Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Školský internát [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.08.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
86 611€ 144 429€ 159 196€ 162 510€ 173 252€ 173 253€ 195 608€ 184 735€ 166 863€ 156 116€ 171 145€ 176 696€
02
501
Spotreba materiálu
63 465€ 106 259€ 121 254€ 119 593€ 130 407€ 128 473€ 146 852€ 132 657€ 132 468€ 127 245€ 130 280€ 128 991€
03
502
Spotreba energie
23 146€ 38 171€ 37 942€ 42 917€ 42 845€ 44 781€ 48 756€ 52 078€ 34 395€ 28 871€ 40 865€ 47 705€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
26 772€ 26 724€ 25 251€ 24 878€ 29 849€ 25 209€ 31 819€ 36 511€ 14 933€ 17 199€ 33 283€ 27 192€
07
511
Opravy a udržiavanie
13 599€ 5 978€ 4 277€ 4 294€ 10 502€ 1 168€ 9 395€ 13 029€ 2 038€ 2 166€ 4 537€ 9 441€
08
512
Cestovné
235€ 469€ 616€ 339€ 505€ 656€ 174€ 190€ 322€ 236€ 276€ 459€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
12 937€ 20 278€ 20 358€ 20 245€ 18 842€ 23 385€ 22 250€ 23 293€ 12 572€ 14 797€ 28 470€ 17 293€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
289 896€ 301 243€ 289 339€ 266 112€ 269 818€ 271 849€ 265 793€ 243 159€ 211 113€ 218 621€ 266 211€ 268 815€
12
521
Mzdové náklady
186 401€ 213 196€ 208 126€ 192 125€ 191 721€ 194 042€ 196 121€ 171 364€ 147 208€ 153 738€ 189 104€ 191 818€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
69 054€ 72 430€ 65 337€ 59 988€ 59 438€ 68 687€ 60 042€ 63 470€ 57 885€ 59 794€ 68 076€ 68 235€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 645€ 2 809€ 2 954€ 2 402€ 2 530€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
31 796€ 11 796€ 12 922€ 11 597€ 15 691€ 8 755€ 9 225€ 7 952€ 5 649€ 4 685€ 8 588€ 8 239€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 012€ 438€ 365€ 405€ 372€ 372€ 405€ 444€ 523€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 602€ 2 533€ 2 542€ 2 530€ 2 526€ 2 527€ 2 532€ 2 526€ 1 266€ 1 739€ 804€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 0€ 24€ 72€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 602€ 2 524€ 2 533€ 2 521€ 2 517€ 2 518€ 2 523€ 2 517€ 1 266€ 1 715€ 731€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
13 278€ 7 891€ 14 342€ 16 068€ 14 264€ 6 828€ 14 362€ 12 226€ 14 277€ 11 796€ 13 538€ 14 959€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 278€ 7 891€ 6 123€ 9 472€ 7 260€ 6 828€ 7 232€ 6 732€ 8 155€ 8 530€ 8 625€ 8 381€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 220€ 6 596€ 7 004€ 7 131€ 5 494€ 6 122€ 3 266€ 4 913€ 6 578€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 220€ 6 596€ 7 004€ 7 131€ 5 494€ 6 122€ 3 266€ 4 913€ 6 578€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
14€ 1 052€ 965€ 949€ 17€ 738€ 1 249€ 1 128€ 774€ 726€ 923€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
14€ 1 052€ 965€ 949€ 17€ 738€ 1 249€ 1 128€ 774€ 726€ 923€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
101 294€ 131 810€ 134 048€ 132 837€ 139 100€ 122 995€ 118 388€ 58 865€ 54 196€ 46 458€ 46 119€ 38 532€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
101 294€ 131 810€ 134 048€ 132 763€ 139 082€ 122 867€ 118 238€ 58 865€ 54 196€ 46 458€ 46 119€ 38 532€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
74€ 17€ 128€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
520 467€ 615 682€ 625 687€ 605 886€ 628 828€ 603 400€ 629 750€ 539 150€ 463 423€ 452 655€ 532 023€ 526 195€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
151 863€ 228 141€ 229 604€ 229 491€ 241 641€ 251 003€ 256 233€ 239 417€ 173 070€ 182 349€ 161 658€ 143 080€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
151 863€ 228 141€ 229 604€ 229 491€ 241 641€ 251 003€ 256 233€ 239 417€ 173 070€ 182 349€ 161 658€ 143 080€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 659€ 3 359€ 257€ 8€ 1 804€ 3 359€ 3 762€ 307€ 3 281€ 0€ 4 111€ 12 577€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 659€ 3 359€ 257€ 8€ 1 804€ 3 359€ 3 762€ 307€ 3 281€ 0€ 4 111€ 12 577€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 220€ 6 596€ 7 004€ 7 131€ 5 494€ 6 122€ 3 266€ 4 913€ 6 578€ 3 297€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 220€ 6 596€ 7 004€ 7 131€ 5 494€ 6 122€ 3 266€ 4 913€ 6 578€ 3 297€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 3 297€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 220€ 6 596€ 7 004€ 7 131€ 5 494€ 6 122€ 3 266€ 4 913€ 6 578€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2€ 13€ 14€ 9€ 17€ 149€ 146€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2€ 13€ 14€ 9€ 17€ 149€ 146€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 437€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 437€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
330 949€ 386 721€ 380 784€ 372 019€ 374 415€ 341 307€ 363 742€ 292 697€ 258 091€ 286 737€ 350 287€ 360 079€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
306 711€ 368 903€ 365 977€ 351 371€ 351 096€ 327 389€ 341 134€ 279 999€ 240 397€ 276 492€ 340 307€ 343 125€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
13 278€ 7 891€ 6 123€ 9 472€ 7 260€ 6 828€ 6 620€ 6 732€ 8 155€ 8 530€ 8 625€ 8 381€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 118€ 9 652€ 6 195€ 8 491€ 11 964€ 7 090€ 15 488€ 1 630€ 8 341€ 387€ 133€ 6 697€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
842€ 275€ 2 489€ 2 686€ 4 094€ 501€ 4 337€ 1 199€ 1 327€ 1 222€ 1 875€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
487 325€ 626 440€ 617 241€ 608 522€ 617 861€ 602 802€ 629 244€ 538 557€ 437 717€ 474 015€ 522 784€ 519 616€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-33 142€ 10 758€ -8 446€ 2 636€ -10 967€ -597€ -506€ -592€ -25 706€ 21 359€ -9 240€ -6 578€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 2€ 2€ 1€ 3€ 28€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-33 142€ 10 758€ -8 446€ 2 636€ -10 967€ -598€ -508€ -595€ -25 707€ 21 356€ -9 268€ -6 578€