Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGB Beňuš, družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
629 460€ 1 278 677€ 912 734€ 1 354 871€ 1 199 058€ 425 016€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
776 451 € 1 403 872 € 1 524 148 € 1 987 169 € 1 885 613 € 1 492 315 € 748 832 € 712 120 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
326 050€ 370 002€ 1 004€ 372 000€ 3 758€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
373 497€ 483 738€ 393 628€ 866 814€ 182 319€ 225 549€ 216 640€ 206 628€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 213€ 439 192€ 78 230€ 337 371€ 644 739€ 195 709€ 93 466€ 47 687€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-298 412€ -289 703€ 333 377€ 109 475€ 63 977€ 29 757€ 112 485€ 4 408€
07
V.
Aktivácia
199 660€ 104 318€ 1 579€ 96 749€ 39 438€ 108 365€ 47 125€ 40 514€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
251 583€ 72 354€ 91 512€ 278 791€ 282 001€ 26 771€ 21 464€ 33 796€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
240 910€ 267 923€ 255 820€ 296 965€ 301 139€ 902 406€ 257 652€ 379 087€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
987 986 € 1 336 800 € 1 296 429 € 1 742 984 € 1 807 130 € 1 204 091 € 962 467 € 698 349 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
313 405€ 355 772€ 158€ 262 000€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
144 696€ 166 045€ 348 441€ 786 885€ 302 209€ 219 693€ 282 189€ 313 439€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
318 658€ 538 313€ 266 683€ 464 152€ 669 280€ 265 046€ 315 121€ 98 351€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
161 217 € 172 755 € 178 946 € 210 298 € 108 938 € 64 829 € 83 037 € 98 048 €
16
E.1.
Mzdové náklady
115 031€ 123 377€ 127 034€ 148 027€ 76 380€ 46 987€ 56 420€ 71 204€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
39 604€ 41 782€ 42 402€ 49 659€ 26 219€ 15 083€ 21 601€ 21 650€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 582€ 7 596€ 9 510€ 12 612€ 6 339€ 2 759€ 5 016€ 5 194€
20
F.
Dane a poplatky
28 999€ 21 859€ 20 565€ 23 944€ 45 593€ 17 913€ 27 678€ 36 571€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
85 189€ 43 165€ 29 443€ 68 524€ 90 894€ 148 963€ 131 938€ 110 781€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85 189€ 43 165€ 29 443€ 68 524€ 90 894€ 148 963€ 131 938€ 110 781€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
234 267€ 70 050€ 73 847€ 186 073€ 110 389€ 31 713€ 7 581€ 32 215€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 517€ 1 195€ 99€ 84€ -247€ 71 131€ 60 852€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 443€ 10 013€ 22 633€ 2 866€ 218 074€ 384 803€ 54 071€ 8 944€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-211 535 € 67 072 € 227 719 € 244 185 € 78 483 € 288 224 € -213 635 € 13 771 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-179 396 € 45 832 € 205 920 € 160 218 € 68 984 € 78 399 € -127 594 € -112 553 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 507 € 5 627 € 112 € 292 € 3 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 507 € 5 627 € 112 € 292 € 3 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7 507€ 5 627€ 112€ 292€ 3€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
37 435 € 40 672 € 32 857 € 19 106 € 15 159 € 12 841 € 29 611 € 23 045 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
35 152 € 37 309 € 31 166 € 14 621 € 13 524 € 11 240 € 8 566 € 9 449 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 8 566€ 9 449€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
35 152€ 37 309€ 31 166€ 14 621€ 13 524€ 11 240€
52
O.
Kurzové straty
0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 283€ 3 363€ 1 691€ 4 485€ 1 635€ 1 601€ 21 045€ 13 596€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-29 928 € -35 045 € -32 745 € -18 814 € -15 156 € -12 840 € -29 611 € -23 045 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-241 463 € 32 027 € 194 974 € 225 371 € 63 327 € 275 384 € -243 246 € -9 274 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 819 € 47 524 € 55 286 € 65 393 € 6 873 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 819€ 47 524€ 55 286€ 65 393€ 6 873€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-241 463 € 21 208 € 147 450 € 170 085 € -2 066 € 268 511 € -243 246 € -9 274 €