Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Šaštín - Stráže

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
24 649 980€ 24 966 667€ 24 922 841€ 25 071 568€ 25 585 740€ 18 795 518€ 16 899 303€ 10 840 881€ 6 578 399€ 5 640 851€ 5 515 923€ 4 700 591€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
22 750 652€ 23 068 571€ 23 023 633€ 23 362 061€ 23 910 887€ 16 990 094€ 15 896 697€ 9 791 521€ 5 670 229€ 4 611 350€ 4 504 166€ 3 695 811€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
11 050€ 10 884€ 10 066€ 10 347€ 3 895€ 3 895€ 3 895€ 3 895€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
3 380€ 3 756€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
7 670€ 7 128€ 10 066€ 3 507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
6 840€ 3 895€ 3 895€ 3 895€ 3 895€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
22 732 963€ 23 046 048€ 23 001 928€ 23 340 075€ 23 900 353€ 16 979 560€ 15 886 163€ 9 780 987€ 5 663 590€ 4 604 711€ 4 497 527€ 3 689 172€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 416 147€ 1 364 696€ 1 380 963€ 1 392 638€ 1 284 617€ 69 317€ 69 317€ 69 317€ 69 317€ 129 893€ 129 893€ 129 888€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
21 048 130€ 21 204 711€ 21 446 237€ 21 884 408€ 21 768 653€ 13 570 089€ 3 858 347€ 3 981 868€ 3 188 569€ 3 278 749€ 3 369 218€ 3 460 134€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
17 669€ 24 489€ 31 228€ 4 068€ 5 500€ 3 618€ 4 897€ 6 193€ 7 693€ 9 351€ 11 178€ 14 240€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
82 814€ 91 085€ 55 455€ 999€ 5 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 159€ 2 655€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
40 255€ 45 147€ 7 101€ 7 998€ 8 895€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
127 949€ 315 921€ 80 944€ 49 964€ 304 788€ 3 336 536€ 11 953 602€ 5 723 608€ 2 398 011€ 1 186 709€ 987 079€ 82 255€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 522 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
6 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
6 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 887 622€ 1 887 298€ 1 888 622€ 1 700 032€ 1 664 367€ 1 797 665€ 997 434€ 1 044 846€ 903 264€ 1 024 800€ 1 005 476€ 998 871€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
45 005€ 50 841€ 517€ 464€ 492€ 432€ 502€ 463€ 270€ 499€ 303€ 299€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
45 005€ 50 841€ 517€ 464€ 492€ 432€ 502€ 463€ 270€ 499€ 303€ 299€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 058 916€ 1 067 740€ 1 104 694€ 1 147 438€ 1 141 777€ 1 168 623€ 349 595€ 333 475€ 339 936€ 358 280€ 370 733€ 373 631€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
19 340€ 17 601€ 22 310€ 21 998€ 21 256€ 21 657€ 16 216€ 5 800€ 266€ 1 166€ 0€ 166€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 039 576€ 1 050 139€ 1 080 253€ 1 110 602€ 1 120 521€ 1 146 966€ 333 379€ 327 675€ 339 670€ 352 756€ 370 676€ 373 465€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
2 131€ 14 838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 358€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
52 582€ 752€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
52 582€ 752€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
66 444€ 69 045€ 76 306€ 96 879€ 58 009€ 60 863€ 47 084€ 47 951€ 36 395€ 47 670€ 36 568€ 51 948€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
3 595€ 23 138€ 11 006€ 18 473€ 3 491€ 9 076€ 9 382€ 5 612€ 3 843€ 3 502€ 3 468€ 365€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
41 156€ 32 881€ 37 314€ 27 997€ 24 600€ 25 635€ 18 479€ 16 438€ 20 341€ 19 005€ 16 075€ 21 410€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
21 645€ 12 303€ 10 885€ 47 753€ 27 504€ 23 693€ 18 633€ 15 178€ 10 788€ 9 367€ 8 304€ 10 688€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 149€ 1 301€ 251€ 239€ 260€ 202€ 357€ 152€ 1 155€ 1 228€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 9 455€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
48€ 722€ 1 703€ 1 354€ 2 163€ 2 220€ 330€ 1 066€ 1 066€ 15 644€ 7 566€ 18 257€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
14 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
663 676€ 681 720€ 689 904€ 454 252€ 464 089€ 567 748€ 600 254€ 662 957€ 526 663€ 618 351€ 597 872€ 572 993€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
366€ 91€ 707€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 124€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
663 310€ 681 629€ 689 198€ 454 252€ 464 089€ 567 748€ 600 254€ 662 957€ 526 663€ 618 227€ 597 868€ 0€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 572 993€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
1 000€ 17 200€ 17 200€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
17 200€ 17 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
