Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
12 842 064€ 13 116 830€ 13 550 007€ 13 604 762€ 13 937 531€ 14 528 146€ 12 483 298€ 9 847 079€ 9 946 497€ 9 041 684€ 7 986 042€ 7 307 198€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
12 214 440€ 12 589 175€ 12 793 019€ 13 207 151€ 13 699 202€ 14 254 871€ 12 151 670€ 9 437 805€ 9 708 279€ 8 743 021€ 7 675 335€ 7 070 427€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 740€ 1 868€ 2 996€ 4 124€ 0€ 0€ 0€ 451€ 904€ 1 356€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 740€ 1 868€ 2 996€ 4 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 451€ 904€ 1 356€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
11 402 179€ 11 776 914€ 11 980 018€ 12 393 022€ 12 883 945€ 13 438 485€ 11 339 409€ 8 625 544€ 8 979 638€ 8 013 929€ 6 952 364€ 6 347 004€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
123 810€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 067€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
10 983 112€ 11 365 110€ 11 573 591€ 12 004 904€ 12 405 732€ 6 559 873€ 6 987 744€ 7 489 946€ 5 981 969€ 6 316 398€ 6 628 019€ 5 201 336€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
176 900€ 214 396€ 258 744€ 238 709€ 318 835€ 388 738€ 472 520€ 25 733€ 29 534€ 33 587€ 44 820€ 57 461€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 181€ 1 611€ 4 520€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 915€ 6 041€ 9 173€ 12 339€ 15 437€ 18 569€ 21 659€ 24 750€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
75 984€ 74 428€ 26 384€ 24 087€ 31 141€ 37 611€ 45 942€ 20 602€ 4 376€ 4 308€ 13 203€ 20 973€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
41 492€ 4 780€ 3 100€ 7 123€ 7 123€ 6 328 022€ 3 705 830€ 958 723€ 2 830 122€ 1 522 686€ 124 852€ 919 897€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 728 641€ 728 641€ 722 067€ 722 067€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 6 659€ 6 659€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 722 067€ 722 067€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
623 856€ 523 135€ 751 459€ 393 146€ 235 249€ 272 637€ 328 884€ 406 947€ 234 971€ 295 615€ 307 394€ 234 489€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 1 335€ 10 933€ 20 531€ 30 129€ 39 727€ 61 353€ 80 510€ 100 043€ 124 517€ 139 712€ 138 120€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 1 335€ 10 933€ 20 531€ 30 129€ 39 727€ 61 285€ 80 509€ 100 043€ 124 517€ 139 712€ 138 120€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
170 367€ 187 938€ 209 307€ 219 689€ 108 244€ 124 367€ 91 201€ 92 528€ 92 428€ 100 273€ 76 299€ 43 689€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
17 315€ 11 580€ 0€ 15 217€ 15 217€ 15 217€ 15 217€ 15 217€ 17 405€ 17 405€ 20 797€ 28 643€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
25 600€ 25 600€ 25 600€ 25 819€ 26 352€ 25 670€ 190€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
48 795€ 73 002€ 110 652€ 112 046€ 55 038€ 77 943€ 68 956€ 36 338€ 39 069€ 34 360€ 17 273€ 2 771€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
78 657€ 77 756€ 73 055€ 66 607€ 8 412€ 2 312€ 3 613€ 37 177€ 35 848€ 47 344€ 33 763€ 12 275€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 3 226€ 3 226€ 3 226€ 3 796€ 6€ 1 164€ 4 466€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
432 743€ 268 850€ 466 207€ 87 914€ 21 464€ 36 113€ 126 583€ 213 162€ 21 754€ 50 079€ 70 637€ 31 934€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 210€ 662€ 977€ 1 013€ 2 367€ 775€ 12 362€ 457€ 3 062€ 1 649€ 2 797€ 288€
087
2.
