Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
547 061€ 462 091€ 424 881€ 389 302€ 366 988€ 432 551€ 552 017€ 547 090€ 408 039€ 531 090€ 269 566€ 421 904€ 338 504€
02
501
Spotreba materiálu
364 037€ 292 747€ 268 291€ 222 451€ 202 902€ 277 267€ 410 628€ 380 928€ 275 094€ 417 396€ 155 768€ 301 837€ 226 567€
03
502
Spotreba energie
183 024€ 169 344€ 156 590€ 166 851€ 164 087€ 155 284€ 141 389€ 166 162€ 132 945€ 113 694€ 113 798€ 120 067€ 111 936€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
159 545€ 335 549€ 234 027€ 228 720€ 200 890€ 427 329€ 508 272€ 425 518€ 436 865€ 376 035€ 356 733€ 289 463€ 355 006€
07
511
Opravy a udržiavanie
46 424€ 34 158€ 1 385€ 13 208€ 22 835€ 20 277€ 78 807€ 34 558€ 2 627€ 18 934€ 13 102€ 12 083€ 13 187€
08
512
Cestovné
24 624€ 189 480€ 136 729€ 110 177€ 92 153€ 310 993€ 308 944€ 224 216€ 203 010€ 167 527€ 211 388€ 176 690€ 204 170€
09
513
Náklady na reprezentáciu
353€ 1 177€ 130€ 890€ 2 807€ 1 593€ 1 661€ 1 658€ 1 489€ 6 663€ 980€
10
518
Ostatné služby
88 143€ 111 911€ 95 913€ 104 159€ 85 771€ 95 170€ 117 714€ 165 150€ 229 567€ 187 915€ 130 755€ 94 026€ 136 670€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 745 501€ 2 442 916€ 2 010 846€ 1 899 122€ 1 773 982€ 2 106 620€ 2 165 571€ 2 217 462€ 2 198 840€ 1 944 503€ 1 897 383€ 1 800 490€ 1 701 702€
12
521
Mzdové náklady
1 998 497€ 1 764 302€ 1 450 329€ 1 375 135€ 1 289 270€ 1 525 951€ 1 487 339€ 1 519 968€ 1 536 901€ 1 317 947€ 1 301 344€ 1 224 064€ 1 166 483€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
682 676€ 606 598€ 501 596€ 468 858€ 443 248€ 523 836€ 508 000€ 515 866€ 480 851€ 452 119€ 439 976€ 414 860€ 396 041€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
64 328€ 72 016€ 58 922€ 55 057€ 41 464€ 56 832€ 57 058€ 61 932€ 65 965€ 63 928€ 54 607€ 50 439€ 50 021€
16
528
Ostatné sociálne náklady
72€ 113 174€ 119 695€ 115 124€ 110 509€ 101 455€ 111 127€ 89 158€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 931€ 7 978€ 16 506€ 17 650€ 11 654€ 2 745€ 10 070€ 639€ 1 280€ 647€ 1 159€ 4 149€ 2 032€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 931€ 7 978€ 16 506€ 17 650€ 11 654€ 2 745€ 10 070€ 639€ 1 280€ 647€ 1 159€ 4 149€ 2 032€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
159 751€ 129 700€ 116 494€ 128 139€ 133 403€ 109 683€ 509€ 499€ 492€ 17 648€ 279€ 584€ 532€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
200€ 0€ 1€ 0€ 16€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
159 751€ 129 700€ 116 494€ 128 139€ 133 403€ 109 483€ 509€ 499€ 492€ 17 647€ 279€ 568€ 466€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
657 840€ 746 770€ 859 360€ 976 254€ 1 246 340€ 1 329 894€ 2 496 198€ 2 075 169€ 1 560 279€ 1 499 069€ 1 050 133€ 527 805€ 628 744€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
657 840€ 746 770€ 859 360€ 976 254€ 1 246 340€ 1 329 894€ 2 496 118€ 1 965 942€ 1 468 721€ 1 390 807€ 940 133€ 472 505€ 575 633€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
80€ 109 227€ 91 558€ 108 262€ 110 000€ 55 300€ 53 110€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
80€ 0€ 108 262€ 110 000€ 55 300€ 53 110€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
109 227€ 91 558€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
11 400€ 14 864€ 17 883€ 20 165€ 28 249€ 16 042€ 18 143€ 28 540€ 29 853€ 15 126€ 2 778€ 54 674€ 8 979€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
