Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
11 440 051€ 11 990 066€ 12 831 511€ 12 554 046€ 13 381 446€ 11 864 298€ 12 075 326€ 12 686 652€ 11 936 665€ 12 737 418€ 13 347 468€ 12 463 484€ 10 768 428€ 10 445 921€ 11 310 995€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
11 121 211€ 11 472 201€ 12 008 477€ 12 301 017€ 13 099 882€ 11 601 880€ 11 902 166€ 12 413 844€ 11 753 060€ 12 608 389€ 13 085 754€ 12 314 521€ 10 601 889€ 10 245 362€ 10 935 572€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
35 626€ 26 293€ 29 631€ 23 066€ 10 315€ 3 963€ 0€ 8 504€ 17 781€ 30 518€ 36 335€ 8 074€ 8 074€ 84€ 1 029€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
604€ 1 328€ 2 053€ 2 789€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84€ 1 029€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
1 650€ 3 630€ 5 610€ 7 590€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
234€ 514€ 971€ 1 781€ 1 236€ 1 721€ 0€ 109€ 227€ 346€ 464€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
177€ 885€ 1 490€ 2 242€ 0€ 8 395€ 17 554€ 26 712€ 35 871€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
34 788€ 22 800€ 22 800€ 12 000€ 0€ 0€ 0€ 3 460€ 0€ 8 074€ 8 074€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
10 095 528€ 10 455 851€ 10 988 788€ 11 287 893€ 12 099 509€ 10 607 860€ 10 912 108€ 11 408 644€ 10 738 583€ 11 581 174€ 12 052 723€ 11 309 751€ 9 597 118€ 9 248 581€ 8 293 402€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
615 697€ 616 126€ 616 126€ 194 150€ 187 378€ 187 378€ 36 260€ 36 260€ 36 260€ 32 800€ 32 800€ 32 800€ 32 800€ 32 800€ 32 796€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
1 031€ 1 031€ 1 031€ 1 031€ 1 031€ 1 031€ 881€ 881€ 881€ 881€ 881€ 881€ 881€ 881€ 334€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
8 969 786€ 9 473 494€ 9 961 796€ 10 558 316€ 11 307 953€ 9 990 651€ 10 419 665€ 10 709 365€ 10 053 907€ 9 838 720€ 8 306 985€ 7 010 685€ 6 445 152€ 6 536 182€ 7 976 864€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
145 813€ 123 530€ 139 055€ 180 903€ 120 763€ 164 531€ 180 976€ 208 633€ 246 999€ 294 951€ 144 757€ 57 230€ 74 247€ 93 098€ 29 211€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
127 867€ 96 524€ 138 004€ 192 981€ 247 132€ 136 727€ 221 990€ 164 387€ 326 971€ 323 108€ 340 962€ 47 187€ 75 456€ 109 881€ 33 426€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
25 749€ 55 590€ 85 800€ 118 125€ 6 219€ 9 126€ 24 577€ 37 118€ 73 565€ 109 214€ 97 693€ 3 853€ 6 322€ 9 336€ 8 496€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
209 585€ 89 557€ 46 976€ 42 388€ 229 033€ 118 415€ 27 760€ 0€ 0€ 981 501€ 3 128 645€ 4 157 115€ 2 962 260€ 2 466 403€ 212 275€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 252 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
990 058€ 990 058€ 990 058€ 990 058€ 990 058€ 990 058€ 990 058€ 996 696€ 996 696€ 996 696€ 996 696€ 996 696€ 996 697€ 996 697€ 2 641 141€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 641 141€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
990 058€ 990 058€ 990 058€ 990 058€ 990 058€ 990 058€ 990 058€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 990 058€ 990 058€ 990 058€ 990 058€ 990 057€ 990 058€ 990 058€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
301 919€ 500 497€ 804 216€ 231 447€ 265 035€ 250 347€ 160 111€ 260 713€ 172 835€ 118 293€ 251 347€ 127 597€ 156 510€ 191 848€ 374 792€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 263€ 1 770€ 1 314€ 1 796€ 1 817€ 2 048€ 1 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 706€ 2 706€ 3 485€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 263€ 1 770€ 1 314€ 1 796€ 1 817€ 2 048€ 1 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 706€ 2 706€ 3 485€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 368€ 1 629€ 1 889€ 2 150€ 2 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 368€ 1 629€ 1 889€ 2 150€ 2 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 33€ 28€ 19 679€ 19 646€ 41 649€ 40 814€ 15 502€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 19 240€ 17 940€ 33 077€ 35 694€ 15 502€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 33€ 28€ 439€ 1 706€ 8 572€ 5 120€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
