Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 406 955€ 1 377 627€ 1 260 156€ 938 195€ 731 584€ 744 872€ 950 413€ 1 204 433€ 1 378 842€ 1 115 970€ 985 056€ 1 038 232€ 1 335 597€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
702 299€ 673 715€ 546 418€ 585 778€ 574 699€ 586 410€ 750 753€ 956 522€ 990 877€ 565 343€ 675 516€ 712 357€ 796 293€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
16 448€ 23 408€ 2 100€ 3 000€ 2 945€ 13 059€ 59 295€ 105 531€ 129 800€ 1 196€ 3 866€ 5 978€ 8 090€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
16 148€ 22 208€ 2 945€ 5 897€ 8 849€ 0€ 1 196€ 3 560€ 5 492€ 7 424€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
300€ 1 200€ 2 100€ 3 000€ 7 162€ 50 446€ 93 730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 306€ 486€ 666€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
11 801€ 129 800€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
685 851€ 650 307€ 544 318€ 582 778€ 571 754€ 573 352€ 691 458€ 850 991€ 861 077€ 564 147€ 671 650€ 706 379€ 788 202€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
142 163€ 142 163€ 142 163€ 142 163€ 142 163€ 142 163€ 142 163€ 142 163€ 142 163€ 142 163€ 142 163€ 142 163€ 142 163€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
15 209€ 15 209€ 15 209€ 15 209€ 15 209€ 15 624€ 15 624€ 15 624€ 15 624€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
112 820€ 112 820€ 112 820€ 112 820€ 112 820€ 114 238€ 117 322€ 123 472€ 133 199€ 14 078€ 18 146€ 22 260€ 26 376€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
411 733€ 373 225€ 253 278€ 311 736€ 291 232€ 259 058€ 401 317€ 563 109€ 560 517€ 406 478€ 507 993€ 536 688€ 605 849€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
3 926€ 6 890€ 9 854€ 850€ 4 354€ 8 576€ 15 032€ 6 622€ 9 574€ 0€ 0€ 0€ 6 627€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 1 428€ 3 348€ 5 268€ 7 188€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
10 994€ 5 976€ 33 692€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
699 644€ 699 299€ 705 766€ 348 950€ 146 520€ 153 087€ 194 872€ 243 441€ 384 794€ 539 550€ 308 066€ 324 351€ 538 866€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
83 758€ 74 118€ 77 894€ 72 306€ 64 195€ 65 568€ 71 706€ 77 132€ 78 685€ 74 161€ 74 186€ 80 423€ 78 149€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
74 456€ 66 580€ 70 776€ 62 863€ 58 951€ 58 923€ 57 761€ 60 667€ 62 099€ 61 083€ 63 030€ 66 170€ 68 416€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
9 303€ 7 538€ 7 119€ 9 443€ 5 244€ 6 645€ 13 945€ 16 465€ 16 586€ 13 078€ 11 156€ 14 253€ 9 733€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
81 647€ 148 244€ 159 052€ 103 094€ 66 247€ 60 462€ 111 041€ 61 537€ 147 778€ 307 259€ 107 206€ 118 221€ 314 229€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
61 782€ 88 732€ 68 759€ 20 887€ 1 707€ 6 391€ 19 358€ 6 284€ 1 821€ 31 468€ 13 120€ 62 449€ 291 935€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
203€ 203€ 283€ 283€ 283€ 283€ 283€ 283€ 203€ 57€ 3 902€ 473€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
18 025€ 57 563€ 88 418€ 80 410€ 62 869€ 52 453€ 89 869€ 54 007€ 143 110€ 274 715€ 84 387€ 42 167€ 8 783€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
370€ 276€ 201€ 253€ 127€ 230€ 523€ 150€ 1 752€ 395€ 9 245€ 9 704€ 13 038€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 396€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 478€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 470€ 1 470€ 1 470€ 1 261€ 1 261€ 1 105€ 1 007€ 812€ 812€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
534 238€ 476 937€ 468 820€ 173 550€ 16 078€ 27 056€ 12 125€ 104 773€ 158 331€ 158 130€ 126 674€ 125 707€ 146 488€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
10 263€ 1 517€ 6 086€ 1 385€ 970€ 1 369€ 2 538€ 1 964€ 1 576€ 3 642€ 3 946€ 1 622€ 234€
087
2.
