Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Kysucký Lieskovec

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 470 170€ 5 513 452€ 5 520 429€ 5 399 606€ 5 463 444€ 5 636 788€ 5 470 416€ 5 400 799€ 5 265 086€ 4 914 366€ 4 750 124€ 4 433 165€ 3 629 275€ 3 134 767€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 714 417€ 4 878 872€ 4 883 805€ 5 068 058€ 5 228 278€ 5 232 748€ 5 262 179€ 5 166 578€ 5 040 468€ 4 700 703€ 4 484 471€ 4 163 970€ 3 314 129€ 2 884 186€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
11 187€ 9 744€ 1 132€ 7 935€ 14 738€ 21 541€ 28 344€ 32 322€ 0€ 126€ 327€ 527€ 727€ 929€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 126€ 327€ 527€ 727€ 929€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
11 187€ 1 132€ 7 935€ 14 738€ 21 541€ 28 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
9 744€ 0€ 0€ 32 322€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 307 207€ 4 473 105€ 4 486 650€ 4 664 100€ 4 817 518€ 4 815 185€ 4 837 812€ 4 731 262€ 4 637 474€ 4 297 582€ 4 081 150€ 3 760 449€ 2 910 408€ 2 480 216€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
354 188€ 354 578€ 354 578€ 354 578€ 354 578€ 354 578€ 354 578€ 354 578€ 354 578€ 354 578€ 354 583€ 354 583€ 354 583€ 377 415€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 279 291€ 3 183 901€ 3 368 143€ 3 148 975€ 3 056 661€ 3 110 320€ 3 251 604€ 2 112 023€ 2 201 308€ 2 065 644€ 1 833 451€ 1 431 646€ 1 513 536€ 1 595 930€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
42 161€ 46 331€ 40 981€ 46 849€ 46 196€ 53 592€ 59 389€ 66 883€ 80 036€ 91 300€ 24 701€ 28 053€ 20 112€ 21 244€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
52 352€ 66 870€ 78 808€ 93 086€ 107 364€ 107 214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
18 051€ 6 213€ 0€ 0€ 182€ 885€ 4 688€ 7 110€ 9 532€ 9 446€ 9 593€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
561 165€ 815 213€ 644 141€ 1 020 613€ 1 252 720€ 1 189 480€ 1 172 241€ 2 197 595€ 2 000 668€ 1 781 372€ 1 653 426€ 1 936 635€ 1 012 731€ 476 034€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207 879€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 402 994€ 402 994€ 402 994€ 402 994€ 402 994€ 402 994€ 403 041€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 023€ 396 070€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
752 619€ 631 373€ 632 848€ 329 141€ 230 113€ 382 619€ 206 660€ 232 094€ 222 195€ 211 863€ 263 921€ 267 497€ 314 509€ 247 096€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
935€ 875€ 850€ 1 427€ 515€ 2 916€ 2 640€ 3 530€ 4 774€ 3 114€ 5 625€ 5 552€ 5 491€ 5 776€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
935€ 875€ 850€ 1 427€ 515€ 2 916€ 2 640€ 3 530€ 4 774€ 3 114€ 5 625€ 5 552€ 5 491€ 5 776€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
23 595€ 40 317€ 41 447€ 40 971€ 47 572€ 56 051€ 66 363€ 76 603€ 86 019€ 95 660€ 107 139€ 119 794€ 130 898€ 144 526€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
5 313€ 4 083€ 3 768€ 737€ 0€ 1 044€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 79€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
16 282€ 34 233€ 37 679€ 40 234€ 47 572€ 56 051€ 65 319€ 76 603€ 86 019€ 95 660€ 107 139€ 119 133€ 130 819€ 144 526€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 637€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
