Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
17 268 995€ 17 685 811€ 17 268 341€ 14 833 311€ 8 328 704€ 4 211 243€ 4 132 389€ 4 212 336€ 3 883 944€ 4 086 173€ 3 877 672€ 3 450 983€ 2 903 847€ 2 552 994€ 2 603 400€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
16 981 287€ 17 321 989€ 16 984 283€ 14 437 576€ 8 017 956€ 4 029 425€ 3 916 661€ 4 034 196€ 3 652 074€ 3 638 979€ 3 433 749€ 3 090 819€ 2 570 460€ 2 303 371€ 2 318 629€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
5 678€ 9 102€ 7 100€ 2 873€ 2 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 219€ 5 518€ 7 358€ 4 448€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
5 678€ 9 102€ 7 100€ 2 873€ 2 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 219€ 5 518€ 7 358€ 4 448€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
16 420 517€ 16 757 796€ 16 422 092€ 13 879 613€ 7 459 992€ 3 479 334€ 3 366 570€ 3 484 105€ 3 095 599€ 2 933 131€ 2 727 901€ 2 383 092€ 1 860 434€ 1 591 505€ 1 609 673€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
725 997€ 725 538€ 728 528€ 729 560€ 729 428€ 730 311€ 596 353€ 597 324€ 598 394€ 606 350€ 606 350€ 603 150€ 603 150€ 603 150€ 603 167€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
15 050 924€ 15 367 270€ 14 899 501€ 2 836 043€ 2 498 570€ 2 526 003€ 2 528 125€ 2 572 383€ 2 164 485€ 2 276 609€ 2 096 617€ 1 110 604€ 803 189€ 904 770€ 890 792€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
487 960€ 624 210€ 722 760€ 60 940€ 90 601€ 114 906€ 133 364€ 275 530€ 39 380€ 31 655€ 14 867€ 3 960€ 21 996€ 72 834€ 115 017€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
84 004€ 7 571€ 13 195€ 28 640€ 44 085€ 59 530€ 74 975€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 406€ 8 000€ 10 751€ 697€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 413€ 6 413€ 1 100€ 963€ 467€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
71 632€ 33 207€ 58 109€ 10 224 431€ 4 097 308€ 48 584€ 27 340€ 32 455€ 292 239€ 17 555€ 9 600€ 663 972€ 424 099€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
555 091€ 555 091€ 555 091€ 555 091€ 555 091€ 550 091€ 550 091€ 550 091€ 556 475€ 705 848€ 705 848€ 704 508€ 704 508€ 704 508€ 704 508€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
550 091€ 550 091€ 550 091€ 550 091€ 550 091€ 550 091€ 550 091€ 550 091€ 556 475€ 556 475€ 556 475€ 555 135€ 555 135€ 555 135€ 555 135€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
278 350€ 357 041€ 276 202€ 386 153€ 304 423€ 173 658€ 211 376€ 174 771€ 227 105€ 445 230€ 442 097€ 355 285€ 331 333€ 246 714€ 284 240€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
998€ 449€ 685€ 1 052€ 480€ 1 107€ 693€ 781€ 1 312€ 724€ 643€ 304€ 322€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
998€ 449€ 685€ 1 052€ 480€ 1 107€ 693€ 781€ 1 312€ 724€ 643€ 304€ 322€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 561€ 99€ 509€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 561€ 99€ 509€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
49 917€ 45 683€ 54 494€ 84 298€ 72 389€ 66 443€ 86 220€ 79 800€ 79 090€ 287 441€ 277 789€ 261 762€ 243 635€ 209 051€ 185 587€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
1 866€ 6 146€ 5 309€ 36 748€ 15 108€ 1 783€ 3 977€ 0€ 229€ 577€ 864€ 1 016€ 112€ 90€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 696€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
21 278€ 8 833€ 8 223€ 3 344€ 2 621€ 4 676€ 4 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
8 009€ 9 580€ 29 765€ 32 703€ 31 668€ 24 515€ 37 865€ 37 453€ 40 279€ 108 131€ 97 615€ 84 428€ 74 299€ 54 852€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
17 800€ 18 139€ 11 110€ 11 408€ 22 798€ 35 093€ 39 495€ 42 347€ 38 583€ 178 421€ 178 748€ 174 622€ 169 224€ 154 109€ 185 587€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
965€ 2 984€ 87€ 96€ 193€ 377€ 0€ 0€ 0€ 313€ 562€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
140 434€ 271 192€ 218 817€ 294 792€ 224 710€ 102 648€ 117 150€ 93 275€ 146 048€ 154 532€ 161 010€ 90 124€ 84 594€ 35 221€ 96 794€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
670€ 580€ 2 334€ 1 013€ 1 670€ 646€ 1 412€ 595€ 4 099€ 619€ 1 280€ 1 107€ 250€ 815€ 266€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 80€ 200€ 4€ 527€ 365€ 294€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
139 764€ 270 613€ 216 403€ 293 579€ 223 036€ 102 002€ 115 212€ 92 315€ 141 655€ 153 912€ 159 730€ 89 017€ 0€ 0€ 0€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84 344€ 34 406€ 96 528€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
87 001€ 39 716€ 2 206€ 6 011€ 6 845€ 3 460€ 7 313€ 915€ 655€ 2 533€ 2 654€ 2 534€ 2 683€ 1 933€ 1 859€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
85 600€ 38 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 3 496€ 4 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