Ceniny (213)
372€ 3 988€ 1 463€ 445€ 663€ 627€ 453€ 1 761€ 1 470€ 1 428€ 540€ 28€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
523 975€ 475 048€ 458 746€ 170 701€ 14 664€ 25 024€ 8 960€ 102 355€ 154 994€ 153 019€ 121 301€ 123 545€ 146 226€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 012€ 4 613€ 7 973€ 3 467€ 10 365€ 5 375€ 4 788€ 4 470€ 3 170€ 11 077€ 1 473€ 1 524€ 438€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 012€ 4 613€ 7 973€ 3 467€ 10 365€ 5 375€ 4 788€ 4 470€ 3 170€ 11 077€ 1 473€ 1 524€ 438€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 406 955€ 1 377 627€ 1 260 156€ 938 195€ 731 584€ 744 872€ 950 413€ 1 204 433€ 1 378 842€ 1 115 970€ 985 056€ 1 038 232€ 1 335 597€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
410 979€ 452 475€ 306 195€ 169 775€ 7 237€ -154 256€ -144 331€ 82 062€ 150 541€ 370 699€ 425 108€ 476 738€ 643 726€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
452 475€ 306 195€ 169 775€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
452 475€ 306 195€ 169 775€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-41 496€ 146 280€ 136 420€ 169 775€ 7 237€ -154 256€ -144 331€ 82 062€ 150 541€ 370 699€ 425 108€ 476 738€ 643 726€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
4 179€ -142 169€ -135 430€ 82 062€ 154 409€ 371 819€ 425 095€ 489 336€ 634 541€ 951 476€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-41 496€ 146 280€ 136 420€ 165 596€ 149 406€ -18 827€ -226 393€ -72 347€ -221 278€ -54 396€ -64 228€ -157 803€ -307 751€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
927 601€ 814 168€ 911 959€ 679 809€ 701 223€ 880 836€ 1 069 430€ 1 098 719€ 1 218 843€ 618 480€ 540 765€ 545 354€ 566 144€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
58 206€ 58 924€ 43 554€ 43 011€ 34 120€ 33 748€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
58 206€ 58 924€ 43 554€ 43 011€ 34 120€ 33 748€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
639 650€ 459 170€ 429 582€ 314 203€ 311 432€ 482 074€ 450 140€ 518 065€ 569 724€ 255 069€ 298 331€ 244 640€ 223 254€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
639 650€ 459 170€ 429 582€ 314 203€ 311 432€ 482 074€ 450 140€ 518 065€ 569 724€ 255 069€ 298 331€ 244 640€ 223 254€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
5 500€ 5 576€ 10 961€ 6 040€ 9 351€ 10 341€ 12 568€ 4 114€ 8 170€ 7 596€ 5 725€ 11 234€ 15 871€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 537€ 1 788€ 4 446€ 5 784€ 6 102€ 4 319€ 3 778€ 4 114€ 4 315€ 4 719€ 5 725€ 11 234€ 15 871€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
964€ 3 788€ 6 515€ 256€ 3 249€ 6 022€ 8 789€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
3 855€ 2 877€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
282 451€ 349 422€ 471 415€ 359 566€ 380 440€ 388 422€ 606 722€ 518 335€ 582 025€ 312 260€ 193 699€ 255 361€ 293 271€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
41 221€ 86 480€ 199 954€ 89 863€ 167 822€ 205 943€ 453 260€ 321 630€ 394 041€ 172 698€ 53 020€ 103 939€ 22 238€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 866€ 20 741€ 22 801€ 35 820€ 13 239€ 12 377€ 6 452€ 9 408€ 5 174€ 3 576€ 5 668€ 9 161€ 2 401€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
900€ 3 489€ 28 485€ 9 614€ 32 058€ 3 520€ 1 135€ 3 067€ 6 864€ 0€ 8 659€ 0€ 115 235€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
5 664€ 6 258€ 5 313€ 5 127€ 4 672€ 5 069€ 6 620€ 3 525€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
121 956€ 142 836€ 127 912€ 132 282€ 96 658€ 94 140€ 79 019€ 105 109€ 99 690€ 59 316€ 0€ 2 799€ 2 786€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
598€ 487€ 244€ 276€ 233€ 1 780€ 1 795€ 2 033€ 1 760€ 1 752€ 81 224€ 88 167€ 93 868€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
72 898€ 67 864€ 65 935€ 65 982€ 51 146€ 49 684€ 43 480€ 57 214€ 52 372€ 32 583€ 35 345€ 37 597€ 44 873€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
20 571€ 20 207€ 19 018€ 19 051€ 14 527€ 14 355€ 11 135€ 15 042€ 14 115€ 8 696€ 9 782€ 9 902€ 11 870€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
6 776€ 1 060€ 1 754€ 1 552€ 84€ 1 552€ 3 826€ 1 306€ 8 009€ 33 640€ 0€ 3 647€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 150€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
68 374€ 110 985€ 42 003€ 88 611€ 23 124€ 18 292€ 25 314€ 23 651€ 9 458€ 126 792€ 19 183€ 16 139€ 125 727€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
68 374€ 110 985€ 42 003€ 88 611€ 23 124€ 18 292€ 25 314€ 23 651€ 9 458€ 126 792€ 19 183€ 16 139€ 125 727€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€