Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium, Poštová 9, Košice

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
40 176€ 106 710€ 46 717€ 43 799€ 36 845€ 42 820€ 57 890€ 129 810€ 23 120€ 52 383€ 44 107€ 52 799€ 54 580€ 51 706€
02
501
Spotreba materiálu
29 063€ 96 156€ 35 034€ 32 028€ 26 889€ 33 611€ 48 106€ 118 056€ 9 102€ 16 256€ 10 922€ 17 803€ 22 126€ 24 475€
03
502
Spotreba energie
11 113€ 10 554€ 11 683€ 11 771€ 9 956€ 9 209€ 9 785€ 11 753€ 14 018€ 36 127€ 33 185€ 34 996€ 32 453€ 27 232€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
84 008€ 162 939€ 127 286€ 137 769€ 368 017€ 135 867€ 95 316€ 120 202€ 72 498€ 12 820€ 41 110€ 31 314€ 18 546€ 18 915€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 455€ 83 730€ 12 518€ 47 801€ 266 972€ 49 799€ 9 229€ 21 527€ 24 495€ 2 944€ 31 351€ 24 177€ 5 566€ 3 406€
08
512
Cestovné
3 395€ 909€ 13 734€ 6 388€ 17 217€ 13 893€ 8 660€ 11 406€ 3 793€ 1 286€ 523€ 699€ 421€ 474€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
78 158€ 78 300€ 101 034€ 83 581€ 83 828€ 72 175€ 77 427€ 87 268€ 44 209€ 8 590€ 9 236€ 6 438€ 12 559€ 15 036€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 236 920€ 1 162 401€ 1 036 872€ 939 374€ 880 098€ 824 439€ 880 602€ 790 321€ 674 268€ 633 454€ 596 709€ 583 117€ 572 017€ 535 589€
12
521
Mzdové náklady
881 109€ 836 534€ 748 735€ 678 447€ 635 457€ 592 811€ 636 358€ 567 389€ 491 563€ 462 373€ 432 832€ 420 987€ 414 007€ 386 867€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
302 897€ 286 399€ 257 326€ 234 142€ 217 812€ 204 509€ 216 295€ 193 921€ 164 762€ 153 363€ 145 032€ 141 347€ 140 241€ 132 646€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
11 870€ 11 777€ 10 813€ 9 358€ 8 468€ 7 957€ 8 919€ 8 063€ 7 093€ 6 549€ 6 220€ 6 035€ 5 590€ 5 080€
15
527
Zákonné sociálne náklady
41 043€ 27 691€ 19 997€ 17 428€ 18 362€ 19 163€ 19 031€ 20 947€ 10 850€ 11 169€ 12 625€ 14 747€ 12 179€ 10 997€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 238€ 1 971€ 2 210€ 2 162€ 2 162€ 2 162€ 2 183€ 2 162€ 2 162€ 2 162€ 2 165€ 2 162€ 2 162€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 238€ 1 971€ 2 210€ 2 162€ 2 162€ 2 162€ 2 183€ 2 162€ 2 162€ 2 162€ 2 165€ 2 162€ 2 162€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
565€ 533€ 545€ 545€ 545€ 555€ 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
565€ 533€ 545€ 545€ 545€ 555€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
5 964€ 3 342€ 1 634€ 992€ 617€ 295€ 24 726€ 19 247€ 12 258€ 11 465€ 14 660€ 15 883€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 073€ 2 390€ 195€ 530€ 820€ 2 029€ 2 260€ 4 196€ 4 229€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 891€ 952€ 1 439€ 992€ 617€ 295€ 24 196€ 18 427€ 10 228€ 9 205€ 10 464€ 11 653€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 891€ 952€ 1 439€ 992€ 617€ 295€ 24 196€ 18 427€ 10 228€ 9 205€ 10 464€ 11 653€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
691€ 697€ 966€ 1 058€ 1 390€ 371€ 104€ 86€ 75€ 81€ 75€ 62€ 52€ 53€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