2 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 188€ 0€ 6 867€ 20 912€ 34 854€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 188€ 0€ 6 867€ 20 912€ 34 854€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
101 339€ 109 773€ 108 011€ 99 534€ 105 823€ 138 433€ 126 827€ 141 744€ 122 813€ 103 368€ 140 838€ 124 929€ 116 550€ 22 605€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
82 555€ 88 758€ 83 973€ 79 453€ 85 653€ 97 571€ 87 494€ 70 046€ 69 047€ 81 194€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 369€ 3 531€ 3 468€ 879€ 20€ 5€ 1 046€ 1 598€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
12 253€ 11 590€ 13 943€ 14 463€ 12 112€ 21 172€ 24 653€ 54 955€ 42 173€ 16 918€ 79 804€ 58 842€ 36 609€ 15 170€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
3 833€ 5 761€ 6 627€ 4 739€ 7 994€ 13 349€ 7 381€ 7 074€ 4 877€ 5 055€ 2 864€ 3 189€ 2 841€ 2 456€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
329€ 92€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
134€ 43€ 1 267€ 1 267€ 1 839€ 6 716€ 0€ 58 170€ 61 665€ 77 100€ 4 813€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
4 976€ 4 986€ 6 233€ 0€ 200€ 0€ 1 233€ 0€ 166€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
626 750€ 480 407€ 482 540€ 187 209€ 76 203€ 185 220€ 10 830€ 10 216€ 8 590€ 9 534€ 10 319€ 10 355€ 40 658€ 39 335€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
604€ 3 089€ 2 488€ 1 356€ 310€ 524€ 151€ 1 759€ 361€ 96€ 62€ 698€ 223€ 498€
087
2.
Ceniny (213)
2 076€ 407€ 527€ 298€ 340€ 1 124€ 209€ 173€ 40€ 118€ 30€ 47€ 55€ 33€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
624 070€ 476 912€ 479 524€ 185 555€ 75 553€ 183 572€ 10 470€ 8 285€ 8 189€ 9 319€ 10 227€ 9 610€ 40 380€ 38 804€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
3 134€ 3 208€ 3 776€ 2 407€ 5 052€ 21 420€ 1 577€ 2 127€ 2 422€ 1 800€ 1 732€ 1 698€ 637€ 3 485€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 024€ 3 131€ 3 569€ 2 346€ 5 021€ 21 420€ 1 522€ 2 083€ 2 422€ 1 769€ 1 575€ 1 681€ 398€ 1 958€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
110€ 77€ 206€ 61€ 31€ 0€ 55€ 45€ 0€ 31€ 157€ 17€ 239€ 1 527€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 470 170€ 5 513 452€ 5 520 429€ 5 399 606€ 5 463 444€ 5 636 788€ 5 470 416€ 5 400 799€ 5 265 086€ 4 914 366€ 4 750 124€ 4 433 165€ 3 629 275€ 3 134 767€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 170 282€ 2 967 810€ 2 731 058€ 2 542 217€ 2 443 776€ 2 390 438€ 1 773 985€ 1 761 674€ 2 063 190€ 1 995 935€ 1 848 056€ 1 618 029€ 1 774 799€ 1 644 991€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 170 282€ 2 967 810€ 2 731 058€ 2 542 217€ 2 443 776€ 2 390 438€ 1 773 985€ 1 761 674€ 2 063 190€ 1 995 935€ 1 848 056€ 1 618 029€ 1 774 799€ 1 644 991€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 967 810€ 2 734 213€ 2 542 217€ 2 450 521€ 2 329 300€ 1 796 788€ 1 770 597€ 2 038 698€ 2 099 035€ 2 018 675€ 1 618 028€ 1 774 798€ 1 644 950€ 1 622 851€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
202 472€ 233 597€ 188 841€ 91 697€ 114 475€ 593 649€ 3 388€ -277 024€ -35 845€ -22 741€ 230 028€ -156 769€ 129 849€ 22 140€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
265 528€ 381 570€ 480 210€ 406 330€ 417 978€ 522 310€ 983 410€ 1 308 384€ 960 036€ 597 158€ 734 948€ 690 038€ 109 620€ 65 923€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
89 480€ 139 736€ 225 419€ 180 241€ 92 968€ 59 681€ 437 735€ 142 190€ 144 742€ 17 594€ 29 107€ 8 516€ 16 485€ 31 634€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
