Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
90 662 364€ 82 178 395€ 80 703 579€ 76 518 067€ 76 270 486€ 67 466 014€ 68 850 970€ 69 516 978€ 67 963 839€ 67 598 781€ 49 826 484€ 44 419 822€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
49 954 322€ 42 305 040€ 41 287 098€ 36 401 007€ 36 576 219€ 32 246 275€ 34 381 564€ 41 885 141€ 44 596 674€ 49 940 222€ 32 508 576€ 26 224 045€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
5 623€ 2 072€ 4 534€ 12 410€ 17 918€ 0€ 0€ 4 272€ 1 515€ 9 246€ 18 062€ 27 281€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
5 623€ 2 072€ 4 534€ 12 410€ 17 918€ 0€ 0€ 4 272€ 1 515€ 9 246€ 18 062€ 27 281€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
42 263 069€ 34 617 338€ 34 220 920€ 29 326 953€ 29 496 657€ 25 184 631€ 27 319 920€ 35 177 313€ 37 891 603€ 43 227 420€ 25 880 144€ 19 586 366€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
17 184 507€ 10 167 441€ 10 126 532€ 9 858 294€ 9 894 925€ 3 753 119€ 3 788 334€ 3 839 986€ 6 664 116€ 6 473 465€ 2 163 086€ 2 167 953€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
68 807€ 66 627€ 66 627€ 66 627€ 66 627€ 66 627€ 63 121€ 59 621€ 59 621€ 59 621€ 59 621€ 59 621€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
17 124 189€ 18 202 994€ 19 320 624€ 16 850 113€ 17 903 180€ 16 670 639€ 19 454 707€ 25 855 771€ 27 842 979€ 26 185 462€ 12 377 621€ 13 304 906€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
94 820€ 22 259€ 31 269€ 34 937€ 41 272€ 74 590€ 133 859€ 417 935€ 321 886€ 412 026€ 365 678€ 377 172€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 3 957€ 9 893€ 18 738€ 28 733€ 15 468€ 83 412€ 123 517€ 161 122€ 55 568€ 82 554€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 672€ 25 795€ 60 824€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
7 790 747€ 6 158 017€ 4 671 911€ 2 507 089€ 1 571 915€ 4 590 922€ 3 864 433€ 4 920 588€ 2 879 484€ 9 935 052€ 10 832 775€ 3 533 336€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
7 685 630€ 7 685 630€ 7 061 644€ 7 061 644€ 7 061 644€ 7 061 644€ 7 061 644€ 6 703 556€ 6 703 556€ 6 703 556€ 6 610 370€ 6 610 398€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
3 078 530€ 3 078 530€ 2 778 530€ 2 778 530€ 2 778 530€ 2 778 530€ 2 778 530€ 2 778 530€ 2 778 530€ 2 778 530€ 2 778 530€ 2 778 558€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
4 607 100€ 4 607 100€ 4 283 114€ 4 283 114€ 4 283 114€ 4 283 114€ 4 283 114€ 3 925 026€ 3 925 026€ 3 925 026€ 3 831 840€ 3 831 840€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
40 121 624€ 39 263 349€ 38 792 593€ 39 433 763€ 38 986 918€ 34 515 337€ 33 733 012€ 26 849 764€ 22 598 829€ 16 878 417€ 16 505 447€ 17 528 926€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 076€ 1 858€ 1 076€ 964€ 500€ 883€ 430€ 2 388€ 384€ 476€ 7 424€ 1 288€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 076€ 1 858€ 1 076€ 964€ 500€ 883€ 430€ 2 388€ 384€ 476€ 7 424€ 1 288€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
24 850 743€ 25 510 377€ 26 446 393€ 27 668 687€ 27 818 336€ 25 658 908€ 25 953 908€ 20 672 083€ 17 241 036€ 13 736 133€ 13 100 969€ 13 319 150€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 68€ 68€ 66€ 236€ 248€ 2 377€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
24 850 743€ 25 510 377€ 26 446 393€ 27 667 907€ 27 818 336€ 25 658 840€ 25 953 840€ 20 672 015€ 17 240 970€ 13 735 897€ 13 100 721€ 13 316 773€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 780€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
669 123€ 499 453€ 531 024€ 493 190€ 419 762€ 438 378€ 348 723€ 449 267€ 407 680€ 361 617€ 682 610€ 376 538€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 1 066€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 900€ 0€ 0€ 185 020€ 185 256€ 185 020€ 185 020€ 185 020€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
470 852€ 383 219€ 454 160€ 405 666€ 337 975€ 277 606€ 234 616€ 182 248€ 123 931€ 91 046€ 106 735€ 47 977€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
197 607€ 115 570€ 76 201€ 86 860€ 78 223€ 160 108€ 113 443€ 75 495€ 56 184€ 85 551€ 141 855€ 143 541€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 838€ 41 243€ 0€ 249 000€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
14 600 682€ 13 251 661€ 11 814 099€ 11 270 922€ 10 748 320€ 8 417 168€ 7 429 952€ 5 726 026€ 4 949 729€ 2 780 191€ 2 714 444€ 3 831 950€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
885€ 1 548€ 2 397€ 1 840€ 1 956€ 1 814€ 2 008€ 1 321€ 3 576€ 523€ 1 731€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
15 352€ 33 905€ 28 875€ 29 474€ 27 038€ 85€ 262€ 62€ 573€ 465€ 147€ 430€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