98 461€ 63 118€ 53 144€ 24 964€ 24 791€ 59 550€ 24 745€ 73 344€ 69 917€ 64 699€ 82 020€ 56 737€ 35 931€ 63 422€ 83 084€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
2 698€ 998€ 998€ 998€ 498€ 498€ 498€ 3 898€ 498€ 498€ 481€ 481€ 481€ 1 478€ 1 527€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 296€ 13€ 2 133€ 4€ 4 673€ 24 592€ 0€ 0€ 6 608€ 6 710€ 0€ 0€ 0€ 34€ 4 448€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
85 597€ 55 788€ 44 301€ 16 613€ 16 175€ 14 245€ 17 085€ 6 009€ 4 607€ 3 217€ 35 085€ 18 301€ 10 496€ 25 330€ 6 340€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 415€ 2 919€ 2 313€ 3 906€ 4 518€ 1 516€ 63 386€ 58 205€ 54 273€ 46 453€ 37 955€ 24 954€ 36 551€ 69 707€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
4 064€ 1 207€ 2 189€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 392€ 3 400€ 3 400€ 3 444€ 3 445€ 14 490€ 3 457€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 062€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
198 827€ 433 980€ 747 868€ 202 537€ 236 017€ 188 749€ 134 211€ 187 370€ 102 885€ 53 567€ 149 649€ 51 214€ 71 559€ 79 573€ 207 794€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
5 091€ 5 404€ 4 878€ 8 119€ 10 985€ 9 848€ 8 761€ 750€ 938€ 1 211€ 991€ 5 316€ 3 288€ 2 557€ 1 461€
087
2.
Ceniny (213)
525€ 835€ 590€ 760€ 455€ 0€ 0€ 63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
193 211€ 427 741€ 742 400€ 193 658€ 224 578€ 178 901€ 125 450€ 186 620€ 101 884€ 52 355€ 148 657€ 45 898€ 68 271€ 77 016€ 206 333€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 665€ 5 333€ 64 927€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 665€ 5 333€ 64 927€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
16 921€ 17 368€ 18 818€ 21 582€ 16 529€ 12 071€ 13 050€ 12 095€ 10 770€ 10 736€ 10 366€ 21 366€ 10 029€ 8 711€ 631€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
16 921€ 17 368€ 18 818€ 21 582€ 16 529€ 12 071€ 13 050€ 12 095€ 10 770€ 10 736€ 10 366€ 2 454€ 9 560€ 8 711€ 631€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 912€ 469€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
11 440 051€ 11 990 066€ 12 831 511€ 12 554 046€ 13 381 446€ 11 864 298€ 12 075 326€ 12 686 652€ 11 936 665€ 12 737 418€ 13 347 468€ 12 463 484€ 10 768 428€ 10 445 921€ 11 310 995€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 715 715€ 3 643 411€ 3 868 821€ 3 228 727€ 3 421 805€ 3 394 301€ 2 394 538€ 7 177 226€ 7 212 064€ 7 362 610€ 7 375 182€ 7 190 255€ 7 313 874€ 7 350 281€ 8 890 029€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 715 715€ 3 643 411€ 3 868 821€ 3 228 727€ 3 421 805€ 3 394 301€ 2 394 538€ 7 177 226€ 7 212 064€ 7 362 610€ 7 375 182€ 7 190 255€ 7 313 874€ 7 350 281€ 8 890 029€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 643 411€ 3 862 237€ 3 194 655€ 3 388 838€ 3 395 811€ 3 108 827€ 2 409 532€ 7 247 484€ 7 352 715€ 7 363 518€ 7 182 418€ 7 190 700€ 7 387 006€ 8 801 294€ 8 511 983€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
72 305€ -218 827€ 674 167€ -160 111€ 25 994€ 285 474€ -14 994€ -70 257€ -140 651€ -909€ 192 764€ -445€ -73 132€ -1 451 013€ 378 046€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
781 708€ 923 917€ 1 079 748€ 935 231€ 1 620 028€ 934 977€ 961 273€ 2 185 318€ 1 043 371€ 1 400 191€ 1 671 784€ 2 067 734€ 1 685 990€ 2 485 686€ 1 642 635€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 000€ 3 000€ 3 000€ 2 500€ 2 400€ 1 700€ 149 420€ 149 320€ 1 600€ 45 379€ 43 295€ 41 791€ 16 426€ 19 235€ 0€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
2 400€ 1 700€ 1 700€ 1 600€ 1 600€ 15 352€ 13 269€ 11 764€ 16 426€ 19 235€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 000€ 3 000€ 3 000€ 2 500€ 147 720€ 147 720€ 0€ 30 027€ 30 027€ 30 027€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
