Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach

 • Názov Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach
 • IČO 00198650
 • DIČ 2021246810
 • Sídlo , 951 02 Pohranice
 • Dátum vzniku 1. januára 1975, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 175/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 531 103 €
  Podľa účtovnej závierky: -3 080 021 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
Predmety podnikania
Názov Vznik
kovoobrábanie 28.5.1993
výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo 10.10.1994
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 28.5.1993
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 28.5.1993
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel 10.10.1994
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 28.5.1993
maloobchod s ovocím a zeleninou 28.5.1993
maloobchod mimo predajne-mäso, mäsové výrobky 10.10.1994
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárských základných surovín, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi 10.10.1994
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom a tabakovými výrobkami 10.10.1994
podnikateľské poradenstvo v oblasti živočíšnej výroby 28.5.1993
maloobchod s poľnohospodárskymi produktami 10.10.1994
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení 10.10.1994
prenájom strojov a zariadení 10.10.1994
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 10.10.1994
Iné právne skutočnosti
1. Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 17.decembra 1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev : Čeladice, Dolné Obdokovce, Hosťová, Lapáš a Pohranice, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Nitre uznesením č. 253/74-R zo dňa 22.12.1974 podľa § 8, l2 zák.č. 49/59 Zb. schválila vznik družstva a jeho stanovy. Deň, ku ktorému je organizácia zapísaná do podnikového registra je 1.1.1975 /§ l zák. č. 72/70 Zb./ Stanovy : Členskou schôdzou konanou dňa 23.2.1991 v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve sa zapisujú nové stanovy.
Stary spis: Dr 368
Stanovy družstva prispôsobené ustanoveniam Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v súlade s ustanovením § 765 ods. 1, 2 Zák.č. 513/91 Zb.
Stary spis: Dr 368
2. Doručením výzvy Krajského súdu Bratislava č.k. 2K 11/93 zo dňa 29.11.1993 bolo začaté dohodovacie konanie v zmysle § 4 a ods. zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 122/1993 Z.z.
Stary spis: Dr 368
3. Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K11/93 zo dňa 28.03.1996 bol na majetok PD v Pohraniciach v zmysle ust. § 13 ods. 4 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásený konkurz. Za správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Július Goga, bytom Nitra, Čajakovského č. 1.
Stary spis: Dr 368
4. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.05.2017, č.k. Z-2-3K/11/1993-1022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2017 a vykonateľnosť dňa 23.05.2017, súd ustanovil za nového správcu konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava, značka správcu S1383. JUDr. Ján Polomský zmenil sídlo na novú adresu: Miletičova 21, 821 08 Bratislava.