Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 409 749€ 5 914 889€ 8 995 529€ 13 435 046€ 17 104 403€ 21 229 916€ 25 471 484€ 4 070 885€ 6 265 756€ 6 949 147€ 2 622 984€ 2 629 667€ 2 292 244€ 2 492 106€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 474 118€ 4 142 118€ 7 899 013€ 12 182 012€ 16 463 568€ 20 457 064€ 24 857 265€ 3 409 532€ 5 439 248€ 5 918 185€ 2 269 572€ 2 261 838€ 2 005 960€ 2 096 696€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
14 197€ 31 192€ 48 186€ 65 180€ 82 441€ 102 709€ 6 815€ 11 121€ 2 171€ 3 312€ 189€ 28 609€ 35 496€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
14 197€ 31 192€ 48 186€ 65 180€ 82 441€ 102 709€ 6 815€ 11 121€ 2 171€ 3 312€ 189€ 23 213€ 32 974€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 5 396€ 2 522€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 474 118€ 4 127 920€ 7 867 822€ 12 133 827€ 16 398 388€ 20 374 623€ 24 754 556€ 3 402 716€ 5 428 127€ 5 916 014€ 2 266 261€ 2 261 649€ 1 977 352€ 2 061 201€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
217 642€ 217 642€ 217 642€ 217 642€ 240 795€ 240 795€ 240 795€ 240 795€ 309 007€ 309 007€ 309 007€ 309 007€ 309 007€ 284 854€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
773 023€ 799 122€ 825 221€ 1 060 580€ 1 036 557€ 698 167€ 737 324€ 776 727€ 1 083 743€ 1 232 216€ 1 297 426€ 1 239 449€ 1 328 167€ 1 455 537€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
466 866€ 3 086 154€ 6 801 311€ 10 828 335€ 15 069 675€ 19 382 154€ 23 720 784€ 2 372 680€ 4 018 571€ 4 374 791€ 659 828€ 629 527€ 320 454€ 285 457€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
16 587€ 20 025€ 23 647€ 27 270€ 8 401€ 10 547€ 12 693€ 12 514€ 16 805€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 977€ 42 960€ 42 960€ 42 960€ 0€ 0€ 83 666€ 19 724€ 35 353€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 929 672€ 1 766 760€ 1 082 964€ 1 237 962€ 625 687€ 752 583€ 601 495€ 654 810€ 820 906€ 1 024 036€ 350 861€ 367 540€ 286 283€ 381 023€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
21 214€ 16 770€ 14 397€ 13 106€ 14 706€ 15 050€ 14 525€ 13 861€ 14 753€ 13 242€ 13 186€ 11 793€ 11 655€ 13 252€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
21 214€ 16 770€ 14 397€ 13 106€ 14 706€ 15 050€ 14 525€ 13 861€ 14 753€ 13 242€ 13 186€ 11 793€ 11 655€ 13 252€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
66 982€ 7 209€ 553€ 47 613€ 39 383€ 1 236€ 19 916€ 7 959€ 96 049€ 79 304€ 81 896€ 92 323€ 74 632€ 109 610€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
59 195€ 7 209€ 513€ 47 613€ 39 383€ 1 227€ 19 916€ 7 692€ 96 049€ 69 530€ 62 171€ 92 315€ 70 267€ 80 044€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 25 236€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
268€ 9 773€ 19 679€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
7 787€ 40€ 9€ 0€ 47€ 8€ 4 365€ 4 330€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 841 476€ 1 742 781€ 1 068 014€ 1 177 243€ 571 598€ 736 296€ 567 054€ 632 989€ 710 103€ 931 491€ 255 779€ 263 424€ 199 996€ 258 160€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
999€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
25€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 841 476€ 1 741 782€ 1 068 014€ 1 177 243€ 571 598€ 736 296€ 567 029€ 632 989€ 710 103€ 931 491€ 255 779€ 263 422€ 199 996€ 258 160€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 958€ 6 011€ 13 551€ 15 071€ 15 149€ 20 269€ 12 724€ 6 543€ 5 601€ 6 926€ 2 551€ 289€ 0€ 14 388€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 958€ 6 011€ 5 797€ 8 857€ 15 003€ 20 269€ 12 724€ 6 543€ 5 601€ 6 926€ 2 551€ 289€ 0€ 14 388€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
