Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 103 042 € 13 648 287 € 11 796 552 € 11 145 222 € 10 454 209 € 10 117 059 € 8 905 642 € 9 457 407 € 9 126 767 € 10 550 443 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 307 969 € 6 502 931 € 5 044 743 € 5 008 889 € 4 710 962 € 4 369 188 € 4 050 542 € 4 255 973 € 4 697 510 € 5 170 004 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
977 015 € 907 816 € 823 075 € 568 931 € 478 522 € 367 355 € 430 071 € 385 344 € 180 460 € 59 351 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
579 615€ 618 425€ 449 440€ 283 521€ 152 284€ 216 200€ 306 165€ 75 568€
005
A.I.2
Software
73 674€ 89 008€ 95 030€ 109 984€ 76 783€ 82 225€ 104 460€ 122 792€ 21 609€ 14 217€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
323 726€ 200 383€ 278 605€ 175 426€ 249 455€ 68 930€ 19 446€ 186 984€ 158 851€ 45 134€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 330 954 € 5 595 115 € 4 221 668 € 4 439 958 € 4 232 440 € 3 994 712 € 3 613 350 € 3 855 160 € 3 668 414 € 3 928 783 €
012
A.II.1
Pozemky
236 507€ 236 507€ 236 507€ 236 507€ 236 507€ 236 507€ 236 507€ 236 507€ 236 507€ 236 507€
013
A.II.2
Stavby
912 934€ 1 071 595€ 1 208 713€ 1 328 078€ 1 579 742€ 1 825 284€ 2 058 760€ 2 327 920€ 2 575 886€ 2 831 412€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 907 972€ 3 587 929€ 2 555 846€ 2 467 227€ 2 133 795€ 1 838 998€ 1 298 264€ 1 220 679€ 545 782€ 445 262€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
273 541€ 670 884€ 198 834€ 403 146€ 282 396€ 93 923€ 19 819€ 70 054€ 310 239€ 295 001€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
28 200€ 21 768€ 5 000€ 0€ 120 601€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
7 121 € 7 121 € 15 469 € 848 636 € 1 181 870 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
7 121€ 7 121€ 15 469€ 15 469€ 15 104€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 833 167€ 1 166 766€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 761 066 € 7 118 769 € 6 729 749 € 6 107 078 € 5 703 112 € 5 722 251 € 4 828 927 € 5 177 845 € 4 345 427 € 5 359 754 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 441 275 € 2 531 093 € 2 193 055 € 1 951 268 € 1 896 704 € 1 721 376 € 1 627 922 € 1 889 833 € 1 633 885 € 1 381 156 €
032
B.I.1
Materiál
964 661€ 1 369 411€ 1 051 790€ 956 202€ 963 612€ 816 638€ 951 293€ 1 032 199€ 930 507€ 649 077€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
746 875€ 772 080€ 772 942€ 603 539€ 598 555€ 548 489€ 454 140€ 533 689€ 407 400€
034
B.I.3
Výrobky
725 766€ 386 042€ 368 323€ 389 747€ 333 367€ 354 186€ 220 413€ 321 918€ 293 186€ 262 061€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
3 973€ 3 560€ 1 780€ 1 170€ 2 063€ 2 076€ 2 027€ 2 792€ 7 524€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
76 495 € 115 375 € 66 688 € 28 642 € 19 783 € 43 244 € 0 € 2 988 € 3 290 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 655€ 0€ 2 655€ 2 655€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
76 495€ 112 720€ 66 688€ 28 642€ 19 783€ 43 244€ 0€ 333€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 083 041 € 4 244 883 € 4 216 047 € 3 988 871 € 3 677 377 € 3 810 482 € 3 029 419 € 2 935 333 € 2 553 786 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 736 461€ 4 157 555€ 4 043 044€ 3 892 011€ 3 289 018€ 3 215 938€ 2 920 961€ 2 805 209€ 2 312 984€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
334 781€ 63 480€ 169 774€ 96 665€ 382 059€ 583 300€ 88 844€ 109 092€ 238 915€ 107 891€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
11 799€ 23 848€ 3 229€ 195€ 6 300€ 11 244€ 19 614€ 21 032€ 1 887€ 8 522€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
160 255 € 227 418 € 253 959 € 138 297 € 109 248 € 147 149 € 171 586 € 352 679 € 154 768 € 2 281 078 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 138€ 17 009€ 13 723€ 9 747€ 10 259€ 5 233€ 5 272€ 3 032€ 6 982€ 6 250€
057
B.IV.2
Účty v bankách
147 117€ 210 409€ 240 236€ 128 550€ 98 989€ 141 916€ 166 314€ 349 647€ 147 786€ 2 274 828€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
34 007 € 26 587 € 22 060 € 29 255 € 40 135 € 25 620 € 26 173 € 23 589 € 83 830 € 20 685 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 254€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 007€ 26 587€ 22 060€ 28 603€ 27 557€ 20 912€ 20 905€ 23 033€ 33 407€ 15 751€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
5 268€ 556€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
