Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2022
01.01.2022
31.12.2022
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 830 731€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 830 731€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
217 642€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
765 322€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
832 655€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
15 111€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 464 976€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
19 605€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
19 605€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 342 315€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
25 003€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
1 317 154€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
157€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 103 057€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
0€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 103 057€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
7 736€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
7 736€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
5 303 443€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
658 875€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
217 642€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
217 642€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
3 840€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
3 840€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
437 205€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
187€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
504 950€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
0€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
0€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
99 350€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
17 377€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
81 973€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
405 600€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
339 843€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
0€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
65 757€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
4 139 618€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 558 251€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
2 581 367€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
5 303 443€