7 755€ 6 215€ 146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 409 749€ 5 914 889€ 8 995 529€ 13 435 046€ 17 104 403€ 21 229 916€ 25 471 484€ 4 070 885€ 6 265 756€ 6 949 147€ 2 622 984€ 2 629 667€ 2 292 244€ 2 492 106€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
441 045€ 437 205€ 422 322€ 361 133€ 278 564€ 232 686€ 214 285€ 92 180€ 27 927€ 72 310€ 70 727€ 23 304€ 12 245€ 11 221€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
337 684€ 276 495€ 193 927€ 148 073€ 129 673€ 39 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
337 684€ 276 495€ 193 927€ 148 073€ 129 673€ 39 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
441 045€ 99 521€ 145 826€ 167 205€ 130 491€ 103 013€ 174 467€ 92 180€ 27 927€ 72 310€ 70 727€ 23 304€ 12 245€ 11 221€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
437 205€ 84 637€ 84 637€ 84 637€ 84 637€ 84 613€ 84 613€ 52 362€ 72 310€ 69 951€ 11 124€ 12 245€ 10 334€ 35 336€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 840€ 14 884€ 61 189€ 82 568€ 45 854€ 18 400€ 89 854€ 39 818€ -44 383€ 2 359€ 59 603€ 11 059€ 1 912€ -24 115€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 595 115€ 5 209 868€ 8 163 838€ 12 600 940€ 16 115 724€ 19 923 395€ 23 912 223€ 3 099 929€ 5 039 559€ 6 470 752€ 1 862 041€ 2 041 587€ 2 007 947€ 2 279 139€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
28 478€ 116 731€ 103 531€ 108 180€ 104 410€ 103 241€ 127 575€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 108 180€ 104 410€ 103 241€ 127 575€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
28 478€ 116 731€ 103 531€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 132 522€ 4 703 382€ 7 550 409€ 11 754 011€ 15 764 312€ 19 497 260€ 23 629 642€ 2 629 840€ 4 344 025€ 5 549 517€ 1 529 990€ 1 634 323€ 1 699 901€ 1 835 663€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
2 132 522€ 4 681 705€ 7 550 409€ 11 743 861€ 15 764 312€ 19 497 260€ 23 629 642€ 2 629 840€ 4 209 749€ 5 479 680€ 1 516 636€ 1 626 942€ 1 685 809€ 1 833 292€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
21 677€ 10 150€ 134 276€ 69 837€ 13 354€ 7 381€ 14 091€ 2 371€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
14 934€ 10 137€ 5 316€ 4 326€ 2 994€ 2 578€ 2 399€ 3 201€ 878€ 1 560€ 2 472€ 606€ 4 338€ 5 753€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
14 934€ 10 137€ 5 316€ 4 326€ 2 994€ 2 578€ 2 399€ 3 179€ 878€ 1 560€ 2 472€ 606€ 4 338€ 5 753€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
447 659€ 496 349€ 608 113€ 842 602€ 348 419€ 423 556€ 280 181€ 438 410€ 577 926€ 816 144€ 221 399€ 302 248€ 200 467€ 310 148€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 123€ 10 595€ 4 798€ 1 149€ 3 907€ 4 396€ 1 740€ 1 662€ 112 995€ 7 854€ 37 773€ 59 076€ 4 334€ 185€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
69 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
21€ 441€ 8€ 134€ 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
365€ 365€ 382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 309 963€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
376 515€ 485 313€ 603 307€ 841 454€ 344 013€ 418 161€ 278 060€ 436 748€ 464 930€ 805 790€ 183 626€ 243 172€ 196 133€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
373 588€ 267 816€ 409 370€ 472 974€ 710 114€ 1 073 835€ 1 344 976€ 878 775€ 1 198 270€ 406 085€ 690 215€ 564 777€ 272 052€ 201 747€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
4 063€ 3 714€ 4 288€ 6 112€ 2 862€ 13 046€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
373 588€ 267 816€ 409 370€ 468 911€ 706 401€ 1 069 547€ 1 338 864€ 875 913€ 1 185 224€ 406 085€ 690 215€ 564 777€ 272 052€ 201 747€