1 401€ 1 016€ 2 206€ 2 515€ 2 545€ 3 460€ 7 313€ 915€ 655€ 2 533€ 2 654€ 2 534€ 2 683€ 1 933€ 1 859€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
9 358€ 6 782€ 7 856€ 9 582€ 6 324€ 8 160€ 4 351€ 3 369€ 4 765€ 1 964€ 1 826€ 4 879€ 2 054€ 2 909€ 531€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
9 358€ 6 782€ 7 856€ 9 582€ 6 324€ 8 160€ 4 351€ 3 369€ 4 765€ 1 964€ 1 826€ 4 879€ 2 054€ 2 909€ 531€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
17 268 995€ 17 685 811€ 17 268 341€ 14 833 311€ 8 328 704€ 4 211 243€ 4 132 389€ 4 212 336€ 3 883 944€ 4 086 173€ 3 877 672€ 3 450 983€ 2 903 847€ 2 552 994€ 2 603 400€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 063 687€ 2 124 077€ 2 208 440€ 2 111 052€ 2 017 592€ 1 850 467€ 2 062 569€ 2 036 624€ 1 947 278€ 2 250 415€ 2 253 285€ 2 196 375€ 2 346 665€ 2 434 191€ 2 513 113€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 063 687€ 2 124 077€ 2 208 440€ 2 111 052€ 2 017 592€ 1 850 467€ 2 062 569€ 2 036 624€ 1 947 278€ 2 250 415€ 2 253 285€ 2 196 375€ 2 346 665€ 2 434 191€ 2 513 113€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 125 989€ 2 113 437€ 2 111 052€ 2 017 592€ 1 904 389€ 1 583 252€ 2 026 702€ 1 941 354€ 2 249 696€ 2 250 791€ 2 197 402€ 2 297 236€ 2 527 889€ 2 465 991€ 2 468 366€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-62 302€ 10 640€ 97 388€ 93 460€ 113 203€ 267 215€ 35 867€ 95 270€ -302 419€ -376€ 55 883€ -100 861€ -181 224€ -31 800€ 44 747€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
870 450€ 942 085€ 1 839 478€ 2 280 528€ 1 618 004€ 142 884€ 152 888€ 195 837€ 266 967€ 337 380€ 457 536€ 432 255€ 445 868€ 118 803€ 90 287€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
9 800€ 9 800€ 6 000€ 6 000€ 5 000€ 4 800€ 7 400€ 1 500€ 1 500€ 21 847€ 14 673€ 20 514€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
9 800€ 9 800€ 6 000€ 6 000€ 5 000€ 4 800€ 7 400€ 1 500€ 1 500€ 21 847€ 14 673€ 20 514€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 942€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 952€ 44 407€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
2 942€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 952€ 44 407€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
16 320€ 2 316€ 1 254€ 10€ 2 410€ 4 816€ 2 733€ 3 904€ 3 553€ 2 175€ 2 787€ 11 020€ 15 246€ 18 865€ 8 730€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 970€ 2 316€ 1 254€ 10€ 2 410€ 4 816€ 2 733€ 3 904€ 3 553€ 2 175€ 2 574€ 5 223€ 4 222€ 3 179€ 1 726€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
13 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 213€ 5 797€ 11 024€ 15 686€ 7 004€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
215 420€ 217 409€ 154 306€ 633 548€ 559 008€ 133 268€ 122 754€ 110 434€ 121 914€ 102 407€ 85 670€ 211 926€ 353 123€ 99 938€ 81 557€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
80 658€ 33 284€ 21 016€ 486 933€ 440 522€ 29 557€ 17 266€ 19 500€ 44 453€ 23 143€ 10 146€ 162 502€ 281 407€ 29 319€ 21 078€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
830€ 1 166€ 1 238€ 744€ 286€ 1 028€ 1 423€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 107€ 1 023€ 1 080€ 1 759€ 239€ 32€ 22€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 378€ 90€ 64€ 13€ 1 459€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
79 000€ 118 199€ 79 929€ 98 694€ 79 665€ 63 854€ 67 587€ 60 436€ 54 371€ 53 812€ 53 483€ 27 665€ 46 432€ 44 742€ 27 717€
163
12.
Zamestnanci (331)
29 652€ 35 006€ 27 068€ 24 230€ 20 440€ 19 830€ 19 855€ 16 228€ 12 326€ 12 302€ 12 085€ 12 253€ 14 731€ 15 270€ 17 825€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
20 738€ 23 695€ 20 233€ 18 663€ 15 001€ 14 506€ 13 819€ 11 331€ 8 350€ 8 595€ 8 532€ 8 394€ 9 227€ 9 602€ 12 315€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
4 543€ 6 060€ 4 821€ 4 284€ 3 094€ 3 115€ 2 607€ 1 852€ 1 321€ 1 337€ 1 184€ 1 080€ 1 304€ 1 005€ 2 622€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
625 967€ 712 559€ 1 677 918€ 1 640 969€ 1 051 587€ 20 000€ 80 000€ 140 000€ 190 000€ 310 000€ 188 795€ 77 499€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
574 736€ 661 328€ 589 508€ 482 426€ 172 185€ 20 000€ 80 000€ 140 000€ 190 000€ 310 000€ 188 795€ 77 499€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 1 037 179€ 1 158 543€ 879 401€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
51 231€ 51 231€ 51 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
14 334 858€ 14 619 649€ 13 220 423€ 10 441 732€ 4 693 108€ 2 217 891€ 1 916 932€ 1 979 875€ 1 669 699€ 1 498 378€ 1 166 851€ 822 353€ 111 314€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
14 334 858€ 14 619 649€ 13 220 423€ 10 441 732€ 4 693 108€ 2 217 891€ 1 916 932€ 1 979 875€ 1 669 699€ 1 498 378€ 1 166 851€ 822 353€ 111 314€ 0€ 0€