Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
21 927 512€ 22 731 736€ 22 996 198€ 19 650 616€ 20 352 961€ 20 055 881€ 9 516 897€ 9 836 647€ 7 333 408€ 7 593 455€ 7 962 181€ 8 043 778€ 7 974 142€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
21 731 762€ 22 383 688€ 22 829 569€ 19 516 123€ 20 229 466€ 19 929 447€ 9 408 177€ 9 716 318€ 7 165 661€ 7 423 676€ 7 806 182€ 7 906 766€ 7 788 456€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
4 112€ 5 523€ 6 934€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 960€ 11 018€ 18 091€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
4 112€ 5 523€ 6 934€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 960€ 11 018€ 18 091€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
21 727 650€ 22 378 165€ 22 822 635€ 19 516 123€ 20 229 466€ 19 929 447€ 9 408 177€ 9 716 318€ 7 165 661€ 7 423 676€ 7 802 222€ 7 895 748€ 7 770 365€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
429 785€ 429 785€ 297 341€ 297 341€ 305 125€ 297 341€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
3 220€ 2 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 7 863 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
17 761 871€ 19 026 767€ 20 088 640€ 16 851 820€ 17 842 713€ 17 763 316€ 7 592 204€ 31 800€ 5 235 254€ 5 324 622€ 5 521 085€ 5 428 090€ 5 179 579€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
256 334€ 347 448€ 428 004€ 417 143€ 343 096€ 138 210€ 32 333€ 10 333€ 46 649€ 72 655€ 104 223€ 141 078€ 179 679€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
217 620€ 265 158€ 305 431€ 302 095€ 66 632€ 63 510€ 60 680€ 0€ 59 052€ 151 616€ 250 092€ 349 681€ 400 385€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
2 061 764€ 1 214 102€ 1 319 805€ 1 390 326€ 1 485 603€ 1 585 756€ 1 685 909€ 1 735 986€ 1 786 063€ 1 836 140€ 1 886 217€ 1 936 294€ 1 986 357€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
997 055€ 1 092 205€ 383 414€ 257 398€ 186 298€ 81 314€ 37 051€ 74 791€ 38 643€ 38 643€ 40 605€ 40 605€ 24 365€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
164 191€ 138 547€ 159 660€ 126 501€ 113 734€ 114 494€ 94 948€ 112 187€ 158 030€ 150 912€ 134 599€ 115 524€ 163 380€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
18 036€ 20 599€ 29 825€ 8 381€ 21 260€ 7 789€ 54 704€ 62 683€ 58 633€ 54 554€ 57 944€ 61 804€ 101 640€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
12 416€ 19 236€ 28 086€ 6 781€ 19 437€ 7 510€ 54 704€ 62 683€ 58 633€ 54 554€ 57 944€ 61 329€ 100 478€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
5 620€ 1 363€ 1 739€ 1 600€ 1 824€ 279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 475€ 1 162€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
172€ 1 347€ 768€ 1 755€ 1 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
172€ 1 347€ 768€ 1 755€ 1 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
99 848€ 104 284€ 113 983€ 103 269€ 59 231€ 52 440€ 32 771€ 34 398€ 40 364€ 41 696€ 37 039€ 30 718€ 42 587€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
88 514€ 86 483€ 85 350€ 87 081€ 47 535€ 46 830€ 27 806€ 30 106€ 35 519€ 36 742€ 30 097€ 22 630€ 26 987€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 145€ 66€ 66€ 66€ 66€ 4 086€ 66€ 996€ 1 277€ 1 011€ 1 094€ 1 012€ 1 095€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
9 269€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 614€ 5 543€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
14 376€ 0€ 0€ 0€ 317€ 0€ 0€ 0€ 1 067€ 2 462€ 8 863€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 1 007€ 0€ 1 295€ 0€ 355€ 872€ 0€ 0€ 99€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
919€ 10 100€ 7 035€ 6 177€ 3 858€ 1 523€ 3 287€ 3 296€ 3 213€ 3 071€ 4 781€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
7 635€ 7 155€ 9 944€ 6 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
46 136€ 12 316€ 15 084€ 13 096€ 32 049€ 54 265€ 7 474€ 15 107€ 59 033€ 54 662€ 39 616€ 23 002€ 19 153€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 574€ 4 817€ 232€ 4 438€ 7 145€ 3 051€ 1 132€ 1 277€ 2 247€ 2 246€ 3 184€ 1 354€ 1 992€
087
2.