11 705€ 10 798€ 10 586€ 9 475€ 10 486€ 7 758€ 5 172€ 4 515€ 4 906€ 4 701€ 6 281€ 5 909€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 705€ 10 798€ 10 586€ 9 475€ 10 486€ 7 758€ 5 172€ 4 515€ 4 906€ 4 701€ 6 281€ 5 909€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
24 649 980€ 24 966 667€ 24 922 841€ 25 071 568€ 25 585 740€ 18 795 518€ 16 899 303€ 10 840 881€ 6 578 399€ 5 640 851€ 5 515 923€ 4 700 591€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 306 048€ 5 185 416€ 5 088 851€ 5 112 131€ 5 202 885€ 3 895 689€ 3 542 572€ 3 308 466€ 3 126 948€ 3 159 911€ 3 465 138€ 3 245 104€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
5 306 048€ 5 185 416€ 5 088 851€ 5 112 131€ 5 202 885€ 3 895 689€ 3 542 572€ 3 308 466€ 3 126 948€ 3 159 911€ 3 465 138€ 3 245 104€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
5 205 368€ 5 061 195€ 4 861 940€ 4 996 622€ 3 789 348€ 3 548 872€ 3 311 551€ 3 138 215€ 3 177 396€ 3 290 947€ 3 245 908€ 2 881 730€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
100 680€ 124 220€ 226 911€ 115 509€ 1 413 537€ 346 816€ 231 021€ 170 251€ -50 448€ -131 036€ 219 230€ 363 374€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 375 715€ 3 565 442€ 3 410 532€ 2 995 410€ 3 977 956€ 3 674 313€ 2 309 080€ 4 392 084€ 1 895 737€ 1 484 757€ 1 081 866€ 1 176 625€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
70 800€ 56 390€ 49 420€ 55 889€ 40 939€ 26 057€ 236 272€ 221 035€ 201 950€ 193 231€ 25 855€ 140 211€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 126 071€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
66 920€ 51 970€ 45 420€ 52 089€ 37 139€ 22 189€ 205 777€ 190 827€ 175 877€ 160 927€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 855€ 14 107€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 880€ 4 420€ 4 000€ 3 800€ 3 800€ 3 868€ 30 495€ 30 208€ 26 073€ 32 304€ 0€ 33€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
180 965€ 113 282€ 8 602€ 17 019€ 8 219€ 8 766€ 7 992€ 1 486€ 2 358€ 276 202€ 6 198€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
58 962€ 36 080€ 8 602€ 17 019€ 8 219€ 8 766€ 7 992€ 1 486€ 2 358€ 276 202€ 6 198€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
122 003€ 77 203€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 546 636€ 2 642 631€ 2 739 673€ 2 340 298€ 2 417 777€ 2 572 019€ 1 431 097€ 1 469 571€ 1 449 873€ 759 609€ 784 908€ 806 347€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 014 104€ 2 110 876€ 2 207 695€ 2 334 425€ 2 412 688€ 2 568 618€ 1 428 599€ 1 467 554€ 1 448 000€ 757 909€ 783 437€ 804 687€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
524 838€ 524 838€ 524 838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 694€ 6 916€ 7 140€ 5 873€ 5 089€ 3 401€ 2 498€ 2 017€ 1 873€ 1 700€ 1 471€ 1 660€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
287 664€ 399 633€ 195 647€ 101 358€ 92 553€ 85 697€ 405 714€ 2 567 823€ 106 034€ 117 263€ 122 587€ 84 578€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
23 696€ 33 754€ 19 983€ 18 076€ 19 583€ 9 322€ 322 280€ 2 496 138€ 12 437€ 20 177€ 15 790€ 10 954€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
19 740€ 10 648€ 15 212€ 13 012€ 11 923€ 12 274€ 11 725€ 12 019€ 11 432€ 37 085€ 23 882€ 11 286€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
98 911€ 97 735€ 95 363€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 515€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
53 155€ 179 398€ 928€ 1 007€ 33 197€ 36 221€ 39 568€ 33 878€ 32 677€ 29 816€ 51 513€ 34 654€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
50 246€ 41 942€ 35 660€ 37 713€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 1 132€ 1 095€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 258€ 1 244€ 0€ 0€ 0€ 197€ 0€ 0€ 5 740€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
31 982€ 27 988€ 23 325€ 21 859€ 21 457€ 23 329€ 26 096€ 21 067€ 21 347€ 19 552€ 21 459€ 20 315€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 654€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
7 826€ 6 925€ 5 176€ 6 176€ 4 393€ 4 551€ 5 849€ 4 720€ 5 480€ 4 893€ 8 811€ 6 274€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
850€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
289 651€ 353 506€ 417 189€ 480 846€ 1 418 467€ 981 774€ 228 005€ 132 169€ 135 522€ 138 452€ 142 318€ 145 489€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
230 673€ 294 520€ 358 293€ 480 846€ 465 914€ 981 774€ 228 005€ 132 169€ 135 522€ 138 452€ 142 318€ 145 489€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
58 978€ 58 986€ 58 896€ 0€ 952 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
15 968 216€ 16 215 809€ 16 423 458€ 16 964 027€ 16 404 900€ 11 225 516€ 11 047 650€ 3 140 331€ 1 555 714€ 996 183€ 968 919€ 278 862€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
15 968 216€ 16 215 809€ 16 423 458€ 16 963 993€ 16 404 900€ 11 225 516€ 11 047 650€ 3 140 331€ 1 555 714€ 996 183€ 968 919€ 278 862€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€