Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGB Beňuš, družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 060 455 € 4 797 525 € 4 643 994 € 4 253 401 € 2 512 534 € 788 382 € 944 582 € 1 182 157 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 505 429 € 2 560 993 € 1 952 930 € 1 356 167 € 893 117 € 325 633 € 452 722 € 500 517 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 58 € 58 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 58€ 58€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 505 097 € 2 560 661 € 1 952 598 € 1 356 167 € 893 117 € 325 633 € 452 221 € 500 016 €
012
A.II.1
Pozemky
729 185€ 937 727€ 920 274€ 874 706€ 476 615€ 824€ 825€ 825€
013
A.II.2
Stavby
623 906€ 209 562€ 227 455€ 245 080€ 138 522€ 63 847€ 94 650€ 126 855€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 044€ 25 891€ 38 536€ 23 857€ 34 479€ 160 294€ 186 038€ 260 763€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
272 384€ 103 712€ 6 269€ 7 185€ 82 025€ 100 668€ 65 309€ 49 914€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 33€ 33€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
868 578€ 1 283 769€ 743 096€ 44 150€ 159 476€ 0€ 105 366€ 61 626€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
16 968€ 161 189€ 2 000€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
332 € 332 € 332 € 0 € 443 € 443 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
332€ 332€ 332€ 0€ 443€ 443€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 538 060 € 2 037 964 € 2 468 659 € 2 785 818 € 1 617 238 € 460 120 € 490 526 € 680 307 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
654 310 € 1 087 289 € 1 535 121 € 1 113 695 € 409 099 € 337 826 € 274 225 € 158 995 €
035
B.I.1
Materiál
19 534€ 98 169€ 93 141€ 82 939€ 20 828€ 13 532€ -23 082€ -25 827€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
12 353€ 69 976€ 37 169€ 54 368€ 15 218€ 19 206€ 15 398€ 9 373€
037
B.I.3
Výrobky
175 192€ 170 297€ 143 808€ 149 423€ 209 906€ 158 231€ 123 085€ 55 331€
038
B.I.4
Zvieratá
152 789€ 454 405€ 653 156€ 296 965€ 163 147€ 146 857€ 158 824€ 120 118€
039
B.I.5
Tovar
294 442€ 294 442€ 607 847€ 530 000€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
96 € 48 145 € -146 926 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
96 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
96€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 48 145€ -146 926€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
877 189 € 942 781 € 653 349 € 1 429 483 € 967 448 € 113 919 € 162 728 € 459 214 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
610 985 € 748 761 € 612 400 € 1 406 421 € 955 848 € 82 151 € 147 849 € 232 963 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
610 985€ 748 761€ 612 400€ 1 406 421€ 955 848€ 82 151€ 147 849€ 232 963€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
234 798€ 138 416€ 8 074€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 3 087€ 3 087€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
30 576€ 51 997€ 30 828€ 22 907€ 11 600€ 24 139€ 11 792€ 223 164€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
830€ 3 607€ 2 047€ 155€ 7 629€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 561 € 7 894 € 280 189 € 242 640 € 240 691 € 8 279 € 5 428 € 209 024 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 087€ 7 894€ 271 053€ 240 942€ 164 990€ 5 754€ 5 418€ 181 779€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 474€ 9 136€ 1 698€ 75 701€ 2 525€ 10€ 27 245€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 966 € 198 568 € 222 405 € 111 416 € 2 179 € 2 629 € 1 334 € 1 333 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
102 038€ 158 798€ 77 973€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 966€ 96 530€ 63 607€ 33 443€ 2 179€ 2 629€ 1 334€ 1 333€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 060 455 € 4 797 525 € 4 643 994 € 4 253 401 € 2 512 534 € 788 382 € 944 582 € 1 182 157 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 409 024 € 1 992 906 € 1 971 698 € 1 824 249 € 1 654 164 € 314 987 € 110 095 € 353 342 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 342 712 € 1 342 712 € 1 342 712 € 1 342 712 € 1 342 712 € 242 712 € 242 712 € 242 712 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 342 712€ 1 342 712€ 1 342 712€ 1 342 712€ 1 342 712€ 242 712€ 242 712€ 242 712€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
22 287€ 332 102€ 332 102€ 332 102€ 334 168€ 92 925€ 92 925€ 92 925€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
14 745 € 37 032 € 22 287 € 22 287 € 22 287 € 22 287 € 22 287 € 22 287 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
14 745€ 37 032€ 22 287€ 22 287€ 22 287€ 22 287€ 22 287€ 22 287€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
4 691 € 4 691 € 4 691 € 4 691 € 4 691 € 4 691 € 4 691 € 4 692 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
4 691€ 4 691€ 4 691€ 4 691€ 4 691€ 4 691€ 4 691€ 4 692€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
266 052 € 255 161 € 122 456 € -47 628 € -47 628 € -316 139 € -9 274 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
276 705€ 255 161€ 122 456€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 653€ -47 628€ -47 628€ -316 139€ -9 274€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-241 463 € 21 208 € 147 450 € 170 085 € -2 066 € 268 511 € -243 246 € -9 274 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 651 431 € 2 804 619 € 2 672 296 € 2 429 152 € 857 943 € 473 395 € 808 001 € 802 329 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
445 391 € 445 253 € 6 521 € 6 237 € 5 685 € 55 427 € 3 309 € 3 087 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
438 661€ 438 661€ 49 914€ -2 181€ -2 181€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 730€ 6 592€ 6 521€ 6 237€ 5 685€ 5 513€ 5 409€ 5 187€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 81€ 81€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
550 169€ 647 919€ 758 002€ 718 945€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 128 360 € 1 280 676 € 1 330 980 € 1 073 660 € 844 260 € 349 128 € 520 140 € 339 034 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 054 765 € 1 226 747 € 1 104 866 € 1 033 899 € 712 027 € 270 074 € 439 456 € 276 430 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 054 765€ 1 226 747€ 1 104 866€ 1 033 899€ 712 027€ 270 074€ 439 456€ 276 430€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
211 989€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ -867€ -292€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 744€ 9 494€ 7 723€ 11 793€ 5 991€ 3 040€ -1 615€ -690€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 172€ 16 161€ 4 560€ 7 002€ 3 433€ 2 016€ 8 075€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
47 007€ 19 179€ 1 342€ 20 726€ 121 248€ 7 630€ 47 374€ 22 775€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 672€ 9 095€ 500€ 240€ 1 561€ 66 368€ 27 717€ 40 811€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 895 € 15 350 € 10 976 € 11 953 € 7 998 € 1 390 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 095€ 10 950€ 9 376€ 10 353€ 6 548€ 1 390€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 800€ 4 400€ 1 600€ 1 600€ 1 450€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
513 616€ 415 421€ 565 817€ 618 357€ -1€ 305 892€ 408 780€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
67 451€ -21 340€ 51 428€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
427 € 0 € 26 486 € 26 486 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
427€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 26 486€ 26 486€