Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
215 413 378€ 212 688 327€ 214 472 536€ 206 056 227€ 209 118 056€ 210 178 284€ 185 115 462€ 194 335 164€ 165 725 045€ 125 782 155€ 135 219 849€ 141 608 994€ 150 694 267€ 162 888 937€ 164 181 345€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 926 744€ 11 242 871€ 15 195 043€ 18 374 524€ 28 033 035€ 43 714 344€ 64 224 507€ 83 389 567€ 51 399 088€ 7 737 266€ 7 704 339€ 7 807 661€ 7 512 622€ 8 379 409€ 8 699 308€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
5 929 500€ 7 496 925€ 10 616 392€ 14 359 620€ 21 316 208€ 33 296 167€ 49 350 901€ 58 837 303€ 24 612 641€ 4 376 693€ 4 350 202€ 2 953 415€ 2 293 599€ 2 538 732€ 2 360 108€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
5 712 759€ 7 482 273€ 10 581 983€ 12 952 399€ 21 316 208€ 33 296 167€ 47 919 949€ 48 000 077€ 15 404 414€ 3 252 626€ 3 481 111€ 1 919 062€ 1 817 851€ 1 984 222€ 1 688 063€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
216 741€ 14 651€ 18 392€ 134 081€ 368 702€ 631 802€ 390 826€ 531 633€ 241 851€ 378 702€ 670 505€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
16 018€ 1 407 221€ 1 430 952€ 10 703 146€ 8 839 525€ 492 265€ 478 265€ 502 720€ 233 897€ 175 808€ 1 541€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 997 244€ 3 745 946€ 4 578 650€ 4 014 904€ 6 716 827€ 10 418 177€ 14 873 606€ 24 552 263€ 26 786 447€ 3 360 573€ 3 354 137€ 4 854 246€ 5 219 023€ 5 840 678€ 6 339 200€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
77 835€ 77 835€ 337 345€ 337 345€ 337 345€ 337 345€ 337 345€ 337 345€ 601 911€ 437 395€ 437 395€ 437 395€ 437 395€ 437 395€ 722 105€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
18 747€ 18 747€ 18 747€ 18 747€ 18 747€ 18 747€ 18 747€ 18 747€ 17 788€ 17 788€ 17 788€ 17 788€ 21 274€ 21 274€ 21 274€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 219 164€ 710 389€ 2 570 532€ 2 751 272€ 2 930 362€ 3 204 152€ 1 314 467€ 2 163 434€ 2 583 374€ 2 235 024€ 2 528 352€ 3 863 049€ 4 305 146€ 4 699 948€ 5 039 367€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 681 497€ 2 616 149€ 1 614 495€ 848 733€ 3 344 530€ 6 792 431€ 13 148 042€ 20 299 027€ 19 427 289€ 595 221€ 325 739€ 533 014€ 450 560€ 663 915€ 510 836€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
6 779€ 31 770€ 58 806€ 85 843€ 65 502€ 55 004€ 129 795€ 184 279€ 55 344€ 22 997€ 0€ 4 649€ 18 145€ 39 578€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
316 046€ 5 760€ 1 603 915€ 3 971 806€ 19 800€ 21 865€ 3 000€ 0€ 0€ 6 040€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
205 399 783€ 201 428 170€ 199 261 955€ 187 662 305€ 181 075 845€ 166 457 073€ 120 871 071€ 110 922 565€ 114 307 040€ 117 986 913€ 127 323 125€ 133 553 561€ 143 171 824€ 154 499 415€ 155 472 425€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
80 994€ 52 243€ 43 126€ 44 050€ 41 622€ 39 022€ 40 654€ 28 752€ 53 100€ 14 474€ 39 959€ 52 128€ 22 835€ 16 268€ 17 233€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
78 759€ 48 815€ 38 447€ 38 222€ 41 622€ 39 022€ 40 654€ 28 752€ 53 100€ 14 474€ 39 959€ 52 128€ 22 835€ 16 268€ 17 233€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
2 236€ 3 429€ 4 679€ 5 828€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
202 577 008€ 198 317 992€ 195 849 405€ 185 800 139€ 180 209 291€ 165 544 206€ 120 126 169€ 109 743 877€ 113 744 035€ 117 170 828€ 126 630 244€ 132 697 294€ 142 727 662€ 154 331 106€ 155 379 711€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
202 577 008€ 198 317 992€ 195 849 405€ 185 800 139€ 180 209 291€ 165 544 206€ 120 126 169€ 109 743 877€ 113 744 035€ 117 170 828€ 126 630 244€ 132 697 294€ 142 727 662€ 154 331 106€ 155 379 711€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