110 669€ 100 423€ 146 255€ 48 745€ 61 702€ 29 259€ 18 738€ 0€ 26 505€ 16 170€ 25 505€ 0€ 5 520€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
103 788€ 100 423€ 146 255€ 48 745€ 61 702€ 29 259€ 18 738€ 0€ 26 505€ 16 170€ 25 505€ 0€ 5 520€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
6 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
115 425€ 96 935€ 100 474€ 116 357€ 133 132€ 154 781€ 131 452€ 122 423€ 161 581€ 208 044€ 254 717€ 300 310€ 146 209€ 151 787€ 154 983€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
103 021€ 85 232€ 91 000€ 107 963€ 124 079€ 142 354€ 115 369€ 120 508€ 160 057€ 206 880€ 253 558€ 300 059€ 143 781€ 148 059€ 152 294€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 404€ 11 702€ 9 474€ 8 394€ 6 357€ 4 351€ 2 628€ 1 915€ 1 524€ 1 164€ 1 159€ 251€ 2 428€ 3 728€ 2 689€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 695€ 8 075€ 13 455€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
216 291€ 263 109€ 245 440€ 174 923€ 295 487€ 263 075€ 111 374€ 90 889€ 90 139€ 222 490€ 361 482€ 621 429€ 381 979€ 1 199 504€ 731 063€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
84 398€ 109 850€ 20 193€ 20 086€ 118 010€ 39 851€ 26 909€ 37 825€ 38 332€ 166 356€ 267 559€ 571 988€ 304 206€ 314 194€ 583 516€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
26 366€ 30 607€ 19 384€ 20 248€ 18 437€ 19 708€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66 388€ 66 388€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
18 633€ 17 640€ 17 453€ 17 268€ 17 104€ 16 909€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
106 194€ 35 932€ 54 230€ 949€ 7 391€ 1 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 228€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
11 980€ 17 970€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 659€ 7 225€ 21 377€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
10 211€ 9 603€ 17 260€ 18 220€ 10 416€ 100 004€ 5 067€ 5 602€ 5 803€ 20 551€ 1 840€ 219€ 2 166€ 18€ 34 223€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 5 379€ 5 379€ 5 379€ 5 739€ 6 039€ 6 339€ 6 539€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
42 841€ 51 823€ 35 762€ 34 096€ 36 108€ 32 886€ 30 395€ 19 048€ 17 196€ 15 817€ 13 120€ 25 190€ 20 059€ 27 439€ 7 668€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
27 704€ 34 283€ 23 220€ 23 260€ 32 435€ 28 864€ 19 329€ 17 628€ 15 217€ 12 153€ 10 452€ 15 887€ 12 981€ 14 334€ 13 377€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 138€ 9 302€ 5 974€ 5 813€ 8 747€ 6 923€ 4 314€ 3 967€ 3 204€ 2 234€ 1 876€ 2 000€ 2 068€ 2 946€ 3 286€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 465€ 759 285€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
5 000€ 0€ 0€ 5 007€ 0€ 60 896€ 106€ 36€ 1 136€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
336 323€ 460 451€ 584 579€ 592 707€ 1 127 307€ 486 162€ 550 290€ 1 822 687€ 763 546€ 908 107€ 986 784€ 1 104 204€ 1 135 856€ 1 115 160€ 756 589€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
101 394€ 220 323€ 344 451€ 468 579€ 1 003 179€ 422 034€ 550 290€ 1 822 687€ 763 546€ 871 284€ 986 784€ 949 104€ 593 643€ 336 704€ 756 589€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
118 929€ 124 128€ 124 128€ 124 128€ 124 128€ 64 128€ 0€ 0€ 0€ 36 823€ 0€ 155 100€ 542 213€ 778 456€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
116 000€ 116 000€ 116 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 942 628€ 7 422 739€ 7 882 941€ 8 390 087€ 8 339 613€ 7 535 020€ 8 719 515€ 3 324 108€ 3 681 231€ 3 974 617€ 4 300 502€ 3 205 495€ 1 768 564€ 609 954€ 778 331€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 942 628€ 7 422 739€ 7 882 941€ 8 390 087€ 8 339 613€ 7 535 020€ 8 719 515€ 3 324 108€ 3 681 231€ 3 974 617€ 4 300 502€ 3 205 495€ 1 768 564€ 609 954€ 778 331€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€