Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Kotešová

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 198 220 € 695 233 € 858 079 € 1 065 860 € 1 025 230 € 1 122 296 € 1 335 866 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
788 162 € 538 365 € 698 162 € 772 867 € 846 427 € 938 808 € 992 559 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
788 162 € 538 365 € 698 162 € 772 867 € 846 095 € 938 476 € 992 227 €
012
A.II.1
Pozemky
6 841€ 1 402€ 1 402€ 1 402€ 1 402€ 6 502€ 6 502€
013
A.II.2
Stavby
326 286€ 352 619€ 491 612€ 517 945€ 544 027€ 588 787€ 614 870€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
413 686€ 143 705€ 161 707€ 214 978€ 261 959€ 297 761€ 317 113€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
36 479€ 35 769€ 38 571€ 38 542€ 38 707€ 45 426€ 39 689€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 870€ 4 870€ 4 870€ 14 053€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
332 € 332 € 332 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
332€ 332€ 332€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
406 024 € 152 884 € 157 691 € 292 993 € 178 803 € 182 778 € 340 523 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
164 315 € 119 542 € 121 412 € 125 625 € 120 892 € 128 759 € 128 338 €
032
B.I.1
Materiál
2 898€ 1 252€ 4 651€ 2 095€ 4 958€ 5 873€ 5 792€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
23 512€
034
B.I.3
Výrobky
103 288€ 81 686€ 78 218€ 85 875€ 76 322€ 86 791€ 84 545€
035
B.I.4
Zvieratá
34 617€ 36 604€ 38 543€ 37 655€ 39 612€ 36 095€ 38 001€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
201 657 € 23 656 € 20 788 € 136 596 € 55 276 € 34 900 € 206 714 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
42 078€ 22 175€ 20 099€ 15 466€ 54 849€ 34 900€ 39 460€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
159 579€ 1 481€ 689€ 121 130€ 427€ 167 254€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
40 052 € 9 686 € 15 491 € 30 772 € 2 635 € 19 119 € 5 471 €
056
B.IV.1
Peniaze
831€ 243€ 1 507€ 633€ 2 199€ 3 773€ 1 229€
057
B.IV.2
Účty v bankách
39 221€ 9 443€ 13 984€ 30 139€ 436€ 15 346€ 4 242€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 034 € 3 984 € 2 226 € 710 € 2 784 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
674€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 034€ 3 984€ 2 226€ 710€ 2 110€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 198 220 € 695 233 € 858 079 € 1 065 860 € 1 025 230 € 1 122 296 € 1 335 866 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
289 037 € 275 366 € 295 028 € 310 310 € 299 155 € 305 825 € 296 473 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
200 923 € 242 415 € 242 415 € 242 415 € 242 415 € 242 415 € 242 415 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
200 923€ 242 415€ 242 415€ 242 415€ 242 415€ 242 415€ 242 415€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
41 243 € 7 282 € 7 282 € 6 167 € 6 166 € 5 231 € 5 106 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
41 243€ 7 282€ 7 282€ 6 167€ 6 166€ 5 231€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
5 106€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
12 130 € 27 413 € 17 375 € 24 042 € 15 628 € 14 505 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 130€ 27 413€ 17 375€ 24 042€ 15 628€ 14 505€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
13 671 € -19 661 € -15 282 € 11 153 € -6 668 € 9 351 € 1 247 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
851 619 € 352 498 € 485 878 € 668 572 € 629 292 € 709 883 € 923 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
20 293 € 16 543 € 16 237 € 13 771 € 11 635 € 11 380 € 12 762 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
20 293€ 16 543€ 16 237€ 13 771€ 11 635€ 11 380€ 12 762€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
169 146 € 148 261 € 278 094 € 366 000 € 441 000 € 575 287 € 600 446 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
586 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
153€ 261€ 94€ 699€ 858€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
168 993€ 148 000€ 278 000€ 366 000€ 441 000€ 574 588€ 13 588€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
429 376 € 170 794 € 180 547 € 144 301 € 159 657 € 123 216 € 164 792 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
284 137€ 151 832€ 159 535€ 116 502€ 139 358€ 105 248€ 134 408€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 030€ 9 995€ 10 452€ 12 788€ 8 781€ 8 488€ 9 599€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 207€ 6 208€ 6 459€ 11 264€ 8 872€ 5 227€ 5 742€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 910€ 1 489€ 2 693€ 2 738€ 2 115€ 4 253€ 746€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
91 092€ 1 270€ 1 408€ 1 009€ 531€ 14 297€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
90 700€ 16 900€ 11 000€ 14 500€ 15 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
142 104 € 130 000 € 17 000 € 130 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
142 104€ 130 000€ 17 000€ 130 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
57 564 € 67 369 € 77 173 € 86 978 € 96 783 € 106 588 € 116 393 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
47 759€ 57 564€ 67 368€ 77 173€ 86 978€ 96 783€ 106 588€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
9 805€ 9 805€ 9 805€ 9 805€ 9 805€ 9 805€ 9 805€