Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
29 952 779 € 29 083 861 € 30 082 119 € 28 380 385 € 27 451 230 € 26 768 302 € 25 949 677 € 25 505 607 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 640 057 € 23 187 321 € 23 359 696 € 21 773 170 € 20 587 591 € 20 470 159 € 18 617 577 € 18 588 574 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
57 277 € 37 369 € 89 378 € 126 333 € 151 807 € 188 609 € 144 498 € 62 081 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
57 277€ 37 369€ 89 378€ 126 333€ 151 807€ 188 609€ 60 610€ 60 443€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
83 888€ 1 638€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 946 654 € 21 560 126 € 21 680 492 € 20 057 011 € 18 845 958 € 18 699 424 € 16 890 953 € 16 943 537 €
012
A.II.1
Pozemky
1 687 639€ 1 693 068€ 1 332 670€ 1 172 804€ 1 124 120€ 1 084 957€ 1 095 247€ 1 107 536€
013
A.II.2
Stavby
16 535 151€ 15 708 578€ 16 322 490€ 15 737 777€ 15 559 738€ 15 558 200€ 13 739 719€ 13 734 255€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 576 941€ 2 777 625€ 3 188 800€ 2 100 922€ 1 742 000€ 1 798 775€ 1 375 549€ 1 343 558€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
233 288€ 274 432€ 312 459€ 13 863€ 13 863€ 13 862€ 13 863€ 13 863€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
362 527€ 793 533€ 353 683€ 860 565€ 324 237€ 210 830€ 661 775€ 736 097€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
551 108€ 312 890€ 170 390€ 171 080€ 82 000€ 32 800€ 4 800€ 8 228€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 636 126 € 1 589 826 € 1 589 826 € 1 589 826 € 1 589 826 € 1 582 126 € 1 582 126 € 1 582 956 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
243 855€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
297 855€ 251 555€ 251 555€ 251 555€ 243 855€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 338 271€ 1 338 271€ 1 338 271€ 1 338 271€ 1 338 271€ 1 338 271€ 1 582 126€ 1 582 956€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
7 700€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 104 012 € 5 692 245 € 6 488 166 € 6 428 411 € 6 668 001 € 6 134 260 € 7 079 715 € 6 773 040 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 913 894 € 3 461 950 € 3 298 288 € 3 513 916 € 3 414 523 € 3 193 208 € 3 470 563 € 3 343 164 €
035
B.I.1
Materiál
71 088€ 94 439€ 78 119€ 96 017€ 98 671€ 79 986€ 91 352€ 92 567€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
039
B.I.5
Tovar
3 842 805€ 3 367 510€ 3 220 168€ 3 417 898€ 3 315 851€ 3 113 221€ 3 379 210€ 3 250 596€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 29 858 € 59 716 € 89 574 € 119 432 € 149 290 € 179 148 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 29 858 € 59 716 € 89 574 € 119 432 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
119 432€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
29 858€ 59 716€ 89 574€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
149 290€ 179 148€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 132 676 € 1 161 793 € 1 387 154 € 1 727 292 € 1 436 016 € 1 426 197 € 1 915 472 € 2 027 716 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
910 208 € 765 101 € 927 981 € 1 132 391 € 903 007 € 817 821 € 982 962 € 998 412 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
58 941€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
47 508€ 35 761€ 64 768€ 79 418€ 58 054€ 72 008€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
862 700€ 729 340€ 863 213€ 1 052 973€ 844 953€ 686 872€ 982 962€ 998 412€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
200 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
200 425€ 200 425€ 270 151€ 200 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 172€ 3 211€ 122 481€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
222 468€ 193 095€ 258 748€ 321 539€ 333 009€ 285 895€ 932 510€ 1 029 304€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 057 442 € 1 068 502 € 1 772 866 € 1 127 487 € 1 727 888 € 1 395 423 € 1 544 390 € 1 223 012 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 300€ 10 670€ 13 044€ 1 430€ 6 702€ 5 347€ 3 114€ 9 298€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 052 142€ 1 057 832€ 1 759 822€ 1 126 057€ 1 721 186€ 1 390 076€ 1 541 276€ 1 213 714€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
208 710 € 204 295 € 234 257 € 178 804 € 195 638 € 163 883 € 252 385 € 143 993 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 176€ 6 309€ 6 309€ 3 508€ 3 819€ 13 135€ 16 145€ 10 253€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
122 595€ 112 988€ 116 241€ 110 660€ 117 102€ 103 976€ 119 141€ 109 662€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
78 939€ 84 998€ 111 707€ 64 636€ 74 717€ 46 772€ 117 099€ 24 078€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
