€ 306€ 412€ 438€ 552€ 2 106€ 2 116€ 527€ 650€ 713€ 493€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
66€ 82€ 48€ 153€ 193€ 333€ 306€ 412€ 438€ 552€ 2 106€ 2 116€ 527€ 650€ 713€ 493€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 133 453€ 2 430 865€ 2 031 269€ 2 086 132€ 2 033 158€ 1 644 790€ 1 667 263€ 1 579 414€ 455 616€ 466 675€ 480 340€ 497 536€ 488 670€ 494 536€ 358 535€ 379 967€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-11 903€ -7 950€ -29 531€ -6 565€ -3 986€ -2 135€ -6 194€ -3 945€ -3 862€ -3 849€ -7 213€ -6 827€ -6 928€ -7 048€ -7 048€ -4 402€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-11 903€ -7 950€ -29 531€ -6 565€ -3 986€ -2 135€ -6 194€ -3 945€ -3 862€ -3 849€ -7 213€ -6 827€ -6 928€ -7 048€ -7 048€ -4 402€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-7 950€ -29 531€ -6 565€ -3 986€ -2 135€ -6 194€ -3 945€ -3 862€ -3 849€ -7 213€ -6 827€ -6 928€ -7 048€ -7 048€ -4 402€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-3 953€ 21 581€ -22 965€ -2 579€ -1 851€ 4 059€ -2 249€ -83€ -13€ 3 364€ -386€ 101€ 120€ 0€ -2 645€ -4 402€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 053 108€ 2 357 540€ 2 016 350€ 2 050 291€ 1 991 920€ 1 616 339€ 1 647 466€ 1 556 637€ 434 651€ 465 078€ 479 789€ 496 844€ 491 217€ 497 233€ 360 915€ 378 811€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
637€ 368€ 487€ 467€ 226€ 936€ 13€ 13€ 50€ 28 993€ 30 020€ 24 212€ 20 012€ 19 737€ 19 548€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
637€ 368€ 487€ 467€ 226€ 936€ 13€ 13€ 50€ 28 993€ 30 020€ 24 212€ 20 012€ 19 737€ 19 548€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 920 482€ 2 230 989€ 1 889 544€ 1 934 617€ 1 901 661€ 1 547 767€ 1 575 378€ 1 474 550€ 357 056€ 372 157€ 384 719€ 392 741€ 404 107€ 414 464€ 278 792€ 286 134€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
30€ 3 108€ 1 127€ 1 925€ 339€ 5€ 211€ 2 251€ 233€ 0€ 0€ 0€ 174€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 920 452€ 2 227 881€ 1 888 417€ 1 932 692€ 1 901 661€ 1 547 767€ 1 575 039€ 1 474 550€ 356 665€ 371 946€ 382 468€ 392 509€ 404 106€ 414 464€ 278 792€ 285 961€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
17 727€ 24 120€ 16 486€ 16 162€ 6 908€ 889€ 1 062€ 1 946€ 1 484€ 750€ 750€ 455€ 358€ 826€ 605€ 715€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
16 510€ 22 763€ 15 189€ 15 064€ 6 129€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 217€ 1 356€ 1 298€ 1 098€ 779€ 889€ 1 062€ 1 946€ 1 484€ 750€ 750€ 455€ 358€ 826€ 605€ 715€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
114 263€ 102 064€ 109 834€ 99 045€ 83 125€ 67 683€ 70 090€ 80 128€ 76 098€ 92 122€ 65 327€ 73 627€ 62 541€ 61 930€ 61 781€ 72 414€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 634€ 2 978€ 1 300€ 697€ 3 245€ 1 715€ 4 710€ 3 476€ 6 543€ 3 457€ 6 796€ 5 174€ 5 283€ 6 585€ 6 608€ 3 910€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
6 254€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
394€ 678€ 1 075€ 1 019€ 878€ 863€ 866€ 760€ 1 977€ 1 082€ 999€ 1 044€ 1 153€ 1 302€ 1 952€ 1 800€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
57 268€ 52 486€ 57 252€ 51 300€ 40 959€ 34 221€ 33 570€ 38 234€ 34 379€ 29 426€ 30 647€ 30 589€ 29 669€ 30 425€ 28 879€ 26 180€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 547€ 100€ 781€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
37 224€ 35 364€ 39 290€ 35 269€ 28 001€ 23 334€ 23 019€ 26 176€ 22 704€ 19 763€ 20 809€ 20 310€ 20 051€ 19 814€ 19 317€ 17 959€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
8 516€ 8 807€ 10 159€ 9 321€ 7 167€ 5 585€ 5 328€ 6 250€ 5 246€ 3 826€ 3 726€ 3 713€ 3 794€ 3 424€ 3 295€ 3 345€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
2 485€ 30 192€ 675€ 11 464€ 0€ 0€ 1 730€ 19 219€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 973€ 203€ 658€ 658€ 390€ 1 965€ 2 596€ 5 232€ 5 249€ 4 375€ 1 675€ 1 332€ 2 591€ 380€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
92 248€ 81 275€ 44 449€ 42 406€ 45 224€ 30 586€ 25 991€ 26 721€ 24 827€ 5 446€ 7 763€ 7 518€ 4 381€ 4 351€ 4 668€ 5 558€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
92 248€ 81 275€ 44 449€ 42 406€ 45 224€ 30 586€ 25 991€ 26 721€ 24 827€ 5 446€ 7 763€ 7 518€ 4 381€ 4 351€ 4 668€ 5 558€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€