Ceniny (213)
1 387€ 1 494€ 1 264€ 1 050€ 930€ 6 274€ 4 241€ 5 093€ 5 055€ 4 295€ 4 883€ 2 607€ 5 975€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
42 175€ 6 005€ 13 588€ 7 608€ 23 974€ 44 940€ 2 101€ 8 737€ 51 731€ 48 121€ 31 549€ 19 041€ 11 186€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
31 559€ 209 502€ 6 968€ 7 992€ 9 762€ 11 940€ 13 772€ 8 142€ 9 717€ 18 867€ 21 400€ 21 488€ 22 306€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
31 559€ 209 502€ 6 968€ 7 992€ 9 762€ 11 940€ 13 772€ 8 142€ 9 717€ 18 867€ 21 400€ 21 488€ 22 306€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
21 927 512€ 22 731 736€ 22 996 198€ 19 650 616€ 20 352 961€ 20 055 881€ 9 516 897€ 9 836 647€ 7 333 408€ 7 593 455€ 7 962 181€ 8 043 778€ 7 974 142€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
217 283€ 173 939€ 126 562€ 83 629€ 9 391€ -66 574€ -73 551€ -87 008€ -60 445€ -51 933€ -21 217€ -13 568€ -133€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
20 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 061€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
20 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 061€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
196 806€ 173 939€ 126 562€ 83 629€ 9 391€ -66 574€ -73 551€ -87 008€ -60 445€ -51 933€ -21 217€ -13 568€ -9 194€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
150 625€ 126 562€ 83 687€ 18 455€ -25 868€ -93 832€ -87 008€ -60 445€ -51 933€ -21 216€ -13 565€ -143€ 110 702€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
46 181€ 47 377€ 42 875€ 65 174€ 35 259€ 27 258€ 13 457€ -26 563€ -8 512€ -30 717€ -7 652€ -13 425€ -119 896€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
21 465 707€ 22 503 632€ 22 815 245€ 19 515 089€ 20 288 344€ 20 057 774€ 9 515 888€ 9 836 587€ 7 293 182€ 7 533 639€ 7 894 372€ 7 985 291€ 7 913 531€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
16 742€ 30 878€ 19 306€ 37 542€ 45 568€ 48 821€ 1 500€ 10 265€ 10 138€ 6 407€ 2 502€ 2 085€ 7 570€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
10 553€ 7 646€ 14 501€ 21 771€ 1 034€ 1 500€ 10 265€ 10 138€ 6 407€ 2 502€ 2 085€ 7 570€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
16 742€ 20 325€ 11 659€ 23 041€ 23 797€ 47 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
21 236 700€ 21 860 782€ 22 570 948€ 19 328 640€ 20 088 488€ 19 872 003€ 9 361 320€ 9 681 638€ 7 165 661€ 7 423 675€ 7 806 183€ 7 906 767€ 7 788 289€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
21 236 700€ 21 860 782€ 22 570 948€ 19 328 640€ 20 088 488€ 19 872 003€ 9 361 320€ 9 681 638€ 7 165 661€ 7 423 675€ 7 806 183€ 7 906 767€ 7 788 289€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
5 174€ 3 020€ 4 512€ 3 374€ 2 614€ 8 684€ 28 548€ 37 839€ 5 802€ 7 398€ 8 980€ 8 559€ 3 452€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 10 200€ 34 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 174€ 3 020€ 4 512€ 3 374€ 2 575€ 1 541€ 2 682€ 3 159€ 5 802€ 7 398€ 8 980€ 8 559€ 3 452€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
40€ 7 143€ 15 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
207 092€ 608 952€ 220 479€ 145 533€ 151 674€ 128 265€ 124 520€ 106 846€ 111 580€ 96 159€ 76 707€ 67 880€ 114 220€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
54 755€ 454 425€ 42 058€ 10 759€ 42 239€ 32 149€ 18 939€ 45 465€ 42 640€ 30 759€ 5 443€ 13 180€ 26 555€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
404€ 32 076€ 616€ 1 237€ 13 736€ 17 365€ 946€ 253€ 9 319€ 11 035€ 11 208€ 11 453€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
8 380€ 8 916€ 7 512€ 5 572€ 4 725€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
7 103€ 7 813€ 8 524€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 047€ 1 206€ 1 484€ 1 596€ 2 203€ 1 606€ 2 646€ 1 419€ 2 221€ 1 651€ 2 485€ 0€ 1 394€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
72 942€ 73 513€ 70 053€ 62 028€ 48 801€ 36 674€ 27 643€ 28 608€ 32 351€ 26 646€ 28 654€ 9 872€ 40 795€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
48 019€ 47 958€ 47 247€ 40 592€ 30 701€ 24 878€ 42 646€ 20 010€ 22 600€ 18 699€ 19 671€ 25 671€ 24 962€
166
15.
Daň z príjmov (341)
573€ 148€ 5 255€ 4 551€ 2 111€ 0€ 3 462€ 814€ 156€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
7 582€ 7 453€ 8 023€ 5 889€ 4 725€ 3 398€ 2 903€ 2 687€ 3 686€ 2 093€ 1 498€ 0€ 1 958€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
12 049€ 13 808€ 10 300€ 10 643€ 5 357€ 5 700€ 3 854€ 3 725€ 7 016€ 6 836€ 7 569€ 6 732€ 7 103€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
1 745€ 1 120€ 1 725€ 2 583€ 0€ 201€ 0€ 525€ 0€ 0€ 352€ 1 217€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
244 522€ 54 165€ 54 391€ 51 898€ 55 225€ 64 681€ 74 560€ 87 068€ 100 671€ 111 749€ 89 026€ 72 055€ 60 744€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
244 522€ 54 165€ 54 391€ 51 898€ 55 225€ 64 681€ 74 560€ 87 068€ 100 671€ 111 749€ 89 026€ 72 055€ 60 744€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€