652€ 12 578€ 4 708€ 0€ 50 169€ 4 934€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 103 042 € 13 648 287 € 11 796 552 € 11 145 222 € 10 454 209 € 10 117 063 € 8 905 642 € 9 457 407 € 9 126 767 € 10 550 443 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 938 451 € 6 996 979 € 6 899 923 € 6 505 269 € 6 475 333 € 6 583 524 € 6 357 291 € 6 641 223 € 6 766 337 € 8 767 431 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
624 111 € 624 111 € 624 111 € 624 111 € 624 111 € 624 111 € 624 111 € 624 111 € 624 111 € 271 474 €
069
A.I.1
Základné imanie
624 111€ 624 111€ 624 111€ 624 111€ 624 111€ 624 111€ 624 111€ 624 111€ 624 111€ 271 474€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
150 € 150 € 8 498 € 8 498 € 8 133 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
150€ 150€ 8 498€ 8 498€ 8 133€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 612 831 € 5 612 831 € 5 612 831 € 5 612 831 € 5 612 831 € 5 612 831 € 5 612 831 € 5 731 444 € 5 727 944 € 8 304 561 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
193 443€ 193 443€ 193 443€ 193 443€ 193 443€ 193 443€ 193 443€ 312 056€ 312 056€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 7 372 672€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
5 419 388€ 5 419 388€ 5 419 388€ 5 419 388€ 5 419 388€ 5 419 388€ 5 419 388€ 5 419 388€ 5 415 888€ 931 889€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
16 147 € 16 147 € 16 147 € 16 147 € 16 147 € 16 147 € 0 € 395 785 € 171 063 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 147€ 16 147€ 16 147€ 16 147€ 16 147€ 16 147€ 0€ 395 785€ 171 063€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
685 362 € 743 890 € 646 834 € 252 180 € 222 244 € 330 285 € 120 199 € -118 615 € 234 721 € 183 263 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 815 559 € 6 160 484 € 4 642 051 € 4 299 663 € 3 551 872 € 3 135 827 € 2 494 393 € 2 753 041 € 2 296 011 € 1 716 208 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
449 495 € 573 313 € 365 160 € 177 348 € 99 912 € 166 422 € 127 746 € 28 528 € 28 464 € 18 046 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
60 502€ 54 969€ 45 003€ 36 505€ 27 397€ 21 633€ 58 320€ 22 828€ 12 731€ 16 933€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
39 502€ 32 840€ 13 903€ 8 800€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
349 491€ 485 504€ 306 254€ 132 043€ 72 515€ 144 789€ 69 426€ 5 700€ 15 733€ 1 113€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 590 € 6 166 € 5 623 € 5 693 € 3 957 € 4 678 € 10 038 € 19 327 € 363 753 € 16 232 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 590€ 6 166€ 5 623€ 5 693€ 3 957€ 4 678€ 6 026€ 13 282€ 23 729€ 16 232€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 336 900€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 012€ 6 045€ 3 124€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 345 353 € 4 032 684 € 3 731 403 € 2 783 528 € 2 593 071 € 2 307 380 € 2 000 411 € 2 251 197 € 1 897 505 € 1 481 930 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 224 723€ 3 352 578€ 3 049 025€ 2 239 840€ 2 165 760€ 1 889 378€ 1 368 953€ 1 752 213€ 1 004 019€ 1 082 367€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
36 701€ 92 291€ 3 166€ 139 167€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
743 890€ 300 000€ 252 180€ 222 244€ 165 000€ 100 000€ 290 001€ 165 910€ 663 940€ 5 562€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
212 540€ 175 645€ 156 214€ 149 334€ 143 899€ 137 491€ 123 084€ 143 054€ 133 985€ 121 205€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
133 263€ 130 011€ 113 585€ 98 775€ 98 639€ 87 304€ 81 318€ 80 556€ 76 300€ 77 032€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
30 937€ 74 450€ 160 399€ 66 836€ 19 773€ 93 207€ 100 354€ 17 173€ 14 941€ 56 597€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 499€ 0€ 1 154€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 018 121 € 1 548 321 € 539 865 € 1 333 094 € 854 932 € 657 347 € 356 198 € 453 989 € 6 289 € 200 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
138 844€ 353 820€ 493 329€ 0€ 200 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 879 277€ 1 194 501€ 539 865€ 1 333 094€ 854 932€ 164 018€ 356 198€ 453 989€ 6 289€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
349 032 € 490 824 € 254 578 € 340 290 € 427 004 € 397 712 € 53 958 € 63 143 € 64 419 € 66 804 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 5 032€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
431€ 527€ 538€ 81€ 1 964€ 17€ 277€ 1 971€ 132€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
237 538€ 348 601€ 167 674€ 253 843€ 336 942€ 331 477€ 49 792€ 50 220€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
111 063€ 141 696€ 86 366€ 86 366€ 88 098€ 66 218€ 3 889€ 7 891€ 62 448€ 66 672€