Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2022
01.01.2022
31.12.2022
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 830 731€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 830 731€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
217 642€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
765 322€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
832 655€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
15 111€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 464 976€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
19 605€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
19 605€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 342 315€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
25 003€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
1 317 154€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
157€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 103 057€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 103 057€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
7 736€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
7 736€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
5 303 443€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
658 875€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
217 642€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
217 642€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
3 840€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
3 840€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
437 205€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
187€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
504 950€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
99 350€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
17 377€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
81 973€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
405 600€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
339 843€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
65 757€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
4 139 618€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 558 251€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
2 581 367€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
5 303 443€