237€ 214€ 136€ 303€ 455€ 6 388€ 24€ 0€ 201€ 54 672€ 3 355€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
11 163€ 14 650€ 17 747€ 19 862€ 27 794€ 16 042€ 18 143€ 22 152€ 29 830€ 15 126€ 2 578€ 1€ 5 623€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
11 487€ 1 797€ 2 613€ 42 360€ 7 218€ 23 669€ 62 467€ 52 282€ 34 606€ 20 921€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
11 487€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 797€ 2 613€ 42 323€ 7 218€ 23 669€ 62 467€ 52 282€ 34 471€ 20 921€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
36€ 0€ 0€ 0€ 134€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 295 518€ 4 139 869€ 3 679 996€ 3 659 353€ 3 763 305€ 4 427 476€ 5 793 141€ 5 302 134€ 4 659 317€ 4 446 583€ 3 630 312€ 3 133 675€ 3 056 420€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 910€ 100€ 8 297€ 19 106€ 36€ 4 505€ 18 400€ 32 322€ 42 438€ 33 102€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 910€ 100€ 8 297€ 19 106€ 36€ 4 505€ 18 400€ 32 322€ 42 438€ 33 102€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 389€ 8 878€ 30 205€ 18 769€ 9 693€ 2 613€ 20 526€ 2 713€ 5 269€ 30 145€ 7 167€ 1 611€ 20 921€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 389€ 8 878€ 30 205€ 18 769€ 9 545€ 2 613€ 20 526€ 2 713€ 5 269€ 30 145€ 7 167€ 1 611€ 20 921€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
109 227€ 115 738€ 108 262€ 110 000€ 55 300€ 53 110€ 109 540€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
109 227€ 115 738€ 108 262€ 110 000€ 55 300€ 53 110€ 109 540€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
109 227€ 115 738€ 108 262€ 110 000€ 55 300€ 53 110€ 109 540€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2€ 25€ 0€ 2€ 0€ 2€ 36 678€ 2 785€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
2€ 25€ 0€ 2€ 0€ 2€ 36 678€ 2 785€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
4 295 430€ 3 972 689€ 3 826 130€ 3 798 015€ 3 827 373€ 4 765 193€ 5 751 219€ 5 145 661€ 4 571 117€ 4 122 534€ 3 624 923€ 2 959 395€ 2 919 633€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
3 493 892€ 3 130 710€ 2 703 938€ 2 554 053€ 2 352 339€ 3 031 264€ 3 163 278€ 2 740 559€ 2 645 054€ 2 475 242€ 2 387 210€ 2 086 921€ 1 873 869€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
652 437€ 579 828€ 948 138€ 1 071 229€ 1 155 705€ 1 064 123€ 1 936 607€ 1 454 342€ 1 129 240€ 1 249 125€ 907 302€ 436 565€ 560 908€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
93 614€ 392 680€ 363 089€ 207 281€ 234 471€ 313 400€ 329 356€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
476€ 78 557€ 102 093€ 510 696€ 516 440€ 511 444€ 327 507€ 141 132€ 32 122€ 28 569€ 12 133€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
143 699€ 255 375€ 102 668€ 94 176€ 123 623€ 68 374€ 98 610€ 46 480€ 94 253€ 49 203€ 63 110€ 91 146€ 140 775€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 402€ 6 777€ 70 911€ 90 735€ 36 285€ 156€ 11 974€ 550€ 708€ 2 794€ 2 593€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 300 821€ 3 985 642€ 3 856 435€ 3 825 080€ 3 856 197€ 4 767 805€ 5 881 008€ 5 268 617€ 4 703 050€ 4 295 000€ 3 729 830€ 3 083 896€ 3 052 880€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
5 303€ -154 226€ 176 438€ 165 727€ 92 892€ 340 329€ 87 868€ -33 517€ 43 733€ -151 583€ 99 518€ -49 779€ -3 540€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
5 303€ -154 226€ 176 438€ 165 727€ 92 892€ 340 329€ 87 868€ -33 517€ 43 733€ -151 583€ 99 518€ -49 779€ -3 540€