Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
409 896€ 508 646€ 592 048€ 611 372€ 668 186€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
109 183€ 159 588€ 194 311€ 206 107€ 212 333€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
109 183€ 159 588€ 194 311€ 206 107€ 187 333€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 25 000€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
300 713€ 349 058€ 397 737€ 405 265€ 455 853€
010
 
Pozemky (031)
21 307€ 21 307€ 21 307€ 21 307€ 21 307€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
258 555€ 287 386€ 316 176€ 344 966€ 369 877€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
20 851€ 40 365€ 60 254€ 33 515€ 53 240€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 5 477€ 11 429€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
15 183 642€ 11 446 599€ 10 044 475€ 9 871 832€ 9 624 315€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
69€ 123€ 49€ 142€ 73€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
69€ 123€ 49€ 142€ 73€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
5 348 573€ 4 010 793€ 2 583 895€ 2 176 618€ 2 299 041€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
4 726 232€ 3 793 840€ 2 433 298€ 2 071 204€ 2 200 585€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
225 503€ 214 460€ 145 639€ 98 895€ 92 678€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
394 212€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
2 626€ 2 493€ 4 958€ 6 519€ 5 778€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
9 835 000€ 7 435 684€ 7 460 531€ 7 695 072€ 7 325 201€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
5 171€ 4 192€ 10 978€ 14 558€ 10 102€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
9 829 829€ 7 431 491€ 7 449 553€ 7 680 514€ 7 315 099€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
11 883€ 11 168€ 14 023€ 21 441€ 23 221€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
11 883€ 11 168€ 14 023€ 21 441€ 23 221€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
15 605 421€ 11 966 414€ 10 650 546€ 10 504 645€ 10 315 722€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
756 999€ 705 799€ 716 318€ 1 991 565€ 1 976 103€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
814 786€ 763 586€ 774 105€ 2 049 352€ 2 033 889€
063
 
Základné imanie (411)
534 158€ 534 158€ 534 158€ 534 158€ 534 158€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
280 628€ 229 428€ 239 947€ 1 515 194€ 1 499 731€
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-57 787€ -57 787€ -57 787€ -57 787€ -57 787€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
14 848 422€ 11 258 111€ 9 929 392€ 8 502 979€ 8 326 922€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 173 151€ 905 192€ 985 195€ 222 154€ 211 738€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
759 019€ 565 619€ 768 254€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
414 132€ 339 574€ 216 941€ 222 154€ 211 738€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
37€ 320€ 368€ 3 548€ 1 389€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
37€ 320€ 368€ 3 548€ 1 389€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
13 674 689€ 10 351 738€ 8 943 741€ 8 277 578€ 8 113 671€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
13 383 756€ 10 042 604€ 8 687 171€ 7 767 143€ 7 735 676€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
112 224€ 115 536€ 100 309€ 125 508€ 154 014€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
70 173€ 72 503€ 64 177€ 95 177€ 89 070€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
35 982€ 66 444€ 36 191€ 111 007€ 41 415€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
72 554€ 54 651€ 55 892€ 178 743€ 93 497€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
545€ 861€ 88€ -301€ 123€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
545€ 861€ 88€ -301€ 123€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
0€ 2 504€ 4 836€ 10 101€ 12 697€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 2 144€ 2 144€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
0€ 2 504€ 4 836€ 7 957€ 10 553€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
15 605 421€ 11 966 414€ 10 650 546€ 10 504 645€ 10 315 722€