Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
32 914€ 26 570€ 79 230€ 22 846€ 22 882€ 24 969€ 24 526€
02
502
Spotreba energie
40 464€ 20 652€ 15 380€ 14 523€ 16 307€ 15 677€ 16 048€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
15 383€ 10 402€ 23 130€ 19 125€ 5 098€ 8 350€ 14 314€
05
512
Cestovné
3 449€ 234€ 5 140€ 5 242€ 15 112€ 14 644€ 21 815€
06
513
Náklady na reprezentáciu
9 080€ 2 894€ 6 811€ 5 886€ 6 980€ 7 136€ 8 867€
07
518
Ostatné služby
317 303€ 315 951€ 364 918€ 281 598€ 363 545€ 307 560€ 372 973€
08
521
Mzdové náklady
1 805 601€ 1 583 759€ 1 641 167€ 1 662 936€ 1 401 141€ 1 350 388€ 1 307 661€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
602 381€ 526 284€ 554 332€ 466 149€ 483 126€ 454 488€ 441 147€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
79 720€ 66 725€ 64 539€ 53 126€ 48 592€ 49 005€ 48 179€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 3 240€ 28 079€ 792€ 1 464€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
3 848€ 3 848€ 2 707€ 2 707€ 2 707€ 2 704€ 2 704€
15
538
Ostatné dane a poplatky
7 398€ 13 189€ 61 366€ 14 368€ 3 509€ 32 228€ 11 144€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
23€ 0€ 14€ 124€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
60€ 0€ 288€ 18€ 491€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
64 002€ 1 529 004€ 20 068€ 13 152€ 29 469€ 26€ 4 337€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
786€ 723€ 8 780€ 3 835€ 5 857€ 5 888€ 5 411€
21
546
Dary
222€
22
547
Osobitné náklady
0€ -204€ 104€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
26 008€ 421 071€ 221 504€ 19 452€ 16 987€ 9 097€ 6 931€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
156 363€ 115 968€ 179 175€ 184 802€ 191 456€ 172 584€ 160 912€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
0€ 15 277€ 104 818€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
147 552€ 1 374 886€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
26 483€ 28 115€ 23 374€ 28 667€ 16 459€ 13 472€ 20 619€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 338 734€ 6 040 335€ 3 271 867€ 2 801 738€ 2 657 440€ 2 484 901€ 2 573 869€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
813 124€ 851 440€ 1 495 145€ 1 044 196€ 895 690€ 338 744€ 90 220€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
5 698€ 10 160€ 19 366€ 15 912€ 7 538€ 8 785€ 8 691€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
1 500 000€
53
644
Úroky
0€ 3€ 114€ 626€ 969€
54
645
Kurzové zisky
10€ 377€ 58€ 160€ 28€ 29€ 139€
55
646
Prijaté dary
2 504€ 2 332€ 9 429€ 6 690€ 7 290€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
2 519 622€ 2 081 024€ 1 703 320€ 1 739 134€ 1 744 501€ 2 120 611€ 2 456 223€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1€ 125€ 0€ 140€ 336€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
990 320€
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
65 000€ 0€ 1 991€
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
384 566€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 20€ 9 179€ 8 907€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
279€ 225 813€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 338 734€ 6 043 701€ 3 285 517€ 2 801 738€ 2 657 460€ 2 485 000€ 2 574 430€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
0€ 3 366€ 13 650€ 1€ 21€ 99€ 561€
76
591
Daň z príjmov
3 366€ 13 650€ 1€ 21€ 99€ 561€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€