Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stavebné bytové družstvo Skalica

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
552 607 € 595 185 € 637 851 € 657 992 € 720 125 € 733 848 € 757 906 € 750 827 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
318 553 € 346 675 € 461 676 € 483 259 € 560 985 € 587 623 € 619 384 € 631 612 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
318 553 € 346 675 € 461 676 € 483 259 € 560 985 € 587 623 € 619 384 € 631 612 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
318 553€ 346 675€ 461 676€ 483 259€ 560 985€ 587 623€ 619 384€ 631 612€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
234 054 € 248 510 € 176 175 € 174 733 € 159 140 € 146 225 € 138 522 € 119 215 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
73 428 € 84 285 € 5 009 € 15 127 € 22 691 € 24 664 € 28 750 € 22 977 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
-8 823€ -6 595€ -8 801€ -4 185€ 3 838€ 3 151€ 418€ -3 253€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
82 251€ 90 880€ 13 810€ 19 312€ 18 853€ 21 513€ 28 332€ 26 230€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
160 626 € 164 225 € 171 166 € 159 606 € 136 449 € 121 561 € 109 772 € 96 238 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
160 626€ 164 225€ 171 166€ 159 606€ 136 449€ 121 561€ 109 772€ 96 238€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
552 607 € 595 185 € 637 851 € 657 992 € 720 125 € 733 848 € 757 906 € 750 827 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
252 806 € 277 656 € 384 205 € 397 207 € 465 534 € 486 753 € 509 146 € 521 077 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
2 502 € 2 502 € 2 502 € 2 502 € 2 502 € 2 502 € 2 502 € 2 502 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
2 502€ 2 502€ 2 502€ 2 502€ 2 502€ 2 502€ 2 502€ 2 502€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
300 629€ 325 086€ 431 478€ 448 596€ 517 892€ 539 753€ 566 002€ 573 147€
030
A.III.
Fondy zo zisku
42 573€ 42 573€ 42 430€ 42 430€ 42 430€ 42 430€ 42 430€ 42 430€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-92 505€ -92 205€ -93 123€ -97 066€ -97 904€ -100 950€ -99 786€ -89 135€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-393 € -300 € 918 € 745 € 1 477 € 3 046 € -2 002 € -7 867 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
299 801 € 317 529 € 253 646 € 260 785 € 253 728 € 247 095 € 248 760 € 214 938 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
168 706€ 125 555€ 127 855€ 180 046€ 161 089€ 146 792€ 128 518€ 109 429€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
57 240 € 109 110 € 28 974 € 36 362 € 38 385 € 39 839 € 52 850 € 48 316 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 648€ 6 608€ 5 434€ 5 397€ 6 837€ 7 802€ 15 286€ 14 068€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 738€ 2 281€ -45€ 1 609€ 1 516€ 1 428€ 1 502€ 1 512€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
109€ 29€ 3€ 664€ 656€ 163€ 649€ 262€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
50 745€ 100 192€ 23 582€ 28 692€ 29 376€ 30 446€ 35 413€ 32 474€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
73 855€ 82 864€ 96 817€ 44 377€ 54 254€ 60 464€ 67 392€ 73 873€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci