Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TECHNOPLAST, výrobné družstvo, Topoľčany

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
301 894 € 277 439 € 231 346 € 175 455 € 187 500 € 199 648 € 214 350 € 209 601 € 238 851 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
54 308 € 57 718 € 61 128 € 66 735 € 75 486 € 83 987 € 84 325 € 81 977 € 91 153 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
53 978 € 57 388 € 60 798 € 66 405 € 75 156 € 83 657 € 83 995 € 81 647 € 90 823 €
012
A.II.1
Pozemky
40 748€ 40 748€ 40 748€ 40 748€ 40 748€ 40 748€ 40 748€ 40 748€ 40 748€
013
A.II.2
Stavby
13 085€ 15 609€ 18 134€ 20 876€ 26 578€ 32 029€ 34 777€ 40 870€ 46 330€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
145€ 1 031€ 1 916€ 4 781€ 7 830€ 10 880€ 8 470€ 29€ 3 745€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
245 505 € 217 629 € 167 908 € 107 162 € 110 521 € 114 203 € 128 862 € 126 481 € 145 964 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
55 638 € 46 885 € 66 624 € 59 566 € 60 288 € 72 864 € 60 095 € 102 423 € 105 298 €
035
B.I.1
Materiál
30 052€ 19 209€ 32 842€ 33 615€ 47 007€ 48 754€ 39 084€ 58 647€ 54 819€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
25 106€ 27 196€ 33 302€ 25 471€ 12 801€ 23 531€ 20 432€ 43 197€ 49 900€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
480€ 480€ 480€ 480€ 480€ 579€ 579€ 579€ 579€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
114 045 € 36 627 € 100 572 € 47 349 € 32 830 € 26 661 € 37 841 € 19 003 € 34 069 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
111 420 € 23 439 € 87 643 € 44 843 € 31 701 € 22 942 € 36 460 € 17 146 € 32 514 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
111 420€ 23 439€ 87 643€ 44 843€ 31 701€ 22 942€ 36 460€ 17 146€ 32 514€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 564€ 13 130€ 12 857€ 2 456€ 1 086€ 3 667€ 1 274€ 1 764€ 1 322€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
61€ 58€ 72€ 50€ 43€ 52€ 107€ 93€ 233€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
75 822 € 134 117 € 712 € 247 € 17 403 € 14 678 € 30 926 € 5 055 € 6 597 €
072
B.V.1.
Peniaze
583€ 649€ 137€ 122€ 324€ 398€ 310€ 148€ 82€
073
B.V.2.
Účty v bankách
75 239€ 133 468€ 575€ 125€ 17 079€ 14 280€ 30 616€ 4 907€ 6 515€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 081 € 2 092 € 2 310 € 1 558 € 1 493 € 1 458 € 1 163 € 1 143 € 1 734 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
83€ 208€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 081€ 2 092€ 2 310€ 1 558€ 1 493€ 1 458€ 1 163€ 1 060€ 1 452€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
74€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
301 894 € 277 439 € 231 346 € 175 455 € 187 500 € 199 648 € 214 350 € 209 601 € 238 851 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
220 334 € 206 005 € 74 525 € 67 776 € 66 352 € 60 886 € 48 347 € 32 078 € 25 813 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 698 € 11 982 € 13 868 € 15 675 € 15 675 € 18 891 € 22 454 € 22 454 € 25 499 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 698€ 11 982€ 13 868€ 15 675€ 15 675€ 18 891€ 22 454€ 22 454€ 25 499€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 898 € 6 898 € 6 898 € 6 898 € 6 898 € 6 898 € 6 898 € 6 898 € 6 898 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 898€ 6 898€ 6 898€ 6 898€ 6 898€ 6 898€ 6 898€ 6 898€ 6 898€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
167 125 € 53 758 € 45 203 € 43 779 € 35 097 € 18 995 € 2 726 € 1 631 € 1 631 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
18 995€ 2 726€ 1 631€ 1 631€
092
A.V.2
Ostatné fondy
167 125€ 53 758€ 45 203€ 43 779€ 35 097€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
19 999 € -8 202 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 999€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 202€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
15 614 € 133 367 € 8 556 € 1 424 € 8 682 € 16 102 € 16 269 € 9 297 € -8 215 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
81 215 € 71 434 € 156 798 € 107 663 € 121 128 € 138 750 € 165 984 € 177 498 € 213 006 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 713 € 13 153 € 14 946 € 24 797 € 26 850 € 57 422 € 71 467 € 88 393 € 100 600 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 688€ 11 946€ 13 558€ 23 032€ 24 634€ 600€ 500€ 500€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 025€ 1 207€ 1 388€ 1 765€ 2 216€ 2 296€ 2 286€ 2 241€ 2 744€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
54 526€ 68 681€ 85 652€ 97 843€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
13€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
64 268 € 51 974 € 58 070 € 40 988 € 65 703 € 46 182 € 49 092 € 53 068 € 77 438 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
22 051 € 15 533 € 18 179 € 12 194 € 28 571 € 20 064 € 26 000 € 24 282 € 41 183 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
22 051€ 15 533€ 18 179€ 12 194€ 28 571€ 20 064€ 26 000€ 24 282€ 41 183€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 276€ 7 836€ 10 381€ 7 840€ 9 095€ 10 289€ 9 500€ 10 189€ 13 476€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 990€ 5 197€ 5 931€ 7 407€ 5 708€ 4 533€ 3 120€ 2 515€ 1 459€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 737€ 8 126€ 8 959€ 9 143€ 8 683€ 8 826€ 7 457€ 6 232€ 6 316€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 016€ 7 850€ 5 527€ 4 404€ 2 455€ 2 352€ 2 820€ 4 097€ 5 250€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 198€ 7 432€ 9 093€ 11 191€ 118€ 195€ 5 753€ 9 754€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
10 234 € 6 307 € 12 126 € 11 627 € 10 575 € 10 146 € 12 425 € 3 037 € 1 968 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 234€ 6 307€ 12 126€ 11 627€ 10 575€ 10 146€ 12 425€ 3 037€ 1 968€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
53 656€ 12 251€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
18 000€ 18 000€ 18 000€ 25 000€ 33 000€ 33 000€ 33 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
345 € 23 € 16 € 20 € 12 € 19 € 25 € 32 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
23€ 16€ 20€ 12€ 19€ 25€ 32€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
345€