Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
586 956€ 633 449€ 673 086€ 716 776€ 757 817€ 690 806€ 719 635€ 653 951€ 611 343€ 517 659€ 513 104€ 495 791€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
574 893€ 624 968€ 658 941€ 705 549€ 748 220€ 686 537€ 711 571€ 639 622€ 603 329€ 511 950€ 492 519€ 474 264€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
488 931€ 539 006€ 572 979€ 619 587€ 662 258€ 599 777€ 623 154€ 551 206€ 514 913€ 510 294€ 490 863€ 472 608€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
161 857€ 161 857€ 161 857€ 162 035€ 162 035€ 162 035€ 162 035€ 89 944€ 96 643€ 100 018€ 23 907€ 23 237€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
316 979€ 364 751€ 406 118€ 453 590€ 483 115€ 428 021€ 451 004€ 323 547€ 348 942€ 340 303€ 401 633€ 396 005€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
9 845€ 12 147€ 2 764€ 3 712€ 0€ 311€ 706€ 37 163€ 37 647€ 38 292€ 33 642€ 22 662€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
250€ 250€ 2 240€ 250€ 17 108€ 9 410€ 9 410€ 100 552€ 31 681€ 31 681€ 31 681€ 30 704€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 86 760€ 88 416€ 88 416€ 88 416€ 1 656€ 1 656€ 1 656€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 656€ 1 656€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 85 962€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 86 760€ 88 416€ 88 416€ 88 416€ 1 656€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
12 062€ 8 481€ 14 145€ 11 227€ 9 597€ 4 270€ 8 064€ 14 329€ 8 014€ 5 709€ 20 585€ 21 527€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
491€ 242€ 310€ 598€ 534€ 185€ 0€ 149€ 135€ 189€ 4 368€ 4 472€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
491€ 242€ 310€ 598€ 534€ 185€ 0€ 149€ 135€ 189€ 4 368€ 4 472€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
9 190€ 7 692€ 8 064€ 9 702€ 6 761€ 3 358€ 3 901€ 6 730€ 7 720€ 3 892€ 1 851€ 1 126€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 56€ 56€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
670€ 187€ 0€ 114€ 129€ 0€ 0€ 0€ 897€ 776€ 284€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 721€ 1 806€ 1 350€ 1 566€ 315€ 210€ 465€ 2 479€ 2 509€ 916€ 623€ 476€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
6 800€ 5 700€ 6 714€ 8 022€ 6 317€ 3 148€ 3 436€ 4 081€ 4 144€ 2 130€ 930€ 650€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 114€ 114€ 14€ 14€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
2 381€ 548€ 5 772€ 927€ 2 302€ 727€ 4 163€ 7 449€ 159€ 1 628€ 14 366€ 1 475€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
971€ 222€ 5 388€ 545€ 874€ 153€ 182€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 410€ 326€ 384€ 382€ 1 427€ 574€ 3 981€ 7 449€ 159€ 1 628€ 14 366€ 1 475€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 454€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom
(274AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 454€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
586 956€ 633 449€ 673 086€ 716 776€ 757 817€ 690 806€ 719 635€ 653 951€ 611 343€ 517 659€ 513 104€ 495 791€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
369 675€ 391 610€ 397 474€ 432 991€ 450 159€ 457 806€ 495 738€ 448 250€ 466 583€ 365 828€ 382 399€ 380 670€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
369 675€ 391 610€ 397 474€ 432 991€ 450 159€ 457 806€ 495 738€ 448 250€ 466 583€ 365 828€ 382 399€ 380 670€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
389 110€ 405 509€ 430 991€ 452 523€ 459 991€ 497 542€ 434 322€ 468 519€ 334 940€ 425 587€ 410 059€ 409 271€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-19 436€ -13 899€ -33 516€ -19 532€ -9 832€ -39 736€ 61 416€ -20 268€ 131 643€ -59 759€ -27 660€ -28 601€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
89 002€ 101 646€ 139 178€ 137 807€ 151 900€ 175 425€ 162 225€ 195 561€ 134 620€ 141 691€ 120 565€ 115 121€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 847€ 5 200€ 6 798€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 847€ 5 200€ 6 798€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
665€ 0€ 5 000€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 404€ 106€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
665€ 0€ 5 000€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 404€ 106€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 399€ 2 934€ 2 421€ 1 898€ 1 465€ 1 197€ 922€ 854€ 854€ 1 659€ 1 603€ 1 230€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 399€ 2 934€ 2 421€ 1 898€ 1 465€ 1 197€ 922€ 854€ 854€ 1 659€ 1 603€ 1 230€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
27 628€ 32 440€ 56 434€ 50 901€ 51 981€ 55 825€ 27 050€ 42 295€ 40 746€ 50 391€ 54 671€ 57 716€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
12 574€ 17 901€ 26 341€ 22 641€ 24 234€ 19 507€ 11 946€ 23 807€ 22 878€ 22 644€ 19 027€ 33 840€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
5 115€ 3 365€ 15 187€ 13 046€ 15 840€ 22 210€ 6 375€ 6 113€ 8 988€ 8 966€ 12 164€ 10 887€
163
12.
Zamestnanci
(331))
5 882€ 5 412€ 6 842€ 5 831€ 5 522€ 5 822€ 3 605€ 3 172€ 4 219€ 11 415€ 5 382€ 7 384€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 216€ 5 003€ 4 938€ 8 739€ 5 860€ 7 396€ 4 268€ 3 361€ 2 035€ 2 736€ 15 912€ 5 189€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
841€ 759€ 3 126€ 645€ 525€ 891€ 857€ 5 504€ 2 286€ 4 292€ 1 848€ 78€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 338€ 338€ 338€ 338€ 338€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
57 310€ 66 271€ 75 323€ 85 007€ 96 455€ 118 403€ 126 406€ 147 213€ 86 222€ 89 641€ 56 887€ 56 069€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
57 297€ 66 261€ 75 323€ 85 007€ 96 455€ 118 403€ 126 406€ 143 433€ 78 071€ 78 071€ 56 069€ 56 069€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
12€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 371€ 4 290€ 818€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 780€ 3 780€ 7 280€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
128 279€ 140 193€ 136 435€ 145 978€ 155 757€ 57 575€ 61 671€ 10 140€ 10 140€ 10 140€ 10 140€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
128 279€ 140 193€ 136 435€ 145 978€ 155 757€ 57 575€ 61 671€ 10 140€ 10 140€ 10 140€ 10 140€ 0€