Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 671 313€ 4 587 918€ 4 626 329€ 4 568 993€ 4 594 556€ 4 656 581€ 4 571 620€ 3 153 301€ 3 283 180€ 3 285 617€ 2 960 876€ 2 654 416€ 2 372 235€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 181 288€ 4 151 482€ 4 236 148€ 4 274 342€ 4 319 046€ 4 411 006€ 4 334 351€ 2 935 714€ 3 079 535€ 3 202 977€ 2 831 385€ 2 510 487€ 2 282 123€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
10 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 897€ 11 897€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 897€ 11 897€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
10 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 775 096€ 3 756 090€ 3 840 756€ 3 878 949€ 3 923 653€ 4 015 613€ 3 938 959€ 2 540 321€ 2 684 096€ 2 807 538€ 2 435 946€ 2 103 151€ 1 874 787€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 082 720€ 2 079 362€ 2 068 946€ 2 060 805€ 2 058 934€ 2 061 473€ 2 062 033€ 535 669€ 541 740€ 542 227€ 557 855€ 558 413€ 558 412€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
5 006€ 5 006€ 5 006€ 5 006€ 5 006€ 1 640€ 1 640€ 1 640€ 1 640€ 1 640€ 1 640€ 1 640€ 1 640€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 625 257€ 1 660 935€ 1 751 507€ 1 771 932€ 1 832 095€ 1 930 786€ 1 857 734€ 1 985 685€ 2 123 436€ 1 589 691€ 1 725 709€ 1 079 712€ 1 148 941€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 854€ 5 332€ 10 108€ 10 329€ 16 043€ 7 642€ 6 719€ 8 759€ 1 359€ 4 400€ 6 835€ 11 102€ 7 058€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
10 455€ 0€ 1 100€ 4 424€ 7 748€ 11 072€ 648€ 7 916€ 15 800€ 23 685€ 31 578€ 36 306€ 47 849€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
406€ 681€ 1 089€ 1 497€ 827€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
49 398€ 4 774€ 3 000€ 24 957€ 3 000€ 3 000€ 10 185€ 652€ 120€ 645 895€ 112 329€ 415 978€ 110 887€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 392€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€ 395 439€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
485 609€ 431 023€ 385 757€ 291 095€ 270 064€ 243 097€ 234 584€ 216 148€ 203 101€ 82 250€ 127 512€ 142 935€ 90 016€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 386€ 329€ 618€ 454€ 159€ 758€ 873€ 269€ 147€ 523€ 122€ 310€ 433€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 386€ 329€ 618€ 454€ 159€ 758€ 873€ 269€ 147€ 523€ 122€ 310€ 433€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
159 110€ 169 789€ 167 394€ 93 630€ 92 739€ 115 122€ 107 028€ 104 236€ 80 402€ 50€ 31 029€ 49 524€ 67 206€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 7€ 1 794€ 3 354€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 50€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
159 110€ 169 789€ 167 387€ 91 836€ 89 385€ 115 122€ 107 028€ 104 236€ 80 402€ 0€ 30 979€ 49 524€ 67 206€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
32 531€ 28 265€ 33 000€ 32 275€ 25 725€ 26 024€ 22 331€ 10 624€ 8 307€ 4 469€ 5 118€ 13 482€ 3 431€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
10€ 390€ 204€ 153€ 286€ 159€ 381€ 5 260€ 5 734€ 4 469€ 3 672€ 11 646€ 639€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 972€ 1 203€ 2 127€ 2 516€ 988€ 263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
2 911€ 3 236€ 8 451€ 8 238€ 3 418€ 2 123€ 1 209€ 0€ 0€ 0€ 0€ 284€ 1 143€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
270€ 106€ 902€ 1 045€ 1 034€ 4 071€ 4 009€ 5 365€ 2 345€ 0€ 1 446€ 1 552€ 1 300€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
180€ 71€ 75€ 91€ 137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
27 189€ 23 259€ 21 242€ 20 151€ 19 861€ 19 408€ 16 732€ 0€ 228€ 0€ 0€ 0€ 349€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 81€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
291 935€ 232 640€ 184 745€ 164 737€ 151 441€ 101 193€ 104 352€ 101 019€ 114 245€ 77 208€ 91 243€ 79 619€ 18 946€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 215€ 1 183€ 917€ 777€ 686€ 689€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
22€ 7€ 4€ 13€ 7€ 4€ 62€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
288 698€ 231 451€ 183 824€ 163 947€ 150 748€ 100 500€ 104 290€ 101 019€ 114 245€ 77 208€ 91 243€ 79 619€ 18 946€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
646€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
