Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
921 087€ 878 035€ 918 350€ 964 260€ 1 044 313€ 1 084 265€ 1 116 241€ 1 048 286€ 655 145€ 617 117€ 606 332€ 602 514€ 611 915€ 637 601€ 537 825€ 451 098€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
603 817€ 669 428€ 733 806€ 799 923€ 869 030€ 915 274€ 952 345€ 887 179€ 484 174€ 494 075€ 473 621€ 458 177€ 474 261€ 491 201€ 401 747€ 402 766€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
603 817€ 669 428€ 733 806€ 799 923€ 869 030€ 915 274€ 952 345€ 887 179€ 484 174€ 494 075€ 473 621€ 458 177€ 474 261€ 491 201€ 401 747€ 402 766€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€ 137 104€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
457 828€ 517 687€ 577 547€ 637 407€ 697 267€ 751 490€ 799 723€ 335 393€ 341 795€ 349 324€ 327 162€ 308 786€ 321 519€ 334 253€ 245 201€ 231 865€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
7 420€ 13 172€ 17 690€ 23 948€ 33 195€ 26 680€ 14 288€ 12 961€ 4 135€ 6 508€ 9 355€ 12 287€ 15 637€ 19 844€ 19 441€ 33 796€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 465€ 1 465€ 1 465€ 1 465€ 1 465€ 1 230€ 401 720€ 1 140€ 1 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
314 871€ 207 533€ 183 492€ 163 416€ 174 343€ 168 181€ 163 206€ 160 967€ 170 915€ 122 785€ 132 472€ 144 265€ 137 052€ 146 385€ 135 930€ 48 170€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
4 971€ 2 916€ 3 580€ 5 224€ 2 964€ 3 612€ 2 501€ 2 499€ 1 882€ 1 963€ 2 994€ 2 850€ 2 094€ 3 589€ 3 913€ 2 288€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
4 971€ 2 916€ 3 580€ 5 224€ 2 964€ 3 612€ 2 501€ 2 499€ 1 882€ 1 963€ 2 994€ 2 850€ 2 094€ 3 589€ 3 913€ 2 288€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
13 300€ 18 013€ 19 265€ 31 230€ 29 547€ 23 936€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
13 300€ 18 013€ 19 265€ 31 230€ 29 547€ 23 936€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
27 461€ 3 089€ 145 858€ 4 079€ 5 360€ 5 821€ 6 633€ 5 044€ 940€ 1 094€ 1 829€ 976€ 654€ 2 590€ 3 772€ 2 261€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
638€ 2 153€ 143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 953€ 936€ 145 706€ 3 959€ 4 429€ 4 291€ 5 955€ 5 028€ 1 094€ 1 829€ 976€ 654€ 2 590€ 3 772€ 2 261€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
121€ 931€ 1 530€ 678€ 16€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
23 870€ 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
282 439€ 201 528€ 34 055€ 154 112€ 166 019€ 158 748€ 154 072€ 153 424€ 168 093€ 119 728€ 114 349€ 122 426€ 115 039€ 108 975€ 98 698€ 19 685€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
82€ 144€ 257€ 365€ 372€ 156€ 167€ 180€ 457€ 302€ 514€ 669€ 46€ 171€ 53€ 236€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
282 357€ 201 384€ 33 797€ 153 747€ 165 647€ 158 592€ 153 905€ 153 244€ 167 636€ 119 426€ 113 835€ 121 757€ 114 992€ 108 804€ 98 645€ 19 449€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 400€ 1 073€ 1 051€ 921€ 940€ 811€ 690€ 140€ 55€ 257€ 238€ 72€ 602€ 16€ 148€ 161€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 400€ 1 073€ 1 051€ 921€ 940€ 811€ 690€ 140€ 55€ 257€ 238€ 72€ 602€ 16€ 148€ 161€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
921 087€ 878 035€ 918 350€ 964 260€ 1 044 313€ 1 084 265€ 1 116 241€ 1 048 286€ 655 145€ 617 117€ 606 332€ 602 514€ 611 915€ 637 601€ 537 825€ 451 098€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
42 398€ -28 442€ -70 586€ -68 568€ -73 178€ -74 072€ -74 719€ -76 028€ -84 979€ -75 650€ -62 038€ -61 900€ -62 586€ -45 768€ -99 866€ -79 576€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