14 584 445€ 13 216 209€ 11 782 827€ 11 239 609€ 10 719 326€ 8 415 269€ 7 427 682€ 5 724 644€ 4 945 580€ 2 779 203€ 2 712 566€ 3 831 520€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
586 418€ 610 007€ 623 889€ 683 296€ 707 349€ 704 402€ 736 393€ 782 073€ 768 336€ 780 142€ 812 461€ 666 851€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
548 333€ 580 631€ 607 960€ 642 994€ 649 830€ 677 085€ 705 247€ 751 402€ 754 318€ 780 142€ 812 461€ 666 496€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
38 085€ 29 375€ 15 929€ 40 302€ 57 519€ 27 317€ 31 146€ 30 671€ 14 018€ 0€ 0€ 355€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
90 662 364€ 82 178 395€ 80 703 579€ 76 518 067€ 76 270 486€ 67 466 014€ 68 850 970€ 69 516 978€ 67 963 839€ 67 598 781€ 49 826 484€ 44 419 822€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
67 654 815€ 58 140 066€ 55 596 049€ 53 470 509€ 51 959 244€ 44 142 286€ 42 126 561€ 41 127 449€ 41 065 322€ 40 559 584€ 36 697 756€ 35 932 206€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
-565 794€ -565 794€ -565 794€ -565 794€ -565 794€ -565 794€ -565 794€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
-565 794€ -565 794€ -565 794€ -565 794€ -565 794€ -565 794€ -565 794€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
68 220 609€ 58 705 860€ 56 161 843€ 54 036 303€ 52 525 038€ 44 708 080€ 42 692 355€ 41 127 449€ 41 065 322€ 40 559 584€ 36 697 756€ 35 932 206€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
65 967 114€ 56 151 854€ 54 300 558€ 52 502 971€ 50 874 347€ 42 874 989€ 41 131 539€ 41 068 213€ 40 566 647€ 36 778 646€ 35 954 204€ 34 888 843€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
2 253 495€ 2 554 006€ 1 861 285€ 1 533 332€ 1 650 691€ 1 833 091€ 1 560 815€ 59 237€ 498 675€ 3 780 938€ 743 552€ 1 043 363€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
10 557 138€ 10 800 076€ 11 024 766€ 9 266 251€ 9 606 352€ 8 602 472€ 9 142 473€ 8 330 853€ 8 343 228€ 8 593 526€ 7 541 876€ 4 824 398€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
22 415€ 40 898€ 23 360€ 34 740€ 20 100€ 20 100€ 73 674€ 80 577€ 78 815€ 67 912€ 65 331€ 84 260€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
22 415€ 40 898€ 23 360€ 34 740€ 20 100€ 20 100€ 73 674€ 80 577€ 78 815€ 67 912€ 65 331€ 84 260€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
126 392€ 133 502€ 20 000€ 24 787€ 28 030€ 14 056€ 50 002€ 25€ 16€ 7€ 25 017€ 16 093€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
126 392€ 133 502€ 20 000€ 24 787€ 28 030€ 14 056€ 50 002€ 25€ 16€ 7€ 25 017€ 13 613€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 480€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
9 659 271€ 9 809 016€ 10 265 747€ 8 561 099€ 8 936 452€ 8 066 192€ 8 417 317€ 8 115 494€ 7 883 658€ 8 140 986€ 7 128 335€ 4 354 153€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
9 636 984€ 9 790 092€ 10 251 545€ 8 547 800€ 8 927 565€ 8 061 452€ 8 410 969€ 8 105 315€ 7 872 886€ 8 129 395€ 7 119 166€ 4 347 092€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
22 287€ 18 924€ 14 201€ 13 299€ 8 887€ 4 715€ 6 347€ 10 179€ 10 772€ 11 591€ 9 169€ 7 061€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
749 060€ 816 660€ 715 659€ 645 625€ 621 770€ 502 123€ 601 480€ 134 757€ 380 739€ 384 621€ 323 193€ 369 892€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
60 540€ 118 100€ 141 788€ 85 151€ 61 578€ 28 895€ 134 375€ 40 373€ 28 720€ 34 773€ 201 867€ 248 263€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
527 238€ 461 453€ 454 028€ 452 904€ 455 366€ 376 730€ 361 816€ 0€ 256 515€ 264 894€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
15 001€ 105 000€ 7€ 169€ 0€ 0€ 0€ 357€ 1 210€ 289€ 664€ 4 032€
163
12.
Zamestnanci
(331))
77 443€ 69 166€ 59 206€ 56 591€ 56 035€ 53 010€ 57 983€ 52 939€ 49 367€ 3 788€ 4 016€ 3 627€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
3 530€ 3 611€ 3 333€ 3 371€ 2 803€ 1 388€ 1 383€ 1 987€ 1 741€ 45 734€ 66 258€ 64 017€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
51 812€ 47 461€ 41 239€ 38 556€ 37 570€ 34 881€ 37 471€ 31 586€ 31 011€ 29 302€ 42 246€ 41 480€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 388€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
13 497€ 11 868€ 10 058€ 8 882€ 8 419€ 7 220€ 8 453€ 7 514€ 6 787€ 5 841€ 8 142€ 8 473€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
12 450 410€ 13 238 253€ 14 082 765€ 13 781 306€ 14 704 890€ 14 721 256€ 17 581 937€ 20 058 675€ 18 555 289€ 18 445 671€ 5 586 852€ 3 663 218€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
5 975€ 5 022€ 2 216€ 6 847€ 9 308€ 4 380€ 5 107€ 5 017€ 2 663€ 0€ 0€ 33€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
12 444 435€ 13 233 231€ 14 080 549€ 13 774 459€ 14 695 582€ 14 716 877€ 17 576 829€ 20 053 658€ 18 552 626€ 18 445 671€ 5 586 852€ 3 663 185€