Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach

 • Názov Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach
 • IČO 00198650
 • DIČ 2021246810
 • Sídlo , 951 02 Pohranice
 • Dátum vzniku 1. januára 1975, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 175/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 531 103 €
  Podľa účtovnej závierky: -3 045 314 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Vladimír Halás Člen predstavenstva Viničky 308, 951 02 Pohranice 15. januára 1993
Ing. Michal Gyepes Člen predstavenstva č.123, 951 02 Dolné Obdokovce
Ing. Milan Kukla Predseda predstavenstva Čajkovského 32, 949 11 Nitra 15. januára 1993
Ing. Margita Foltánová Člen predstavenstva Urbárska 32, 951 12 Ivanka pri Nitre 15. januára 1993
Anastázia Gughová Člen predstavenstva 360, 951 04 Veľký Lapáš
Anna Kováčiková Podpredseda predstavenstva 316, 951 04 Veľký Lapáš
Anton Langenbach Člen predstavenstva Hornohorská 18, 949 01 Nitra 8. októbra 1993
František Bórik Člen predstavenstva Chmeľová dolina 34, 949 01 Nitra 8. októbra 1993
 • Konanie menom spoločnosti [od 18. januára 2016] Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právných úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďaľší jeden člen predstavenstva.
Predmety podnikania
Názov Vznik
kovoobrábanie 28.5.1993
výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo 10.10.1994
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 28.5.1993
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 28.5.1993
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel 10.10.1994
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 28.5.1993
maloobchod s ovocím a zeleninou 28.5.1993
maloobchod mimo predajne-mäso, mäsové výrobky 10.10.1994
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárských základných surovín, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi 10.10.1994
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom a tabakovými výrobkami 10.10.1994
podnikateľské poradenstvo v oblasti živočíšnej výroby 28.5.1993
maloobchod s poľnohospodárskymi produktami 10.10.1994
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení 10.10.1994
prenájom strojov a zariadení 10.10.1994
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 10.10.1994
Iné právne skutočnosti
1. Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 17.decembra 1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev : Čeladice, Dolné Obdokovce, Hosťová, Lapáš a Pohranice, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Nitre uznesením č. 253/74-R zo dňa 22.12.1974 podľa § 8, l2 zák.č. 49/59 Zb. schválila vznik družstva a jeho stanovy. Deň, ku ktorému je organizácia zapísaná do podnikového registra je 1.1.1975 /§ l zák. č. 72/70 Zb./ Stanovy : Členskou schôdzou konanou dňa 23.2.1991 v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve sa zapisujú nové stanovy.
Stary spis: Dr 368
Stanovy družstva prispôsobené ustanoveniam Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v súlade s ustanovením § 765 ods. 1, 2 Zák.č. 513/91 Zb.
Stary spis: Dr 368
2. Doručením výzvy Krajského súdu Bratislava č.k. 2K 11/93 zo dňa 29.11.1993 bolo začaté dohodovacie konanie v zmysle § 4 a ods. zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 122/1993 Z.z.
Stary spis: Dr 368
3. Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K11/93 zo dňa 28.03.1996 bol na majetok PD v Pohraniciach v zmysle ust. § 13 ods. 4 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásený konkurz. Za správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Július Goga, bytom Nitra, Čajakovského č. 1.
Stary spis: Dr 368
4. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.05.2017, č.k. Z-2-3K/11/1993-1022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2017 a vykonateľnosť dňa 23.05.2017, súd ustanovil za nového správcu konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava, značka správcu S1383. JUDr. Ján Polomský zmenil sídlo na novú adresu: Miletičova 21, 821 08 Bratislava.
História zmien a podania