199 945€ 826 342€ 1 130€ 1 156€ 1 183€ 1 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
199 945€ 826 342€ 1 130€ 1 156€ 1 183€ 1 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 067 947€ 490 751€ 1 659 002€ 108 235€ 147 325€ 90 833€ 128 855€ 118 548€ 41 172€ 40 461€ 8 397€ 4 669€ 7 195€ 12 795€ 6 476€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
38 950€ 50€ 50€ 50€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
959€ 35€ 3€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
1 022 136€ 432 406€ 1 607 720€ 93 072€ 129 116€ 74 780€ 84 203€ 77 933€ 31 247€ 38 584€ 5 745€ 2 988€ 5 660€ 7 983€ 5 421€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
6€ 287€ 584€ 1 130€ 1 630€ 2 546€ 1 773€ 2 563€ 1 613€ 1 115€ 1 036€ 1 055€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
45 804€ 58 058€ 51 282€ 15 163€ 18 209€ 15 469€ 42 562€ 7 376€ 15€ 39€ 18€ 420€ 3 776€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 473 889€ 1 740 842€ 1 709 293€ 1 708 724€ 676 424€ 781 882€ 575 393€ 1 031 388€ 468 734€ 761 150€ 644 526€ 799 471€ 414 132€ 139 246€ 69 005€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
30 349€ 62 202€ 31 210€ 20 170€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 473 889€ 1 710 493€ 1 647 091€ 1 677 515€ 676 424€ 781 882€ 575 393€ 1 011 218€ 468 734€ 761 150€ 644 526€ 799 471€ 414 132€ 139 246€ 69 005€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 086 851€ 17 287€ 15 538€ 19 398€ 9 176€ 6 867€ 19 885€ 23 032€ 18 917€ 57 976€ 192 385€ 247 771€ 9 821€ 10 113€ 9 612€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 086 851€ 17 287€ 15 538€ 19 398€ 9 176€ 6 867€ 19 885€ 23 032€ 18 917€ 57 976€ 192 385€ 247 771€ 9 821€ 10 113€ 9 612€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
215 413 378€ 212 688 327€ 214 472 536€ 206 056 227€ 209 118 056€ 210 178 284€ 185 115 462€ 194 335 164€ 165 725 045€ 125 782 155€ 135 219 849€ 141 608 994€ 150 694 267€ 162 888 937€ 164 181 345€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-70 194 056€ -73 012 371€ -51 068 793€ -50 586 072€ -53 834 119€ -16 347 362€ -18 901 955€ -17 898 466€ -12 991 367€ -65 961 883€ -62 202 972€ -92 315 610€ -67 231 353€ -14 528 127€ -1 394 382€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-70 194 056€ -73 012 371€ -51 068 793€ -50 586 072€ -53 834 119€ -16 347 362€ -18 901 955€ -17 898 466€ -12 991 367€ -65 961 883€ -62 202 972€ -92 315 610€ -67 231 353€ -14 528 127€ -1 394 382€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-73 012 371€ -42 780 953€ -50 586 072€ -53 671 525€ -18 486 304€ -16 941 379€ -17 773 844€ -12 991 367€ -72 817 229€ -69 572 529€ -84 946 052€ -67 222 211€ -14 528 127€ -864 805€ -1 175 033€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 818 316€ -30 231 419€ -482 720€ 3 085 453€ -35 347 815€ 594 017€ -1 128 111€ -4 907 099€ 59 825 862€ 3 610 647€ 22 743 081€ -25 093 399€ -52 703 227€ -13 663 322€ -219 349€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
285 570 815€ 285 643 155€ 264 598 685€ 255 726 638€ 262 047 319€ 224 838 504€ 201 421 905€ 209 638 118€ 176 594 406€ 191 526 427€ 196 934 950€ 233 479 889€ 217 925 416€ 177 412 959€ 165 531 055€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
70 309 310€ 72 977 803€ 41 287 337€ 39 314 694€ 42 077 893€ 6 686 673€ 6 245 688€ 6 392 487€ 2 982 403€ 65 293 892€ 69 562 740€ 92 585 552€ 67 009 134€ 14 566 084€ 1 088 487€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 66 762 325€ 14 293 378€ 860 853€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 246 809€ 272 706€ 227 635€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
70 309 310€ 72 977 803€ 41 287 337€ 39 314 694€ 42 077 893€ 6 686 673€ 6 245 688€ 6 392 487€ 2 982 403€ 65 293 892€ 69 562 740€ 92 585 552€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
211 741 044€ 210 040 361€ 220 035 439€ 209 978 644€ 215 619 614€ 214 688 196€ 188 112 401€ 190 580 967€ 163 901 860€ 124 835 282€ 126 719 761€ 140 374 536€ 150 244 198€ 162 712 853€ 164 067 910€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
441 530€ 478 483€ 1 525 689€ 34 415€ 28 528€ 76 060€ 65 100€ 43 036€ 36 741€ 38 584€ 5 745€ 2 988€ 5 660€ 7 983€ 5 421€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
210 999 439€ 209 439 877€ 218 362 516€ 209 944 229€ 215 591 087€ 214 612 136€ 188 047 301€ 190 537 931€ 163 790 179€ 124 688 929€ 126 630 244€ 140 022 232€ 150 238 539€ 162 704 870€ 164 062 489€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
300 076€ 122 000€ 147 234€ 74 940€ 107 769€ 83 772€ 349 316€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
75 316€ 44 357€ 51 303€ 41 477€ 1 615 772€ 21 084€ 25 126€ 19 025€ 6 308€ 20 839€ 12 179€ 203 771€ 9 999€ 24 881€ 33 282€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
75 299€ 44 341€ 51 303€ 41 477€ 30 009€ 21 084€ 25 126€ 19 025€ 6 308€ 20 839€ 12 179€ 5 163€ 9 691€ 21 205€ 21 245€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
17€ 17€ 1 585 764€ 0€ 198 608€ 308€ 3 676€ 12 037€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
3 445 145€ 2 580 634€ 3 224 606€ 6 391 823€ 2 734 039€ 3 442 551€ 7 038 690€ 12 645 638€ 9 703 835€ 1 376 414€ 640 270€ 316 030€ 662 084€ 109 142€ 341 376€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 908 940€ 1 124 871€ 1 654 485€ 3 389 340€ 1 395 062€ 2 683 330€ 6 482 264€ 11 119 211€ 3 136 278€ 6 824€ 70€ 65 995€ 19 751€ 46 811€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
8 057€ 7 570€ 2 934€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
10 822€ 11 744€ 15 566€ 18 272€ 16 792€ 15 469€ 14 936€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
770 513€ 5 897 061€ 712 591€ 76 780€ 110 360€ 192 790€ 33 711€ 294 564€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
160 419€ 82 224€ 586 807€ 1 795 198€ 650 388€ 25 859€ 5 599€ 79 443€ 155 850€ 49 583€ 6 616€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
643 937€ 665 208€ 477 481€ 563 472€ 335 634€ 391 308€ 295 908€ 316 425€ 274 098€ 260 668€ 265 914€ 23 918€ 29 201€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
31 507€ 17 324€ 0€ 0€ 181 658€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
421 078€ 453 159€ 310 745€ 381 850€ 217 316€ 257 054€ 193 062€ 282 415€ 197 912€ 273 663€ 207 207€ 133 575€ 150 937€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
118 921€ 132 483€ 86 237€ 105 685€ 57 363€ 69 483€ 46 845€ 77 567€ 42 241€ 71 814€ 68 365€ 35 012€ 41 503€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
16€ 426€ 64€ 41€ 1 628€ 48€ 77€ 63€ 68€ 39€ 995€ 94€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
149 505€ 93 195€ 93 195€ 137 964€ 59 856€ 0€ 10 066€ 0€ 55 680€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
328€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
36 619€ 57 544€ 942 644€ 915 661€ 904 856€ 1 687 142€ 2 595 513€ 2 595 513€ 2 122 006€ 217 611€ 487 871€ 444 715€ 205€ 4 105€ 44 673€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
36 619€ 57 544€ 942 644€ 915 661€ 904 856€ 1 687 142€ 2 595 513€ 2 595 513€ 2 122 006€ 217 611€ 487 871€ 444 715€ 205€ 4 105€ 44 673€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€