Ceniny
(213))
2 256€ 3 848€ 1 088€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
428 277€ 264 340€ 464 142€ 86 901€ 19 097€ 35 338€ 114 221€ 212 705€ 18 692€ 48 430€ 67 840€ 31 646€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
20 746€ 65 012€ 65 012€ 65 012€ 75 412€ 72 430€ 49 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 4 500€ 4 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) -
(291AÚ))
0€ 43 616€ 43 616€ 43 616€ 49 616€ 46 634€ 29 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
(275AÚ) -
(291AÚ))
20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 650€ 650€ 650€ 550€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 768€ 4 520€ 5 529€ 4 465€ 3 081€ 638€ 2 743€ 2 328€ 3 247€ 3 048€ 3 313€ 2 282€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 768€ 4 520€ 5 529€ 4 465€ 3 081€ 638€ 2 743€ 2 328€ 3 247€ 3 048€ 3 313€ 2 282€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
12 842 064€ 13 116 830€ 13 550 007€ 13 604 762€ 13 937 531€ 14 528 146€ 12 483 298€ 9 847 079€ 9 946 497€ 9 041 684€ 7 986 042€ 7 307 198€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 113 805€ 3 040 205€ 3 221 288€ 3 092 780€ 2 864 756€ 2 835 663€ 2 944 815€ 2 982 893€ 2 932 453€ 3 089 319€ 3 161 318€ 3 298 261€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ -3 300€ -3 300€ 0€ -13 278€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ -3 300€ -3 300€ 0€ -13 278€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
3 113 805€ 3 040 205€ 3 221 288€ 3 012 479€ 2 784 455€ 2 755 362€ 2 864 514€ 2 902 592€ 2 935 753€ 3 092 619€ 3 161 318€ 3 311 539€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
3 044 728€ 3 005 061€ 3 092 780€ 2 784 455€ 2 755 362€ 2 876 174€ 2 967 628€ 2 935 771€ 3 092 619€ 3 171 277€ 3 298 195€ 3 508 333€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
69 077€ 35 144€ 128 508€ 228 024€ 29 093€ -120 812€ -103 114€ -33 179€ -156 866€ -78 658€ -136 877€ -196 794€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 041 839€ 2 010 000€ 2 191 792€ 2 091 468€ 2 307 394€ 2 915 942€ 4 690 763€ 3 336 111€ 3 673 982€ 3 102 798€ 2 571 324€ 2 269 313€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
25 328€ 23 432€ 19 737€ 14 140€ 15 168€ 9 692€ 14 365€ 14 974€ 16 890€ 17 356€ 12 830€ 11 989€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 830€ 11 989€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
25 328€ 23 432€ 19 737€ 14 140€ 15 168€ 9 692€ 14 365€ 14 974€ 16 890€ 17 356€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
27 005€ 2 444€ 0€ 39 133€ 0€ 0€ 0€ 6 811€ 0€ 512€ 37 381€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
27 005€ 2 444€ 0€ 39 133€ 0€ 0€ 0€ 6 811€ 0€ 512€ 37 381€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 287 862€ 1 162 303€ 1 221 702€ 1 280 266€ 1 337 379€ 1 392 023€ 1 446 300€ 1 497 815€ 1 553 171€ 1 601 105€ 1 704 061€ 1 589 713€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
1 084 881€ 1 146 418€ 1 206 138€ 1 264 988€ 1 322 388€ 1 378 330€ 1 434 168€ 1 487 400€ 1 544 353€ 1 593 411€ 1 694 331€ 1 582 002€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
12 339€ 15 885€ 15 564€ 15 278€ 14 991€ 13 693€ 12 132€ 10 416€ 8 818€ 7 694€ 9 730€ 7 711€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
190 643€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
191 644€ 346 463€ 406 665€ 145 909€ 274 496€ 368 945€ 1 237 112€ 1 227 977€ 1 341 537€ 832 320€ 143 933€ 103 777€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
95 037€ 57 201€ 27 845€ 37 352€ 171 311€ 267 729€ 300 219€ 183 061€ 180 390€ 700 521€ 14 116€ 18 528€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 197 731€ 3 992€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
60 096€ 58 655€ 57 590€ 56 330€ 55 260€ 54 577€ 53 316€ 53 400€ 49 847€ 50 636€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 834 534€ 945 219€ 883 453€ 57 456€ 103 735€ 54 849€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130€ 1 611€ 2 978€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
6 608€ 6 005€ 3 403€ 22 051€ 20 586€ 20 682€ 21 160€ 21 013€ 202 061€ 753€ 1 423€ 4 772€
163
12.
Zamestnanci
(331))
13 695€ 12 450€ 12 691€ 15 225€ 11 822€ 12 317€ 13 151€ 12 112€ 14 587€ 13 727€ 13 953€ 12 324€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
577€ 666€ 571€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
12 913€ 11 440€ 9 706€ 9 397€ 7 584€ 7 741€ 8 534€ 7 159€ 9 742€ 7 795€ 7 916€ 7 987€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 717€ 2 315€ 1 968€ 1 913€ 1 650€ 1 256€ 1 557€ 1 371€ 1 457€ 1 302€ 1 179€ 2 339€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 0€ 3 642€ 6 284€ 4 642€ 4 642€ 4 642€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 288 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
510 000€ 475 358€ 543 689€ 612 020€ 680 351€ 1 145 282€ 1 992 986€ 588 533€ 762 384€ 651 505€ 673 119€ 563 834€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
460 104€ 407 027€ 475 358€ 543 689€ 612 020€ 620 635€ 603 958€ 529 361€ 588 533€ 592 334€ 673 119€ 563 834€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
49 896€ 68 331€ 68 331€ 68 331€ 68 331€ 524 648€ 1 389 028€ 59 172€ 173 851€ 59 171€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
7 686 421€ 8 066 625€ 8 136 927€ 8 420 514€ 8 765 381€ 8 776 540€ 4 847 720€ 3 528 075€ 3 340 062€ 2 849 567€ 2 253 400€ 1 739 624€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
7 686 421€ 8 066 625€ 8 136 927€ 8 420 514€ 8 765 381€ 8 776 540€ 4 847 720€ 3 528 075€ 3 340 062€ 2 849 567€ 2 253 400€ 1 739 624€