Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 447 768€ 5 654 817€ 6 030 111€ 5 982 699€ 6 476 828€ 5 432 984€ 6 542 138€ 6 714 742€ 5 251 602€ 4 704 281€ 5 504 243€ 2 206 724€ 1 776 302€ 1 179 451€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 306 603€ 5 544 687€ 5 921 914€ 5 924 772€ 6 436 520€ 5 395 522€ 6 497 307€ 6 680 364€ 5 188 586€ 4 646 462€ 5 441 994€ 2 168 762€ 1 708 997€ 1 087 027€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 074€ 2 785€ 4 241€ 8 485€ 14 851€ 0€ 0€ 536€ 2 481€ 4 329€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 074€ 2 785€ 4 241€ 8 485€ 14 851€ 0€ 0€ 536€ 2 481€ 4 329€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 304 529€ 5 541 902€ 5 921 914€ 5 924 772€ 6 436 520€ 5 391 281€ 6 488 822€ 6 665 513€ 5 188 586€ 4 646 462€ 5 441 994€ 2 168 227€ 1 706 516€ 1 082 698€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 928 892€ 2 928 892€ 2 915 663€ 2 915 663€ 2 917 426€ 2 919 843€ 2 919 843€ 2 919 843€ 2 919 843€ 2 919 843€ 2 919 843€ 1 763€ 1 763€ 1 763€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
601 593€ 628 416€ 655 240€ 659 563€ 684 485€ 711 308€ 738 132€ 671 264€ 730 648€ 767 620€ 393 398€ 432 595€ 462 505€ 175 834€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 649 084€ 1 984 594€ 2 351 011€ 2 349 546€ 2 834 610€ 1 760 130€ 2 826 666€ 2 728 116€ 627 617€ 666 133€ 1 815 320€ 1 279 434€ 1 242 248€ 903 184€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
4 181€ 11 156€ 15 341€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 917€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
124 961€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
335 134€ 895 136€ 292 866€ 313 432€ 454 435€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
134 900€ 102 034€ 100 071€ 51 723€ 36 402€ 34 133€ 38 900€ 32 844€ 59 590€ 53 098€ 53 686€ 33 355€ 66 786€ 86 924€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
19 790€ 4 506€ 5 624€ 6 343€ 5 080€ 6 755€ 7 603€ 7 720€ 7 880€ 7 698€ 6 601€ 6 121€ 8 517€ 11 260€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
19 790€ 4 506€ 5 624€ 6 343€ 5 080€ 6 755€ 7 603€ 7 720€ 7 880€ 7 698€ 6 601€ 6 121€ 8 517€ 11 260€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
16€ 680€ 7 372€ 905€ 1 588€ 431€ 282€ 643€ 515€ 832€ 597€ 1 001€ 7 253€ 1 074€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 4 760€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
38€ 0€ 464€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
358€ 72€ 147€ 75€ 248€ 46€ 343€ 0€ 892€ 1 851€ 1 074€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
16€ 7 300€ 387€ 1 513€ 431€ 282€ 395€ 431€ 490€ 133€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
371€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
322€ 0€ 0€ 109€ 642€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
115 093€ 96 849€ 87 076€ 44 475€ 29 734€ 26 948€ 31 015€ 24 482€ 51 195€ 44 568€ 46 487€ 26 233€ 51 016€ 74 591€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
159€ 1 992€ 2 078€ 503€ 485€ 360€ 3 724€ 270€ 1 090€ 654€ 508€ 347€ 1 038€ 2 042€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
