Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 087 548 € 1 016 106 € 962 749 € 1 078 115 € 1 101 573 € 1 132 061 € 940 649 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
508 495 € 546 821 € 216 127 € 299 972 € 332 352 € 352 755 € 416 855 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
248 314 € 286 640 € 209 488 € 293 333 € 325 713 € 346 116 € 410 216 €
012
A.II.1
Pozemky
2 688€ 2 688€ 2 688€ 2 688€ 2 688€ 0€
013
A.II.2
Stavby
47 183€ 63 269€ 87 970€ 119 086€ 151 439€ 140 903€ 180 424€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
106 441€ 127 434€ 49 150€ 80 268€ 87 059€ 101 872€ 129 293€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
87 228€ 82 515€ 69 680€ 91 291€ 84 527€ 61 884€ 64 039€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 774€ 10 734€ 41 457€ 36 460€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
260 181 € 260 181 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
260 181€ 260 181€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
577 820 € 467 483 € 742 977 € 774 673 € 766 992 € 777 297 € 521 831 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
203 430 € 150 528 € 171 318 € 202 523 € 199 064 € 208 144 € 201 236 €
032
B.I.1
Materiál
15 261€ 14 723€ 9 622€ 18 582€ 15 471€ 13 757€ 25 730€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
26 158€ 17 925€ 12 786€ 9 955€ 13 022€ 12 455€ 17 086€
034
B.I.3
Výrobky
88 994€ 79 874€ 87 700€ 108 818€ 104 297€ 100 371€ 94 047€
035
B.I.4
Zvieratá
73 017€ 38 006€ 61 210€ 65 168€ 66 274€ 71 811€ 64 373€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
9 750€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
19 519 € 9 647 € 10 112 € 9 769 € 8 536 € 8 586 € 5 225 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 150€ 150€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
10 040€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
9 479€ 9 647€ 10 112€ 9 769€ 8 386€ 8 436€ 5 225€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
351 494 € 303 223 € 534 572 € 523 173 € 520 061 € 542 219 € 237 056 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
137 851€ 68 855€ 335 371€ 275 817€ 241 704€ 240 464€ 216 529€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
213 643€ 234 368€ 199 201€ 247 356€ 278 357€ 301 755€ 20 527€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 377 € 4 085 € 26 975 € 39 208 € 39 331 € 18 348 € 78 314 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 607€ 1 066€ 2 014€ 1 634€ 2 643€ 710€ 2 147€
057
B.IV.2
Účty v bankách
770€ 3 019€ 24 961€ 37 574€ 36 688€ 17 638€ 76 167€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 233 € 1 802 € 3 645 € 3 470 € 2 229 € 2 009 € 1 963 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 233€ 1 802€ 3 645€ 3 470€ 2 229€ 2 009€ 1 963€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 087 548 € 1 016 106 € 962 749 € 1 078 115 € 1 101 573 € 1 132 061 € 940 649 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
510 200 € 469 181 € 560 434 € 636 957 € 636 403 € 620 901 € 717 196 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
894 246 € 894 246 € 894 246 € 893 582 € 893 582 € 893 582 € 893 583 €
069
A.I.1
Základné imanie
894 246€ 894 246€ 894 246€ 893 582€ 893 582€ 893 582€ 893 583€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
300 671 € 300 671 € 300 671 € 300 671 € 300 671 € 300 671 € 300 671 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
300 671€ 300 671€ 300 671€ 300 671€ 300 671€ 300 671€ 300 671€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
244 663 € 244 663 € 244 663 € 244 663 € 244 663 € 244 663 € 244 663 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
244 663€ 244 663€ 244 663€ 244 663€ 244 663€ 244 663€ 14 454€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
230 209€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-970 400 € -879 146 € -801 959 € -802 513 € -818 014 € -793 908 € -695 311 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-970 400€ -879 146€ -801 959€ -802 513€ -818 014€ -793 908€ -695 311€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
41 020 € -91 253 € -77 187 € 554 € 15 501 € -24 107 € -26 410 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
570 407 € 535 159 € 387 158 € 415 380 € 434 737 € 468 776 € 164 068 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
11 022 € 10 389 € 11 784 € 7 658 € 8 789 € 12 706 € 12 078 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 022€ 10 389€ 11 784€ 7 658€ 8 789€ 12 706€ 12 078€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
35 494 € 35 620 € 35 356 € 35 695 € 34 934 € 34 915 € 34 998 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 260€ 2 386€ 2 122€ 2 461€ 1 700€ 1 681€ 1 764€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
33 234€ 33 234€ 33 234€ 33 234€ 33 234€ 33 234€ 33 234€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
148 820 € 94 368 € 172 139 € 160 197 € 146 571 € 152 765 € 70 200 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
120 090€ 70 266€ 70 648€ 57 906€ 51 441€ 48 166€ 49 941€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 846€ 7 542€ 5 480€ 5 982€ 5 208€ 9 726€ 6 489€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 015€ 5 174€ 8 224€ 8 064€ 5 417€ 5 075€ 4 340€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 887€ 8 416€ 9 239€ 9 171€ 7 110€ 10 085€ 7 371€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 444€ 2 295€ 5 558€ 6 016€ 4 622€ 6 919€ 1 439€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 538€ 675€ 72 990€ 73 058€ 72 773€ 72 794€ 620€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
375 071 € 394 782 € 167 879 € 211 830 € 244 443 € 268 390 € 46 792 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
36 943€ 50 928€ 0€ 269€ 3 386€ 44 901€ 28 284€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
338 128€ 343 854€ 167 879€ 211 561€ 241 057€ 223 489€ 18 508€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
6 941 € 11 766 € 15 157 € 25 778 € 30 433 € 42 384 € 59 385 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
4 391€ 544€ 3 993€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
740€ 3 255€ 2 272€ 3 329€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 891€ 6 201€ 8 511€ 12 885€ 21 387€ 29 889€ 38 391€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 310€ 2 310€ 4 374€ 8 502€ 8 502€ 8 502€ 17 665€