Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
119 075 211€ 109 983 504€ 103 316 572€ 99 568 390€ 94 346 598€ 91 910 557€ 88 899 867€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
120 393 475 € 111 375 214 € 104 406 712 € 100 515 505 € 95 426 371 € 92 865 041 € 90 042 736 € 88 367 442 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
117 365 711€ 108 284 807€ 101 633 769€ 97 911 451€ 92 823 784€ 90 436 220€ 87 501 530€ 86 089 281€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
5 885€ 6 235€ 5 920€ 4 566€ 5 513€ 5 521€ 6 795€ 5 883€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 703 615€ 1 692 462€ 1 676 883€ 1 652 373€ 1 517 302€ 1 468 816€ 1 391 542€ 1 311 730€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 133 250€ 1 058 983€ 998 579€ 846 975€ 854 505€ 853 068€ 883 992€ 863 166€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
165 539€ 277 399€ 54 982€ 39 722€ 144 820€ 8 329€ 57 265€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 475€ 55 328€ 36 579€ 60 418€ 80 447€ 93 087€ 201 612€ 97 382€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
117 359 244 € 109 294 574 € 102 965 142 € 98 865 133 € 93 580 802 € 91 039 729 € 88 349 108 € 86 874 915 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
89 812 838€ 83 588 405€ 79 167 726€ 77 051 803€ 73 525 985€ 71 861 509€ 69 761 424€ 68 728 254€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 494 950€ 3 379 346€ 3 139 272€ 2 983 916€ 3 099 194€ 3 000 653€ 3 058 735€ 3 177 332€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 385 830€ 2 382 823€ 2 247 772€ 2 211 672€ 1 967 503€ 1 981 676€ 1 948 702€ 1 906 559€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
18 964 826 € 17 339 054 € 15 934 958 € 14 336 402 € 12 777 020 € 12 248 486 € 11 778 860 € 11 368 577 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 184 279€ 12 091 619€ 11 041 455€ 9 931 022€ 8 844 541€ 8 438 523€ 8 097 503€ 7 832 517€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
17 586€ 77 751€ 78 219€ 78 058€ 77 130€ 77 648€ 70 776€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 855 596€ 4 446 185€ 4 115 889€ 3 691 940€ 3 281 918€ 3 154 908€ 3 056 255€ 2 977 709€
19
E.4.
Sociálne náklady
924 951€ 783 664€ 699 863€ 635 221€ 572 503€ 577 925€ 547 454€ 487 575€
20
F.
Dane a poplatky
139 672€ 126 407€ 115 397€ 121 858€ 127 024€ 118 546€ 112 273€ 111 332€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 346 849€ 2 261 431€ 2 170 576€ 1 968 153€ 1 821 187€ 1 641 056€ 1 511 335€ 1 402 562€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 346 849€ 2 261 431€ 2 170 576€ 1 968 153€ 1 821 187€ 1 641 056€ 1 511 335€ 1 402 562€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
47 860€ 49 570€ 23 617€ 11 897€ 46 327€ 964€ 9 967€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 815€ 1 870€ 51€ -64€ -103€ 100€ 1 529€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
163 604€ 165 668€ 165 773€ 179 496€ 216 665€ 186 739€ 166 283€ 180 299€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 034 231 € 2 080 640 € 1 441 570 € 1 650 372 € 1 845 569 € 1 825 312 € 1 693 628 € 1 492 527 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
24 514 843 € 21 691 913 € 19 760 381 € 18 167 974 € 16 608 422 € 15 919 787 € 15 014 998 € 14 457 915 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
97 386 € 154 556 € 21 977 € 84 931 € 173 593 € 25 527 € 25 565 € 75 171 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
97 323 € 153 460 € 21 141 € 81 141 € 170 991 € 21 141 € 21 141 € 71 141 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
97 323€ 153 460€ 21 141€ 81 141€ 170 991€ 21 141€ 21 141€ 71 141€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
11 € 186 € 836 € 3 778 € 2 568 € 4 168 € 4 418 € 4 001 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
11€ 186€ 836€ 3 778€ 2 568€ 4 168€ 4 418€ 4 001€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 2€ 12€ 2€ 6€ 29€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
50€ 908€ 34€ 216€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
304 061 € 232 750 € 186 564 € 156 530 € 160 415 € 239 860 € 224 821 € 184 296 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
36 525 € 38 731 € 22 745 € 20 420 € 18 037 € 17 891 € 20 049 € 19 601 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
36 525€ 38 731€ 22 745€ 20 420€ 18 037€ 17 891€ 20 049€ 19 601€
52
O.
Kurzové straty
72€ 100€ 345€ 563€ 291€ 687€ 282€ 450€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
267 464€ 193 919€ 163 474€ 135 547€ 142 087€ 221 282€ 204 490€ 164 245€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-206 675 € -78 194 € -164 587 € -71 599 € 13 178 € -214 333 € -199 256 € -109 125 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 827 556 € 2 002 446 € 1 276 983 € 1 578 773 € 1 858 747 € 1 610 979 € 1 494 372 € 1 383 402 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
699 332 € 412 400 € 257 346 € 347 557 € 315 833 € 385 118 € 372 094 € 263 541 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
607 711€ 396 881€ 195 489€ 160 078€ 301 224€ 228 016€ 133 413€ 119 424€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
91 621€ 15 519€ 61 857€ 187 479€ 14 609€ 157 102€ 238 681€ 144 117€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 128 224 € 1 590 046 € 1 019 637 € 1 231 216 € 1 542 914 € 1 225 861 € 1 122 278 € 1 119 861 €