Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
411 686€ 308 302€ 409 896€ 508 646€ 592 048€ 611 372€ 668 186€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
202 108€ 60 132€ 109 183€ 159 588€ 194 311€ 206 107€ 212 333€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
202 108€ 60 132€ 109 183€ 159 588€ 194 311€ 206 107€ 187 333€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 25 000€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
209 578€ 248 170€ 300 713€ 349 058€ 397 737€ 405 265€ 455 853€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
21 307€ 21 307€ 21 307€ 21 307€ 21 307€ 21 307€ 21 307€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
174 332€ 203 240€ 258 555€ 287 386€ 316 176€ 344 966€ 369 877€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
467€ 20 851€ 40 365€ 60 254€ 33 515€ 53 240€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
10 511€ 17 931€ 0€ 5 477€ 11 429€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
746€ 56€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
2 683€ 5 169€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
12 770 374€ 13 038 409€ 15 183 642€ 11 446 599€ 10 044 475€ 9 871 832€ 9 624 315€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
777€ 851€ 69€ 123€ 49€ 142€ 73€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
777€ 851€ 69€ 123€ 49€ 142€ 73€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
3 276 741€ 4 912 196€ 5 348 573€ 4 010 793€ 2 583 895€ 2 176 618€ 2 299 041€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 495 133€ 3 227 675€ 4 726 232€ 3 793 840€ 2 433 298€ 2 071 204€ 2 200 585€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 683 714€ 1 663 000€ 225 503€ 214 460€ 145 639€ 98 895€ 92 678€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
76 984€ 8 433€ 394 212€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
20 910€ 13 087€ 2 626€ 2 493€ 4 958€ 6 519€ 5 778€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
9 492 856€ 8 125 362€ 9 835 000€ 7 435 684€ 7 460 531€ 7 695 072€ 7 325 201€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 017€ 2 146€ 5 171€ 4 192€ 10 978€ 14 558€ 10 102€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
9 491 839€ 8 123 216€ 9 829 829€ 7 431 491€ 7 449 553€ 7 680 514€ 7 315 099€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
15 179€ 12 233€ 11 883€ 11 168€ 14 023€ 21 441€ 23 221€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
15 179€ 12 233€ 11 883€ 11 168€ 14 023€ 21 441€ 23 221€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
13 197 239€ 13 358 944€ 15 605 421€ 11 966 414€ 10 650 546€ 10 504 645€ 10 315 722€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
704 960€ 873 203€ 756 999€ 705 799€ 716 318€ 1 991 565€ 1 976 103€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
762 747€ 930 990€ 814 786€ 763 586€ 774 105€ 2 049 352€ 2 033 889€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
534 158€ 534 158€ 534 158€ 534 158€ 534 158€ 534 158€ 534 158€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
228 589€ 396 832€ 280 628€ 229 428€ 239 947€ 1 515 194€ 1 499 731€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-57 787€ -57 787€ -57 787€ -57 787€ -57 787€ -57 787€ -57 787€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
12 492 279€ 12 485 741€ 14 848 422€ 11 258 111€ 9 929 392€ 8 502 979€ 8 326 922€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
437 733€ 300 058€ 1 173 151€ 905 192€ 985 195€ 222 154€ 211 738€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
15 282€ 15 282€ 759 019€ 565 619€ 768 254€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
422 452€ 284 776€ 414 132€ 339 574€ 216 941€ 222 154€ 211 738€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 843€ 3 579€ 37€ 320€ 368€ 3 548€ 1 389€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 843€ 3 579€ 37€ 320€ 368€ 3 548€ 1 389€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
12 052 346€ 12 182 029€ 13 674 689€ 10 351 738€ 8 943 741€ 8 277 578€ 8 113 671€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
11 646 683€ 11 654 767€ 13 383 756€ 10 042 604€ 8 687 171€ 7 767 143€ 7 735 676€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
140 588€ 132 261€ 112 224€ 115 536€ 100 309€ 125 508€ 154 014€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
84 698€ 78 783€ 70 173€ 72 503€ 64 177€ 95 177€ 89 070€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
27 434€ 204 680€ 35 982€ 66 444€ 36 191€ 111 007€ 41 415€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
30 150€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
122 794€ 111 538€ 72 554€ 54 651€ 55 892€ 178 743€ 93 497€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
356€ 75€ 545€ 861€ 88€ -301€ 123€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
356€ 75€ 545€ 861€ 88€ -301€ 123€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
0€ 2 504€ 4 836€ 10 101€ 12 697€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 2 144€ 2 144€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 2 504€ 4 836€ 7 957€ 10 553€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
13 197 239€ 13 358 944€ 15 605 421€ 11 966 414€ 10 650 546€ 10 504 645€ 10 315 722€