114 935€ 94 856€ 84 998€ 43 972€ 29 249€ 26 587€ 27 291€ 24 212€ 50 105€ 43 913€ 45 979€ 25 886€ 49 978€ 72 549€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 266€ 8 096€ 8 126€ 6 205€ 3 905€ 3 329€ 5 931€ 1 534€ 3 427€ 4 722€ 8 563€ 4 606€ 519€ 5 499€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 266€ 8 096€ 8 126€ 6 205€ 3 905€ 3 329€ 5 931€ 1 534€ 3 427€ 4 722€ 8 563€ 4 606€ 519€ 4 426€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 074€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 447 768€ 5 654 817€ 6 030 111€ 5 982 699€ 6 476 828€ 5 432 984€ 6 542 138€ 6 714 742€ 5 251 602€ 4 704 281€ 5 504 243€ 2 206 724€ 1 776 302€ 1 179 451€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
18 564€ 3 274€ 23 869€ -387 006€ -393 302€ -395 907€ -386 922€ 42 370€ -2 731€ -7 676€ 656 649€ 658 246€ 681 694€ -37 025€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
18 564€ 3 274€ 23 869€ -387 006€ -393 302€ -395 907€ -386 922€ 42 370€ -2 731€ -7 676€ 656 649€ 658 246€ 681 694€ -37 025€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 274€ 22 165€ -597€ -393 302€ -395 907€ -387 322€ -391 849€ 42 150€ -7 676€ -1 650€ 659 120€ 670 543€ 673 168€ -106 759€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
15 290€ -18 892€ 24 466€ 6 297€ 2 605€ -8 586€ 4 927€ 221€ 4 945€ -6 025€ -2 471€ -12 297€ 8 526€ 69 734€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 429 205€ 5 651 543€ 6 006 242€ 6 369 705€ 6 870 130€ 5 828 891€ 6 929 060€ 6 653 455€ 5 235 312€ 4 692 396€ 4 782 690€ 1 476 350€ 1 000 118€ 1 105 711€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
45 363€ 48 553€ 46 431€ 38 752€ 29 150€ 39 694€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 46 431€ 38 752€ 29 150€ 39 694€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
45 363€ 48 553€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
5 319 755€ 5 559 121€ 5 923 067€ 6 328 462€ 6 843 679€ 5 800 284€ 6 900 343€ 6 630 505€ 5 138 606€ 4 592 779€ 4 691 069€ 1 307 535€ 925 128€ 989 240€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
358€ 72€ 248€ 46€ 343€ 2 403€ 892€ 1 851€ 1 074€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
5 306 603€ 5 544 687€ 5 921 914€ 6 326 748€ 6 838 496€ 5 797 497€ 6 899 283€ 6 628 816€ 5 136 969€ 4 591 447€ 4 683 370€ 1 300 515€ 920 786€ 986 876€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
13 152€ 14 076€ 1 081€ 1 714€ 5 182€ 2 786€ 1 060€ 1 442€ 1 590€ 990€ 5 296€ 6 128€ 2 491€ 1 291€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 627€ 1 526€ 832€ 2 104€ 832€ 805€ 1 328€ 1 070€ 1 277€ 1 191€ 377€ 3 639€ 2 456€ 5 745€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 627€ 1 526€ 832€ 2 104€ 832€ 805€ 1 328€ 1 070€ 1 277€ 1 191€ 377€ 3 639€ 2 456€ 5 745€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
107 822€ 90 896€ 82 343€ 39 139€ 25 620€ 27 802€ 27 389€ 21 880€ 50 066€ 49 873€ 44 813€ 126 424€ 43 383€ 71 031€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
7 183€ 11 643€ 962€ 4 263€ 2 927€ 5 324€ 2 728€ 428€ 3 184€ 8 574€ 4 602€ 110 366€ 6 077€ 5 499€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
47€ 0€ 0€ 35€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
3 854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 980€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
21 423€ 21 295€ 6 417€ 0€ 19€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
978€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
99 661€ 79 254€ 81 381€ 27 995€ 22 693€ 22 478€ 24 661€ 21 452€ 46 882€ 19 876€ 18 916€ 9 606€ 37 306€ 65 440€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
18 916€ 19 021€ 19 561€ 64 904€ 72 128€ 94 491€ 110 766€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
18 916€ 18 985€ 19 561€ 64 904€ 72 128€ 94 491€ 110 766€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€