29 952 779 € 29 083 861 € 30 082 119 € 28 380 385 € 27 451 230 € 26 768 302 € 25 949 677 € 25 505 607 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 979 618 € 19 363 515 € 18 567 395 € 17 866 616 € 17 076 130 € 16 677 410 € 16 078 942 € 15 394 374 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 063 187 € 3 064 900 € 3 157 290 € 3 246 276 € 3 259 496 € 3 603 732 € 3 524 057 € 3 542 544 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 978 856€ 1 978 856€ 1 978 856€ 1 978 856€ 1 978 856€ 1 978 856€ 1 978 856€ 1 978 856€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
1 084 331€ 1 086 044€ 1 178 434€ 1 267 420€ 1 280 640€ 1 624 876€ 1 545 201€ 1 563 688€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 865 703€ 1 865 703€ 1 865 703€ 1 865 703€ 1 865 703€ 1 865 703€ 1 865 703€ 1 865 703€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 366 284 € 5 366 284 € 5 366 284 € 5 366 284 € 5 357 537 € 5 357 537 € 5 357 537 € 5 357 537 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 366 284€ 5 366 284€ 5 366 284€ 5 366 284€ 5 357 537€ 5 357 537€ 5 357 537€ 5 357 537€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
8 267 378 € 7 501 247 € 6 911 688 € 6 286 344 € 5 590 785 € 5 081 166 € 4 354 925 € 4 104 295 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
8 267 378€ 7 501 247€ 6 911 688€ 6 286 344€ 5 590 785€ 5 081 166€ 4 354 925€ 4 104 295€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
133 231 € 133 231 € 133 231 € 133 231 € 133 231 € 133 231 € 133 231 € 134 061 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
133 231€ 133 231€ 133 231€ 133 231€ 133 231€ 133 231€ 133 231€ 134 061€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
500 000 € 300 000 € 150 000 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
500 000€ 300 000€ 150 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 783 835 € 1 132 150 € 983 199 € 968 778 € 869 378 € 636 041 € 843 489 € 390 234 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 826 102 € 9 632 670 € 11 424 297 € 10 426 174 € 10 300 123 € 10 005 051 € 9 832 296 € 10 082 109 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 492 971 € 1 584 738 € 1 792 617 € 1 512 715 € 1 594 834 € 1 735 183 € 619 640 € 528 499 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
418 638€ 615 013€ 868 250€ 680 750€ 868 250€ 1 055 750€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
147 802€ 137 659€ 241 238€ 233 475€ 223 750€ 246 099€ 253 779€ 245 171€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
184 455€ 152 304€ 81 788€ 86 824€ 51 204€ 35 128€ 34 254€ 3 551€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
742 076€ 679 762€ 601 341€ 511 666€ 451 630€ 398 206€ 331 607€ 279 777€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
125 046 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
125 046€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
716 590€ 591 646€ 760 702€ 119 040€ 476 184€ 833 328€ 1 190 472€ 1 547 616€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 168 954 € 5 200 867 € 6 804 771 € 7 270 070 € 7 253 520 € 6 551 663 € 6 859 037 € 6 443 152 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 292 406 € 3 334 664 € 5 131 540 € 5 821 986 € 5 931 376 € 5 409 673 € 5 773 953 € 5 352 894 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
51 741€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
192 760€ 207 714€ 388 341€ 351 988€ 436 270€ 3 083 153€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 099 646€ 3 126 950€ 4 743 199€ 5 469 998€ 5 495 106€ 2 274 779€ 5 773 953€ 5 352 894€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
39 951€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
39 951€ 39 951€ 39 951€ 39 951€ 39 951€ 187 500€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
304 246€ 366 714€ 278 922€ 198 738€ 217 224€ 9 444€ 9 444€ 9 444€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
563 489€ 531 084€ 477 155€ 455 734€ 411 910€ 372 808€ 374 104€ 357 823€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
371 018€ 366 323€ 331 491€ 319 124€ 286 134€ 269 972€ 264 465€ 265 924€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
584 493€ 547 971€ 527 932€ 406 923€ 353 332€ 246 621€ 382 411€ 402 066€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 351€ 14 160€ 17 780€ 27 614€ 13 593€ 15 694€ 54 660€ 55 001€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
791 936 € 947 485 € 622 944 € 508 298 € 618 441 € 527 733 € 806 003 € 791 111 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
133 955€ 142 203€ 141 575€ 136 038€ 110 902€ 94 241€ 178 115€ 164 508€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
657 981€ 805 282€ 481 369€ 372 260€ 507 539€ 433 492€ 627 888€ 626 603€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
530 605€ 1 307 934€ 1 443 263€ 1 016 051€ 357 144€ 357 144€ 357 144€ 771 731€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
147 059 € 87 676 € 90 427 € 87 595 € 74 977 € 85 841 € 38 439 € 29 124 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
103 846€ 45 470€ 53 754€ 59 102€ 52 365€ 68 053€ 28 029€ 24 753€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
784€ 2 133€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
43 213€ 42 206€ 36 673€ 28 493€ 22 612€ 17 788€ 9 626€ 2 238€