87 944€ 138 110€ 223 883€ 173 717€ 90 320€ 54 654€ 432 708€ 4 240€ 3 940€ 4 800€ 5 100€ 100€ 208€ 2 025€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 12 794€ 24 007€ 8 416€ 16 277€ 29 609€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 536€ 1 626€ 1 536€ 6 524€ 2 648€ 5 027€ 5 027€ 137 950€ 140 802€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
33 537€ 103 765€ 32 842€ 35 036€ 0€ 0€ 0€ 573€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
33 537€ 103 765€ 32 842€ 35 036€ 0€ 0€ 0€ 573€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
6 139€ 6 115€ 677€ 423€ 340€ 127 589€ 44 512€ 79 548€ 150 851€ 176 607€ 214 071€ 473€ 355€ 465€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
5 306€ 5 807€ 43 271€ 43 270€ 78 721€ 150 561€ 176 433€ 213 696€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
834€ 308€ 497€ 423€ 340€ 1 822€ 1 242€ 827€ 289€ 174€ 375€ 473€ 355€ 465€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
180€ 82 496€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
58 461€ 63 135€ 44 016€ 55 420€ 156 302€ 114 148€ 287 708€ 814 043€ 388 811€ 126 752€ 144 733€ 417 871€ 92 780€ 33 824€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
15 785€ 23 545€ 8 743€ 12 324€ 89 177€ 85 768€ 237 073€ 728 595€ 376 758€ 114 046€ 131 356€ 402 347€ 76 050€ 18 057€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 25 511€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
6 179€ 0€ 35 978€ 36 195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
720€ 3 934€ 4 090€ 393€ 287€ 0€ 0€ 732€ 326€ 0€ 495€ 2 522€ 0€ 398€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
583€ 319€ 330€ 1 200€ 33 340€ 28€ 174€ 1 296€ 1 207€ 1 167€ 1 138€ 613€ 138€ 133€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
14 967€ 11 692€ 9 416€ 13 922€ 6 991€ 9 062€ 6 437€ 12 355€ 5 303€ 6 347€ 5 788€ 6 528€ 9 814€ 8 730€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
9 936€ 7 982€ 6 762€ 7 949€ 7 101€ 5 688€ 6 868€ 7 323€ 4 357€ 4 315€ 4 716€ 4 266€ 5 039€ 4 714€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 532€ 1 950€ 1 317€ 2 754€ 1 351€ 1 146€ 1 179€ 2 035€ 859€ 877€ 1 240€ 1 595€ 1 739€ 1 792€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
13 938€ 13 601€ 13 249€ 16 767€ 11 877€ 12 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
112€ 111€ 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
111 448€ 139 048€ 106 333€ 137 403€ 168 368€ 185 856€ 213 456€ 272 603€ 275 633€ 275 633€ 347 037€ 263 178€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
21 262€ 47 856€ 75 456€ 106 333€ 137 403€ 185 856€ 185 856€ 115 192€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
26 593€ 27 600€ 30 877€ 31 071€ 30 965€ 0€ 27 600€ 157 410€ 275 633€ 275 633€ 347 037€ 263 178€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
63 592€ 63 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 034 360€ 2 164 072€ 2 309 161€ 2 451 058€ 2 601 690€ 2 724 041€ 2 713 021€ 2 330 742€ 2 241 859€ 2 321 273€ 2 167 120€ 2 125 098€ 1 744 856€ 1 423 853€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
125€ 200€ 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 306€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 034 235€ 2 163 872€ 2 308 936€ 2 451 058€ 2 601 690€ 2 724 041€ 2 713 021€ 2 330 742€ 2 241 859€ 2 321 273€ 2 167 120€ 2 125 098€ 1 744 550€ 1 423 853€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€