Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Najvyšší súd Slovenskej republiky [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
415 636€ 474 534€ 988 560€ 1 065 823€ 1 078 023€ 1 186 724€ 2 887 481€ 1 082 731€ 917 231€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
378 674€ 425 440€ 364 191€ 413 501€ 467 752€ 583 304€ 1 028 550€ 371 125€ 442 173€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
1 935€ 3 389€ 5 568€ 2 390€ 4 464€ 10 564€ 22 801€ 32 463€ 46 260€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
1 935€ 3 389€ 5 568€ 2 390€ 4 464€ 10 564€ 22 801€ 32 463€ 46 260€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
376 738€ 422 051€ 358 624€ 411 111€ 463 288€ 572 740€ 1 005 750€ 338 663€ 395 913€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
42 078€ 42 078€ 42 078€ 42 078€ 42 078€ 42 078€ 42 078€ 45€ 45€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
2 796€ 2 796€ 2 796€ 2 796€ 2 796€ 2 796€ 3 578€ 3 578€ 3 578€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
230 014€ 239 305€ 248 596€ 267 169€ 285 741€ 348 748€ 470 827€ 3 666€ 3 991€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
35 091€ 52 494€ 43 520€ 60 611€ 73 109€ 113 195€ 455 594€ 230 983€ 299 834€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
60 121€ 78 739€ 14 995€ 31 819€ 52 926€ 22 301€ 33 673€ 34 115€ 59 048€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 43 622€ 0€ 66 277€ 29 417€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
32 308€ 24 523€ 617 469€ 637 685€ 593 484€ 588 251€ 1 855 583€ 695 180€ 464 506€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
17 077€ 9 472€ 13 046€ 15 161€ 18 863€ 12 863€ 7 840€ 30 720€ 23 864€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
17 077€ 9 472€ 13 046€ 15 161€ 18 863€ 12 863€ 7 840€ 30 720€ 23 864€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 8 388€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 8 388€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
4 302€ 4 353€ 2 274€ 6 998€ 8 041€ 1 591€ 100 874€ 206€ 153€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
559€ 567€ 753€ 1 591€ 35 351€ 206€ 153€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
2 653€ 2 704€ 66€ 443€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 64 316€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0€ 0€ 1 206€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
1 649€ 1 649€ 1 649€ 5 988€ 7 288€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
10 928€ 10 698€ 602 149€ 615 525€ 566 580€ 565 408€ 1 746 870€ 664 254€ 440 489€
087
2.
Ceniny
(213))
46€ 80€ 11€ 14 483€ 256€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
10 883€ 10 618€ 602 149€ 615 513€ 552 097€ 565 152€ 1 746 870€ 664 254€ 440 489€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
4 655€ 24 571€ 6 900€ 14 638€ 16 787€ 15 169€ 3 347€ 16 426€ 10 551€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
4 655€ 24 571€ 6 900€ 14 638€ 16 787€ 15 169€ 3 347€ 16 426€ 10 551€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
415 636€ 474 534€ 988 560€ 1 065 823€ 1 078 023€ 1 186 724€ 2 887 481€ 1 082 731€ 917 231€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-1 724 804€ 18 732€ -557 180€ -716 737€ -685 895€ -274 073€ 1 884 136€ -335 896€ 362 709€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-1 724 804€ 18 732€ -557 180€ -716 737€ -685 895€ -274 073€ 1 884 136€ -335 896€ 362 709€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-1 712 844€ -4 983€ -716 737€ -686 857€ -648 966€ -212 432€ 505 989€ 362 709€ 340 128€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-11 960€ 23 714€ 159 557€ -29 880€ -36 929€ -61 641€ 1 378 147€ -698 605€ 22 581€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 057 285€ 367 642€ 1 450 446€ 1 676 000€ 1 645 737€ 1 298 856€ 710 387€ 1 418 627€ 550 556€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 731 576€ 552 197€ 724 439€ 706 153€ 652 739€ 27 862€ 704 539€ 15 251€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 27 862€ 704 539€ 15 251€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 731 576€ 552 197€ 724 439€ 706 153€ 652 739€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
295 518€ 337 280€ 268 898€ 306 941€ 349 571€ 46 844€ 13€ 45 944€ 88 735€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 13€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
295 518€ 337 280€ 268 898€ 306 941€ 349 571€ 46 844€ 0€ 45 944€ 88 735€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
10 653€ 10 389€ 11 343€ 5 762€ 2 387€ 7 428€ 25 435€ 27 579€ 19 732€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
10 653€ 10 389€ 11 343€ 5 762€ 2 387€ 6 699€ 23 254€ 27 579€ 19 732€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 730€ 2 181€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
19 538€ 19 974€ 618 009€ 638 858€ 587 626€ 591 845€ 657 078€ 640 565€ 426 838€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
14 745€ 15 691€ 4 289€ 651€ 15 743€ 1 789€ 81 967€ 5 506€ 8 192€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
4 000€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
218€ 18 913€ 24 456€ 23 482€ 32 332€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
4 230€ 4 283€ 808€ 1 730€ 1 230€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
334 488€ 356 038€ 330 174€ 338 697€ 0€ 63 169€ 63 129€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
3 963€ 623€ 0€ 458 551€ 248 484€ 204 029€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
185 797€ 179 841€ 152 348€ 151 297€ 0€ 157 475€ 100 021€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
69 714€ 68 180€ 64 026€ 67 731€ 116 560€ 165 931€ 51 468€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
83 155€ 88 161€ 95 294€ 106 560€ 118 181€ 161 940€ 292 958€ 0€ 3 966€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
83 155€ 88 161€ 95 294€ 106 560€ 118 181€ 161 940€ 292 958€ 0€ 3 966€