Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 735 896€ 1 457 126€ 1 449 095€ 1 496 093€ 1 493 159€ 1 541 150€ 1 537 008€ 1 584 776€ 1 573 527€ 1 531 573€ 1 562 885€ 1 615 436€ 1 661 658€ 1 715 269€ 1 721 132€ 1 813 424€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 465 094€ 1 216 736€ 1 255 827€ 1 302 385€ 1 349 637€ 1 404 858€ 1 401 655€ 1 456 273€ 1 509 540€ 1 391 552€ 1 442 152€ 1 493 298€ 1 542 745€ 1 590 065€ 1 596 003€ 1 680 475€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 465 094€ 1 216 736€ 1 255 827€ 1 302 385€ 1 349 637€ 1 404 858€ 1 401 655€ 1 456 273€ 1 509 540€ 1 391 552€ 1 442 152€ 1 493 298€ 1 542 745€ 1 590 065€ 1 596 003€ 1 680 475€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€ 5 524€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€ 25 558€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 413 548€ 1 156 867€ 1 204 878€ 1 255 714€ 1 306 550€ 1 357 392€ 1 355 186€ 1 405 386€ 1 455 586€ 1 334 531€ 1 380 527€ 1 426 523€ 1 472 519€ 1 518 515€ 1 520 343€ 1 578 639€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
14 515€ 18 102€ 15 132€ 15 590€ 12 006€ 16 385€ 15 387€ 14 078€ 17 145€ 20 212€ 24 816€ 29 966€ 33 417€ 34 741€ 38 851€ 38 807€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
5 950€ 10 685€ 4 735€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 5 728€ 31 948€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
270 275€ 239 433€ 192 509€ 193 348€ 143 523€ 133 991€ 135 353€ 128 504€ 63 987€ 139 865€ 120 653€ 122 087€ 118 611€ 125 073€ 124 899€ 132 163€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
803€ 801€ 1 750€ 3 676€ 2 070€ 1 509€ 405€ 190€ 76€ 105€ 36€ 742€ 133€ 11€ 1 556€ 3 794€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
803€ 801€ 1 750€ 3 676€ 2 070€ 1 509€ 405€ 190€ 76€ 105€ 36€ 742€ 133€ 11€ 1 556€ 3 794€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
16 927€ 16 117€ 22 259€ 17 353€ 13 529€ 12 318€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
16 927€ 16 117€ 22 259€ 17 353€ 13 529€ 12 318€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 600€ 24 783€ 5 588€ 29 736€ 2 228€ 2 374€ 6 286€ 6 669€ 7 256€ 24 659€ 7 779€ 10 284€ 8 859€ 11 066€ 6 105€ 2 823€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 480€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 420€ 991€ 462€ 1 623€ 1 294€ 534€ 580€ 2 180€ 2 505€ 3 136€ 2 569€ 2 570€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 180€ 730€ 4 596€ 440€ 605€ 962€ 1 823€ 2 206€ 2 259€ 2 259€ 2 736€ 3 641€ 1 696€ 2 988€ 3 536€ 252€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 195€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
24 053€ 28 834€ 118€ 4 463€ 4 463€ 4 463€ 22 401€ 4 463€ 4 463€ 4 463€ 4 463€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
265 872€ 213 849€ 185 171€ 159 936€ 139 224€ 130 108€ 128 663€ 121 645€ 56 655€ 115 100€ 95 911€ 94 944€ 87 360€ 96 643€ 103 709€ 113 228€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
265 872€ 213 849€ 185 171€ 159 936€ 139 224€ 130 108€ 128 663€ 121 645€ 56 655€ 115 100€ 95 911€ 94 944€ 87 360€ 96 643€ 103 709€ 113 228€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
526€ 958€ 759€ 360€ 2 301€ 156€ 80€ 51€ 302€ 130€ 230€ 786€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
526€ 958€ 759€ 360€ 2 301€ 156€ 80€ 51€ 302€ 130€ 230€ 506€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 280€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 735 896€ 1 457 126€ 1 449 095€ 1 496 093€ 1 493 159€ 1 541 150€ 1 537 008€ 1 584 776€ 1 573 527€ 1 531 573€ 1 562 885€ 1 615 436€ 1 661 658€ 1 715 269€ 1 721 132€ 1 813 424€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-6 432€ -6 147€ -4 724€ -639€ -1 158€ -3 052€ -6 977€ -17 152€ -74 569€ -62 104€ -21 434€ -17 156€ -7 874€ -353€ -5 499€ 406€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-6 432€ -6 147€ -4 724€ -639€ -1 158€ -3 052€ -6 977€ -17 152€ -74 569€ -62 104€ -21 434€ -17 156€ -7 874€ -353€ -5 499€ 406€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-6 147€ -4 724€ -639€ -1 158€ -3 049€ -11 322€ -17 152€ -66 569€ -62 104€ -21 434€ -17 156€ -7 874€ -990€ -5 499€ 126€ 2 804€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-285€ -1 423€ -4 085€ 519€ 1 891€ 8 269€ 10 175€ 49 417€ -12 465€ -40 670€ -4 278€ -9 282€ -6 884€ 5 146€ -5 625€ -2 398€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 594 257€ 1 310 666€ 1 300 989€ 1 337 440€ 1 333 505€ 1 374 578€ 1 415 890€ 1 469 847€ 1 512 027€ 1 588 653€ 1 578 706€ 1 625 330€ 1 659 891€ 1 704 103€ 1 707 994€ 1 789 269€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
940€ 16 927€ 16 117€ 22 259€ 17 353€ 14 251€ 13 530€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
940€ 16 927€ 16 117€ 22 259€ 17 353€ 14 251€ 13 530€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 318 850€ 1 086 450€ 1 109 398€ 1 175 998€ 1 189 619€ 1 240 289€ 1 280 631€ 1 331 645€ 1 382 811€ 1 410 594€ 1 444 323€ 1 494 991€ 1 539 452€ 1 585 997€ 1 582 018€ 1 656 727€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 180€ 730€ 4 596€ 440€ 605€ 1 095€ 6 286€ 6 669€ 7 256€ 6 722€ 7 515€ 8 104€ 6 159€ 7 450€ 3 536€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 317 670€ 1 065 207€ 1 104 801€ 1 146 724€ 1 189 014€ 1 239 195€ 1 273 750€ 1 324 381€ 1 373 661€ 1 386 874€ 1 436 808€ 1 486 886€ 1 533 294€ 1 578 547€ 1 578 483€ 1 656 727€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
20 513€ 28 834€ 595€ 595€ 16 998€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 894€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 724€ 2 295€ 7 345€ 2 981€ 3 563€ 2 847€ 2 579€ 1 930€ 1 011€ 1 545€ 294€ 2 250€ 2 858€ 3 033€ 5 350€ 4 305€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 724€ 2 295€ 7 345€ 2 981€ 3 563€ 2 847€ 2 579€ 1 930€ 1 011€ 1 545€ 294€ 2 250€ 2 858€ 3 033€ 5 350€ 4 305€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
272 682€ 221 921€ 184 246€ 158 462€ 140 323€ 131 442€ 132 680€ 136 272€ 128 206€ 175 575€ 117 162€ 111 972€ 95 322€ 97 720€ 106 374€ 114 708€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 312€ 6 031€ 4 900€ 449€ 2 922€ 3 185€ 4 523€ 12 718€ 19 522€ 62 256€ 21 396€ 18 018€ 9 428€ 9 439€ 7 204€ 3 550€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
8 625€ 10 793€ 6 191€ 12 400€ 6 011€ 3 924€ 1 734€ 1 826€ 2 855€ 854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
2 245€ 4 475€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
7 782€ 4 238€ 11 332€ 4 498€ 3 761€ 1 896€ 3 631€ 5 581€ 5 329€ 5 371€ 6 233€ 5 685€ 5 963€ 5 440€ 6 243€ 64 947€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
118 371€ 79 352€ 87 029€ 72 801€ 68 740€ 66 218€ 66 003€ 61 659€ 56 113€ 60 235€ 51 066€ 50 791€ 46 076€ 47 124€ 45 627€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
81 206€ 58 253€ 58 415€ 51 579€ 47 459€ 45 450€ 44 392€ 40 610€ 36 613€ 38 856€ 32 680€ 32 107€ 29 379€ 29 531€ 28 096€ 37 749€
166
15.
Daň z príjmov (341)
3€ 14€ 178€ 109€ 4€ 81€ 74€ 0€ 1 927€ 220€ 165€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
20 674€ 14 413€ 14 859€ 12 606€ 11 428€ 10 766€ 10 138€ 8 826€ 7 549€ 7 999€ 5 706€ 5 298€ 4 476€ 4 259€ 4 585€ 8 254€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
21 213€ 46 551€ 1 518€ 3 428€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
8 500€ 2 290€ 700€ 400€ 116€ 0€ 0€ 0€ 14 400€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
148 071€ 152 608€ 152 830€ 159 292€ 160 813€ 169 624€ 128 094€ 132 082€ 136 069€ 5 024€ 5 613€ 7 262€ 9 641€ 11 518€ 18 637€ 23 748€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
148 071€ 152 608€ 152 830€ 159 292€ 160 813€ 169 624€ 128 094€ 132 082€ 136 069€ 5 024€ 5 613€ 7 262€ 9 641€ 11 518€ 18 637€ 23 748€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€