646€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 415€ 5 413€ 4 424€ 3 556€ 5 447€ 2 478€ 2 685€ 1 439€ 543€ 390€ 1 979€ 994€ 96€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 415€ 5 413€ 3 476€ 3 556€ 4 751€ 2 478€ 2 685€ 1 439€ 543€ 390€ 1 979€ 994€ 96€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 948€ 0€ 696€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 671 313€ 4 587 918€ 4 626 329€ 4 568 993€ 4 594 556€ 4 656 581€ 4 571 620€ 3 153 301€ 3 283 180€ 3 285 617€ 2 960 876€ 2 654 416€ 2 372 235€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 229 922€ 3 114 444€ 3 067 513€ 2 949 494€ 2 888 383€ 2 822 871€ 2 794 367€ 1 231 511€ 1 224 523€ 1 123 849€ 1 483 139€ 1 527 907€ 1 507 679€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 229 922€ 3 114 444€ 3 067 513€ 2 949 494€ 2 888 383€ 2 822 871€ 2 794 367€ 1 231 511€ 1 224 523€ 1 123 849€ 1 483 139€ 1 527 907€ 1 507 679€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 120 878€ 3 074 937€ 2 966 259€ 2 887 509€ 2 825 943€ 2 793 206€ 1 265 288€ 1 249 949€ 1 309 072€ 1 264 481€ 1 514 584€ 1 521 901€ 1 437 027€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
109 044€ 39 507€ 101 254€ 61 985€ 62 439€ 29 665€ 1 529 079€ -18 438€ -84 549€ -140 632€ -31 445€ 6 006€ 70 652€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
771 136€ 750 183€ 784 179€ 805 617€ 837 786€ 1 010 361€ 926 582€ 1 007 007€ 1 065 080€ 1 179 185€ 1 058 546€ 837 957€ 545 640€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
7 635€ 3 226€ 2 531€ 2 507€ 2 484€ 2 332€ 2 356€ 16 760€ 15 490€ 14 764€ 14 016€ 13 403€ 9 991€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
105€ 150€ 131€ 107€ 84€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 403€ 9 991€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
7 530€ 3 077€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 280€ 2 356€ 16 760€ 15 490€ 14 764€ 14 016€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
17 946€ 7 547€ 878€ 0€ 0€ 0€ 106€ 0€ 0€ 116 137€ 0€ 31 070€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116 137€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
15 168€ 6 224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 106€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 070€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
2 778€ 1 323€ 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
562 510€ 594 813€ 622 994€ 651 909€ 678 765€ 736 140€ 762 793€ 804 455€ 841 043€ 868 975€ 850 405€ 678 993€ 410 446€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
557 666€ 587 751€ 595 470€ 624 969€ 654 117€ 711 585€ 739 893€ 768 058€ 795 860€ 867 764€ 849 419€ 677 989€ 408 498€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 22 062€ 22 956€ 22 032€ 22 956€ 22 032€ 36 197€ 44 430€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 844€ 7 062€ 5 462€ 3 984€ 2 616€ 1 599€ 868€ 200€ 753€ 1 211€ 986€ 1 004€ 1 948€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
142 880€ 88 051€ 84 852€ 90 142€ 78 368€ 48 047€ 39 810€ 42 601€ 43 682€ 31 334€ 62 213€ 39 071€ 39 785€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
54 904€ 5 191€ 5 632€ 17 010€ 5 987€ 7 311€ 4 069€ 9 214€ 9 388€ 2 637€ 2 896€ 1 103€ 1 090€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
25 363€ 23 241€ 21 556€ 19 759€ 19 360€ 17 906€ 18 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
30 084€ 29 781€ 29 499€ 29 149€ 28 889€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 219€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 047€ 1 836€ 123€ 1 240€ 1 319€ 0€ 0€ 12 623€ 9 918€ 7 971€ 44 236€ 18 965€ 21 013€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
13 295€ 14 693€ 15 869€ 12 380€ 11 348€ 12 100€ 9 880€ 11 740€ 13 810€ 11 879€ 8 643€ 11 731€ 10 556€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 675€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
11 563€ 10 352€ 9 853€ 8 746€ 8 041€ 7 809€ 6 461€ 7 568€ 8 472€ 7 162€ 5 621€ 5 701€ 5 533€
166
15.
Daň z príjmov (341)
275€ 387€ 90€ 47€ 400€ 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 673€ 2 570€ 2 231€ 1 812€ 1 605€ 1 572€ 1 035€ 1 455€ 2 094€ 1 685€ 817€ 1 571€ 1 593€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
40 165€ 56 545€ 72 925€ 61 059€ 78 169€ 223 843€ 121 517€ 143 191€ 164 865€ 147 975€ 131 912€ 75 420€ 85 418€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
24 440€ 40 165€ 56 545€ 49 383€ 61 059€ 99 843€ 121 517€ 143 191€ 164 865€ 147 975€ 131 912€ 75 420€ 85 418€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
15 725€ 16 380€ 16 380€ 11 676€ 17 110€ 124 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
670 255€ 723 291€ 774 637€ 813 883€ 868 387€ 823 349€ 850 670€ 914 784€ 993 577€ 982 583€ 419 191€ 288 552€ 318 916€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 643€ 115€ 3 488€ 116€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
670 255€ 723 291€ 774 637€ 813 883€ 868 387€ 823 349€ 850 670€ 914 784€ 993 577€ 981 940€ 419 076€ 285 064€ 318 800€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€