691€ 697€ 966€ 1 058€ 1 390€ 371€ 104€ 86€ 75€ 81€ 75€ 62€ 52€ 53€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 850€ 2 332€ 3 541€ 3 787€ 4 458€ 4 362€ 5 150€ 2 282€ 2 786€ 3 466€ 3 470€ 1 501€ 1 211€ 1 851€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 850€ 2 332€ 3 280€ 3 534€ 4 226€ 4 111€ 4 895€ 2 282€ 2 549€ 3 270€ 3 470€ 1 501€ 1 211€ 1 851€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
262€ 254€ 232€ 251€ 255€ 236€ 196€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 372 412€ 1 440 926€ 1 219 771€ 1 129 487€ 1 294 133€ 1 010 872€ 1 041 467€ 1 044 861€ 799 635€ 723 614€ 699 894€ 682 420€ 663 227€ 623 998€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
293€ 307€ 528€ 647€ 1 909€ 1 822€ 1 934€ 1 328€ 1 413€ 1 175€ 1 098€ 866€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
293€ 307€ 528€ 647€ 1 909€ 1 822€ 1 934€ 1 328€ 1 413€ 1 175€ 1 098€ 866€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 010€ 2 322€ 4 951€ 3 841€ 3 921€ 3 707€ 2 909€ 436€ 842€ 2 120€ 2 027€ 299€ 66€ 894€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 010€ 2 322€ 4 951€ 3 841€ 3 921€ 3 707€ 2 909€ 436€ 842€ 2 120€ 2 027€ 299€ 66€ 894€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
952€ 1 439€ 992€ 617€ 295€ 3 131€ 21 065€ 18 427€ 10 228€ 9 205€ 10 464€ 11 653€ 16 024€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
952€ 1 439€ 992€ 617€ 295€ 3 131€ 21 065€ 18 427€ 10 228€ 9 205€ 10 464€ 11 653€ 16 024€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 439€ 992€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 024€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
952€ 617€ 295€ 3 131€ 21 065€ 18 427€ 10 228€ 9 205€ 10 464€ 11 653€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
14€ 19€ 11€ 9€ 12€ 10€ 13€ 30€ 12€ 23€ 37€ 33€ 58€ 91€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
14€ 19€ 11€ 9€ 12€ 10€ 13€ 30€ 12€ 23€ 37€ 33€ 58€ 91€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 367 500€ 1 437 637€ 1 213 080€ 1 124 340€ 1 289 058€ 1 006 610€ 1 035 074€ 1 019 551€ 778 422€ 709 919€ 688 207€ 669 952€ 650 855€ 607 242€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 339€ 28 142€ 16 217€ 50 119€ 272 331€ 49 195€ 10 806€ 13 910€ 2 999€ 1 962€ 3 320€ 1 474€ 1 098€ 1 727€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 925€ 2 390€ 195€ 0€ 0€ 0€ 1 116€ 1 228€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 340 666€ 1 401 128€ 1 153 891€ 1 061 673€ 996 741€ 941 742€ 1 012 457€ 995 579€ 769 659€ 706 448€ 682 575€ 664 895€ 645 478€ 601 286€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
17 286€ 1 268€ 26 604€ 4 055€ 17 296€ 11 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 137€ 4 708€ 16 173€ 8 494€ 2 690€ 4 009€ 11 811€ 10 062€ 5 234€ 689€ 283€ 1 323€ 83€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
148€ 530€ 820€ 2 029€ 2 260€ 3 080€ 3 001€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 370 476€ 1 441 416€ 1 219 326€ 1 129 114€ 1 293 813€ 1 010 975€ 1 043 037€ 1 042 903€ 799 637€ 723 618€ 700 889€ 681 924€ 663 730€ 625 117€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 936€ 490€ -445€ -374€ -320€ 103€ 1 570€ -1 958€ 2€ 4€ 995€ -496€ 503€ 1 120€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 4€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 6€ 2€ 4€ 7€ 6€ 11€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 938€ 487€ -447€ -375€ -322€ 101€ 1 567€ -1 964€ 0€ 988€ -503€ 492€ 1 120€