42 398€ -28 442€ -70 586€ -68 568€ -73 178€ -74 072€ -74 719€ -76 028€ -84 979€ -75 650€ -62 038€ -61 900€ -62 586€ -45 768€ -99 866€ -79 576€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
38 110€ -70 586€ -68 568€ -73 178€ -74 845€ -74 693€ -76 028€ -82 584€ -67 070€ -62 038€ -61 900€ -62 586€ -45 768€ -43 369€ -57 490€ -4 448€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
4 289€ 42 144€ -2 019€ 4 610€ 1 667€ 621€ 1 310€ 6 556€ -17 909€ -13 612€ -138€ 686€ -16 818€ -2 398€ -42 376€ -75 129€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
690 719€ 714 177€ 789 369€ 828 851€ 906 598€ 940 363€ 1 010 133€ 936 676€ 555 503€ 502 182€ 472 167€ 461 574€ 462 779€ 462 874€ 410 593€ 295 627€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
8 409€ 42 805€ 39 535€ 48 639€ 37 809€ 32 463€ 49 136€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
8 409€ 42 805€ 39 535€ 48 639€ 37 809€ 32 463€ 49 136€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
464 377€ 488 346€ 543 298€ 604 365€ 671 160€ 710 391€ 784 043€ 712 891€ 311 319€ 315 001€ 287 853€ 265 298€ 273 047€ 280 796€ 191 010€ 173 226€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 013€ 3 516€ 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
422 582€ 482 064€ 542 734€ 604 365€ 666 319€ 706 875€ 783 919€ 712 891€ 311 319€ 315 001€ 287 853€ 265 298€ 273 047€ 280 796€ 191 010€ 173 226€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
41 156€ 5 325€ 564€ 3 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
638€ 957€ 638€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
166€ 2 908€ 2 300€ 3 096€ 3 554€ 3 486€ 2 289€ 535€ 5 500€ 7 659€ 9 136€ 7 712€ 6 629€ 4 231€ 2 899€ 1 037€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
166€ 2 908€ 2 300€ 3 096€ 3 554€ 3 486€ 2 289€ 535€ 5 500€ 7 659€ 9 136€ 7 712€ 6 629€ 4 231€ 2 899€ 1 037€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
226 177€ 222 923€ 243 771€ 221 390€ 231 885€ 226 487€ 223 801€ 223 249€ 238 683€ 171 113€ 132 373€ 149 030€ 134 463€ 140 039€ 184 221€ 72 228€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
7 593€ 6 265€ 2 554€ 192€ 2 373€ 1 964€ 2 331€ 2 265€ 6 501€ 48€ 278€ 8 006€ 506€ 3 320€ 9 598€ 1 056€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
42 669€ 34 316€ 35 144€ 40 506€ 42 168€ 40 820€ 41 110€ 40 290€ 35 687€ 30 268€ 26 067€ 21 432€ 20 065€ 20 728€ 20 981€ 18 938€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
804€ 804€ 733€ 733€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
456€ 67 998€ 68 692€ 68 350€ 77 373€ 83 461€ 77 492€ 75 472€ 76 161€ 66 372€ 30 499€ 35 857€ 35 905€ 36 133€ 125 542€ 52 234€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
73 301€ 63 580€ 75 110€ 61 688€ 59 991€ 55 161€ 56 368€ 58 225€ 66 062€ 41 609€ 37 957€ 46 775€ 43 923€ 45 153€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
47 917€ 41 274€ 49 595€ 40 796€ 40 161€ 36 256€ 37 726€ 37 654€ 43 024€ 27 081€ 30 652€ 29 623€ 27 367€ 28 343€ 23 296€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
144€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
11 011€ 9 419€ 12 677€ 9 859€ 9 819€ 8 825€ 8 773€ 9 344€ 11 248€ 5 733€ 6 920€ 6 534€ 5 892€ 5 630€ 4 072€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
43 086€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
187 970€ 192 300€ 199 567€ 203 977€ 210 893€ 217 975€ 180 827€ 187 639€ 184 621€ 190 585€ 196 204€ 202 840€ 211 722€ 220 495€ 227 097€ 235 047€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
68€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 792€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
187 970€ 192 300€ 199 567€ 203 977€ 210 893€ 217 975€ 180 827€ 187 639€ 184 621€ 190 585€ 196 136€ 202 840€ 211 722€ 220 495€ 227 097€ 232 255€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€